Kaimo žmonės skatinami mokytis ir imtis verslo

Uk­mer­gė­je star­tuo­ja pro­jek­tas „Kai­mo vie­to­vių dar­bo jė­gos per­sio­rien­ta­vi­mo iš že­mės ūkio į ki­tas veik­las ska­ti­ni­mas Lie­tu­vo­je“. Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me jo pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, se­niū­nai, ben­druo­me­nių na­riai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Lek­to­rius A. Gruo­dis se­mi­na­ro da­ly­viams pa­tei­kė daug už­duo­čių.

 

Mo­ky­muo­se da­ly­vaus 11 tūks­tan­čių kai­mo gy­ven­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų šiai pro­gra­mai skir­ta apie 30 mi­li­jo­nų li­tų. Pro­jek­tu sie­kia­ma, kad apie 40 pro­cen­tų kai­mo vie­to­vė­se gy­ve­nan­čių žmo­nių pa­keis­tų sa­vo veik­lą ir iš že­mės ūkio per­ei­tų į ki­tas sri­tis. Pa­keis­ti veik­lą – tai pa­si­ryž­ti kur­ti sa­vo ver­slo įmo­nę, už­si­im­ti in­di­vi­du­a­lia pa­pil­do­ma veik­la ar­ba iš­mok­ti ama­to ir įsi­dar­bin­ti, jei­gu žmo­gus yra be­dar­bis.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­si­džiau­gė star­tuo­jan­čiu pro­jek­tu. „Gvil­de­na­mos te­mos – la­bai ak­tu­a­lios kai­mo žmo­nėms, ku­rių pe­čius sle­gia ne­men­kos pro­ble­mos. Džiau­giuo­si, kad jiems bus su­teik­ta ži­nių ver­slo sri­ty­je“, – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Lek­to­rius Aud­rius Gruo­dis ak­cen­ta­vo, jog kai­mo gy­ven­to­jai ga­lės ne tik to­bu­lin­ti jau tu­ri­mus pro­fe­si­nius įgū­džius, bet iš­si­rink­ti ir nau­ją, tin­ka­mą pro­fe­si­ją. Jie bus mo­ko­mi tap­ti ver­sli­nin­kais ir spe­cia­lis­tais. Ap­si­spren­du­sie­ji įgy­ti nau­ją spe­cia­ly­bę jos mo­ky­sis tris mė­ne­sius bei to­bu­lins pro­fe­si­nius įgū­džius.

Pro­jek­to da­ly­viai iki 2011 me­tų ga­lės iš­mok­ti ver­slo or­ga­ni­za­vi­mo, rin­ko­da­ros, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, dirb­ti kom­piu­te­riu, dai­lių­jų ir tra­di­ci­nių ama­tų, mais­to pro­duk­tų ga­my­bos, ke­lio­nių, tu­riz­mo or­ga­ni­za­vi­mo, me­džia­gų ap­dir­bi­mo, sta­ty­bos in­ži­ne­ri­jos, ki­tų ne že­mės ūkio ver­slų ar ama­tų.

Pa­si­ren­gu­siems vys­ty­ti sa­vo ver­slą bus pa­siū­ly­ta net ke­tu­ri šim­tai įvai­rių ver­slo idė­jų. Tai – au­to­mo­bi­lių de­ko­ra­vi­mas pie­ši­niais, in­di­vi­du­a­lios tu­ris­ti­nės pro­gra­mos, mi­ni vieš­bu­čiai, pir­te­lės gam­to­je, na­mų rū­kyk­los, iš­skir­ti­nės duo­nos, tor­tų ke­pi­mas, au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nių or­ga­ni­za­vi­mas, va­ka­ro pa­sa­kos vai­kams te­le­fo­nu, sek­ma­die­nio pra­mo­gų par­kai ir kt.

Pro­jek­to da­ly­viams bus su­teik­ta vi­sa rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja, kaip tin­ka­mai pa­reng­ti ver­slo pla­ną, kaip jį įgy­ven­din­ti, kaip už­tik­rin­ti ver­slo sėk­mę. Bus or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­žin­ti­niai vi­zi­tai į ren­gi­nius, kon­fe­ren­ci­jas, se­mi­na­rus, ver­slo cen­trus, tei­kia­mos ne­mo­ka­mos as­me­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos ver­slo nau­jo­kams.

Uk­mer­gės ra­jo­ne pro­jek­tas vyks kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je. Mo­ky­mus bai­gu­sie­ji gaus įgy­tą kva­li­fi­ka­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, ku­ris jiems tu­rė­tų at­ver­ti dau­giau ga­li­my­bių įsi­dar­bin­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų