Kaimynų užgaidos peraugo į konfliktus

Mai­ro­nio gat­vės 2-o na­mo gy­ven­to­jus su­kir­ši­no... ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja. Da­liai jų pa­no­rus už­si­sa­ky­ti šias pa­slau­gas, li­ku­sius kai­my­nus pyk­do Pa­ne­vė­žio įmo­nės „Elek­ta“ at­lie­ka­mi dar­bai. Žmo­nės skun­džia­si nio­ko­ja­mu tur­tu bei tuo, jog dar­bai vyk­do­mi, su­ti­kus ne vi­siems gy­ven­to­jams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gyventojams gaila ir sudarkyto po langais esančio gėlyno, kuris buvo iškasinėtas savavališkai.

Įves­ti ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos į na­mą at­vy­kę „Elek­tos“ at­sto­vai ke­le­tą die­nų dar­ba­vo­si laip­ti­nė­je, rū­sy­je. Jų vi­zi­tas kai ku­riems na­mo gy­ven­to­jams ta­po ne­ma­lo­nia staig­me­na. Pa­na­šių pa­slau­gų nė ne­ke­ti­nu­sie­ji už­si­sa­ky­ti at­lie­ka­mus dar­bus pa­va­di­no ga­di­ni­mu.

Žmo­nės pa­sa­ko­jo, jog ka­sę, grę­žę ir ka­be­lius tie­sę dar­bi­nin­kai grei­čiau dar­kė, o ne tvar­kė. Ne taip se­niai su­re­mon­tuo­ta laip­ti­nė po jų ap­si­lan­ky­mo vi­sai ne­be­jau­ki. Ste­bi­si, kas tu­rės tvar­ky­ti iš­dau­žy­tas sie­nas, sky­les lu­bo­se, sty­ran­čius lai­dus ir už vis­ką at­sa­ky­ti.

„Prieš po­rą me­tų iš­si­re­mon­ta­vom: dė­jom po ke­lis šim­tus, kad laip­ti­nę iš­da­žy­tų, du­ris įsi­dė­jom. O da­bar – pri­gręž­ta, pri­da­ry­ta, vien dul­kės. Gė­ly­ną kie­me – ir tą vi­są iš­ka­sė...“ – lie­jo nuos­kau­das gy­ven­to­jai.

To­kius veiks­mus jie lai­ko sa­va­va­liš­kais ir sa­ko ne­abe­jo­jan­tys, jog vi­sa tai pra­si­len­kia su įsta­ty­mais. „Tie­siog at­va­žia­vo ir pra­dė­jo kas­ti, ves­ti, neat­si­klau­sę gy­ven­to­jų, nie­ko ne­su­de­ri­nę, – pa­sa­ko­jo vie­no bu­to šei­mi­nin­kas. – Ne tik mū­sų su­ti­ki­mo, bet ir Bu­tų ūkio, ki­tų tar­ny­bų lei­di­mo ne­tu­rė­da­mi. Pa­tys sa­kė, kad yra daug te­le­vi­zi­jos no­rin­čių, bet kai iš­si­aiš­ki­nom – gal tik vie­nas bu­tas krei­pė­si.“

 

Ieš­kos tei­sy­bės

 

Gy­ven­to­jai ma­no, kad „Elek­tos“ dar­buo­to­jai ne­tu­rė­jo tei­sės im­tis dar­bų be jų ži­nios ir tuo la­biau – nio­ko­ti ben­drą kai­my­nų tur­tą. Kai ku­rie jų sa­ko net­gi iš­si­nag­ri­nė­ję su sta­ty­bos dar­bais su­si­ju­sius tei­sės ak­tus ir trak­tuo­ja tai kaip pa­žei­di­mą.

„Iš­ei­na, kad jie ne­tei­sė­tai at­li­ko sta­ty­bos dar­bus – tie­sė in­ži­ne­ri­nius tin­klus. Bu­tų ūkis tu­rė­jo su­šauk­ti gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mą – be jų su­ti­ki­mo jo­kie dar­bai ne­ga­li bū­ti at­lie­ka­mi. Jei­gu ant sie­nos ko­kį ka­be­liu­ką ka­bin­tų, gal ir ne­reik­tų, o šiuo at­ve­ju net ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­ti­ki­mas bū­ti­nas“, – pik­ti­no­si žmo­nės.

 

10-09-4_straipsnio_2_nuotr

Kas sutvarkys po darbų paliktą netvarką?


Ne­su­pran­ta, ko­dėl ne­įsi­ki­šo na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės va­do­vai. „Mes gi ne­pul­sim prieš juos su ša­kė­mis, kad sa­vo tur­tą ap­gin­tu­me, bet keis­ta, kad Bu­tų ūkis dar raš­tiš­ko mū­sų skun­do lau­kia... Tai­gi jau vis tiek per vė­lu – rei­kia į teis­mus kreip­tis“, – ne­sle­pia jie.

 

Si­tu­a­ci­ją lai­ko iš­pūs­ta

 

Tuo me­tu UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Si­gi­tui Ože­liui at­ro­do, kad vis­kas ki­lo ne dėl ko ki­to, o dėl su­tar­ti ne­no­rin­čių kai­my­nų. „Da­lis gy­ven­to­jų skun­džias, ki­ti su­tin­ka... Jie pa­tys neiš­si­aiš­ki­na tar­pu­sa­vio san­ty­kių“, – ma­no jis.

Pa­va­duo­to­jas sa­ko, jog su įmo­ne pa­ne­vė­žie­čių ke­ti­ni­mai bu­vo su­de­rin­ti. Apie dar­bus esą bu­vo kal­bė­ta ir su mi­nė­to na­mo pir­mi­nin­ku: „Val­džia spręs­ti to­kius klau­si­mus duo­ta na­mo ko­men­dan­tui – jis yra at­sto­vas ry­šiams su Bu­tų ūkiu. Ir kaip ga­li bū­ti, kad bu­vo dir­ba­ma be nie­kie­no ži­nios? Rak­tus dar­bi­nin­kams juk da­vė, į na­mą įlei­do...“

Pa­šne­ko­vo nuo­mo­ne, si­tu­a­ci­ja pu­čia­ma be rei­ka­lo. „Kaip tuo­met žmo­gui su­si­tvar­kyt te­le­vi­zi­ją? Jei aš no­riu te­le­vi­zi­jos, tai ir pra­šau įves­ti – juk nieks ne­ga­li už­draust. Nuo­sa­vy­bės tei­sę Kon­sti­tu­ci­ja gal ga­ran­tuo­ja?“ – ir pats ne­slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo.

Svars­ty­ti apie ga­li­mai su­ga­din­tą gy­ven­to­jų tur­tą taip pat ne­bu­vo lin­kęs. „Ne­tei­sė­tu­mas – ta­da, kai nuos­to­lis pa­da­ry­tas. Jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad bu­vo pa­da­ry­ta ža­la, įsi­jungs mū­sų tar­ny­bos“, – sa­kė jis.

 

Ne­tvar­kos ne­pa­lie­ka

 

UAB „Elek­ta“ Par­da­vi­mų sky­riaus va­do­vė Dai­va Ado­mo­nie­nė pa­ti­ki­no, kad dėl pa­slau­gos į juos krei­pė­si pa­tys šio na­mo gy­ven­to­jai. „Net­gi ne vie­nas – už­si­sa­kė ke­le­tas, o dar­bai nė­ra vyk­do­mi be lei­di­mų ir su­de­ri­ni­mų. Bu­vo kal­bė­ta su na­mo pir­mi­nin­ku. Tuo la­biau, kad pa­tys žmo­nės pa­gei­da­vo“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Anot jos, ne­ri­mau­ti dėl lai­ki­nų ne­pa­to­gu­mų, ki­lu­sių at­lie­kant dar­bus, ne­rei­kė­tų, nes jei­gu dar­buo­to­jai ką pa­žei­dė – su­tvarkys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų