Kai pas­ku­ti­ne vil­ti­mi tam­pa Sei­mo na­rys

 

Sun­kme­čiu už­griu­vu­sios fi­nan­si­nės bė­dos ver­čia žmo­nes pa­gal­bos kreip­tis net į aukš­čiau­sias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas. Sei­mo na­rės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­dė­jė­ja An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu in­te­re­san­tų pa­dau­gė­jo ke­le­rio­pai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Žmo­nių skam­bu­čių ar elek­tro­ni­nių laiš­kų A. Ja­ku­by­nie­nė su­lau­kia be­veik kas­dien. Ne­ma­žai uk­mer­giš­kių krei­pia­si dėl ma­te­ria­li­nės pa­ra­mos. Pa­vyz­džiui, šei­ma pa­ė­mė pa­sko­lą, o da­bar abu – be­dar­biai. Ti­ki­si Sei­mo na­rės pa­gal­bos. Ne­ma­žai skun­dų su­si­ję su že­mės at­ga­vi­mu ar pir­ki­mu. Šių klau­si­mų pa­dau­gė­jo po to, kai se­niū­ni­jo­se bu­vo pa­nai­kin­ti že­mėt­var­kos sky­riai. Žmo­nės tei­rau­ja­si apie vals­ty­bi­nės že­mės pir­ki­mo są­ly­gas.

Kol ne­bu­vo pa­skirs­ty­ti bu­tai so­cia­li­nia­me būs­te Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bu­vo pra­šan­čių­jų pa­dė­ti gau­ti ten bu­tus.

 

 

Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu in­te­re­san­tų pa­dau­gė­jo ke­le­rio­pai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Pra­šo pa­dė­ti su­ras­ti dar­bą

Vie­na uk­mer­giš­kių iš­sa­ky­ta pro­ble­ma pa­ska­ti­no Sei­mo na­rę ini­ci­juo­ti įsta­ty­mo pa­tai­są. Tai klau­si­mas, su­si­jęs su so­cia­li­nio būs­to naš­lai­čiams sky­ri­mu. Sie­kia­ma, kad naš­lai­čiai į ei­lę būs­tui gau­ti bū­tų įtrauk­ti ne nuo 18, kaip kad da­bar, o nuo 16 me­tų. Juk pra­šy­ti val­diš­ko būs­to at­ėjęs pil­na­me­tis ne­tu­ri kur glaus­tis, o pa­sto­gė tą pa­čią die­ną jam ga­li bū­ti ir ne­su­ras­ta...

Net trys žmo­nės ne­se­niai pra­šė pa­gal­bos dėl ne­įga­lu­mo gru­pės sky­ri­mo. Tu­ri rim­tų svei­ka­tos pro­ble­mų, o gy­dy­to­jai ne­įga­lu­mo ne­pri­pa­žįs­ta ar­ba jį su­ma­ži­no. Tai reiš­kia ap­kar­py­tas pa­ja­mas.

Pas­ta­ruo­ju me­tu nau­ja skun­dų rū­šis – dar­bi­niai san­ty­kiai: eta­tų ma­ži­ni­mai, al­gų kar­py­mai val­diš­ko­se įstai­go­se. Pra­si­dė­jus ne­dar­bui žmo­nės pra­šo ir la­bai as­me­ni­nės pa­gal­bos – pa­dė­ti su­si­ras­ti dar­bą.

At­ei­na ir iš­si­pa­sa­ko­ti

„Sei­mo na­riui be­tar­piš­kas ben­dra­vi­mas su rin­kė­jais yra la­bai rei­ka­lin­gas, ki­taip kaip jis ži­no­tų, ką įsta­ty­muo­se rei­kia to­bu­lin­ti“, – ma­no Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja. Ne­sle­pia – yra ir „eta­ti­nių“ lan­ky­to­jų, at­ei­nan­čių tie­siog pa­si­kal­bė­ti, iš­si­pa­sa­ko­ti ar net ap­šauk­ti.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, yra ir to­kių klau­si­mų, ku­rių, nors ir kaip no­rė­tų, net Sei­mo na­rys ne­iš­spręs­tų. O yra ir leng­ves­nių, ku­riuos pa­jė­gūs iš­nar­plio­ti ir vie­tos val­di­nin­kai.

Tie­siog pra­šo pi­ni­gų

Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja pa­ste­bė­jo, kad in­te­re­san­tų ne tik la­bai pa­dau­gė­jo, bet jie ta­po ge­ro­kai pik­tes­ni. Bū­na – ap­šau­kia, ta­ry­tum ji bū­tų kal­ta dėl vi­sų Lie­tu­vos ne­gan­dų. Ki­ta ver­tus, ne­si­ste­bi tuo pik­tu­mu, juk gy­ven­ti dau­ge­liui pa­si­da­rė tik­rai la­bai sun­ku.

Kai ku­rie žmo­nės tie­siai švie­siai pra­šo ma­te­ria­li­nės pa­ra­mos. Ar Sei­mo na­rė su­si­grau­di­na ir at­ve­ria pi­ni­gi­nę? Anot jos pa­dė­jė­jos – taip tik­rai pa­si­tai­ko. Aiš­ku, daž­niau ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą ski­ria ne kon­kre­čiam žmo­gui, bet įstai­gai, ben­druo­me­nei, ko­lek­ty­vui. Vi­sai ne­se­niai 1000 li­tų sky­rė vie­no sa­vi­veik­li­nio ko­lek­ty­vo ap­ran­gai įsi­gy­ti.

Šel­pia tik iš sa­vo al­gos

Pa­gal įsta­ty­mus ma­te­ria­li­nės pa­ra­mos ne­ga­li­ma skir­ti iš Sei­mo na­rio par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mų lė­šų. Ga­li­ma rem­ti tik iš sa­vo as­me­ni­nių san­tau­pų. Ži­nan­čiai tas iš­lai­das pa­dė­jė­jai Sei­mo na­rio al­ga ne­at­ro­do to­kia jau di­de­lė.

A. Ja­ku­by­nie­nė sa­ko ne­tu­rin­ti nu­sta­ty­tos die­nos, kada pri­va­lo at­si­skai­ty­ti su Sei­mo na­re ar ap­ta­rti ko­kius klau­si­mus. Te­le­fo­nu skam­bi­na be­veik kas­dien, o su­si­tin­ka be­veik kas sa­vai­tę.

Ge­riau­sias at­ly­gis – pa­dė­ka

Ka­dan­gi L. Grau­ži­nie­nė į Sei­mą bu­vo iš­rink­ta ne vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, tad biu­ro Uk­mer­gė­je ji ne­tu­ri. In­te­re­san­tus Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja pri­ima Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus būs­ti­nė­je, Kau­no g. 16.

Tre­jus me­tus Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja dir­ban­ti pa­šne­ko­vė sa­ko, kad į jos funk­ci­jas įei­na ne tik in­te­re­san­tų pri­ėmi­mas, bet ir ne­ma­žai ki­tų dar­bų – pa­vyz­džiui, at­sto­va­vi­mas Sei­mo na­rei įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, su­si­ti­ki­muo­se, mi­tin­guo­se.

„Sei­mo na­rė L. Grau­ži­nie­nė iš vi­so tu­ri tris pa­dė­jė­jas. Ma­no pa­rei­ga – pri­im­ti gy­ven­to­jus, su­ra­šy­ti jų skun­dus ir nu­vež­ti į Vil­nių. To­les­nį dar­bą at­lie­ka ki­tos pa­dė­jė­jos. Jos su­si­sie­kia su ins­ti­tu­ci­jo­mis, ku­rioms prie­kaiš­tų tu­ri in­te­re­san­tai“, – pa­sa­ko­jo A. Ja­ku­by­nie­nė.

Ne vi­si į Sei­mo pa­dė­jė­ją be­si­krei­pian­čių­jų pra­šy­mai yra įfor­mi­na­mi: kar­tais už­ten­ka ir te­le­fo­ni­nio po­kal­bio. Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja ne­kau­pia sau ba­lų ir ne­skai­čiuo­ja, ke­liems žmo­nės su­ge­bė­jo pa­dė­ti, ta­čiau sa­ko, kad ga­vus pa­dė­ką už iš­spręs­tą pro­ble­mą vi­sa­da la­bai sma­gu.

Su po­li­ti­ka sten­gia­si ne­pai­nio­ti

A. Ja­ku­by­nie­nė – ra­jo­no ta­ry­bos na­rė. Be to, ji už­ima ir dar vie­nas – vi­suo­me­ni­nes – pa­rei­gas: yra Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė. „Sten­giuo­si šios veik­los su po­li­ti­ka ne­mai­šy­ti ir sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ne­si­nau­do­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja ji dir­ba pu­se eta­to, ta­čiau sa­ko, kad tik pu­sę die­nos nie­ka­da ne­dir­ba. „Kas­dien at­si­ran­da ko­kių nors dar­bų, tad na­mo grįž­tu tik va­ka­re“, – pri­si­pa­žįs­ta mo­te­ris.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų