Kaip apsisaugoti nuo karščių?

Nors karš­čiai iš Lie­tu­vos lai­ki­nai trau­kia­si, si­nop­ti­kai prog­no­zuo­ja sa­vai­tės pa­bai­go­je nau­ją jų ban­gą. Tuo tar­pu me­di­kai įspė­ja: per­ne­lyg aukš­ta ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra ža­lin­ga žmo­nių svei­ka­tai.

Per di­de­lis sau­lės spin­du­lių ar ši­lu­mos kie­kis ga­li su­sarg­din­ti ar net nu­ma­rin­ti žmo­gų. Ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra iki +30 oC yra są­ly­gi­nai kom­for­ta­bi­li, dau­giau nei +34 oC – eks­tre­ma­li, dau­giau nei +38 oC – ža­lin­ga svei­ka­tai, o dau­giau nei +42 oC – pa­vo­jin­ga.

Eks­tre­ma­lus karš­tis vei­kia iš lė­to, ir pa­vo­jus svei­ka­tai daž­nai iš­ryš­kė­ja, kai pa­dė­ti jau per vė­lu – la­bai aukš­ta kū­no tem­pe­ra­tū­ra ga­li pa­kenk­ti sme­ge­nims ir ki­tiems gy­vy­biš­kai svar­biems or­ga­nams. Per­kais­ti ir su­sirg­ti ga­li­ma per­ne­lyg il­gai bū­nant sau­lė­je, sun­kiai dir­bant ar spor­tuo­jant karš­tą die­ną, il­gai bū­nant karš­to­je ap­lin­ko­je (pa­tal­po­je, au­to­mo­bi­ly­je).

Rei­kia at­min­ti: di­des­nė ri­zi­ka nei dau­ge­liui ky­la kū­di­kiams ir vai­kams iki 4 me­tų, nes jie jaut­res­ni aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros po­vei­kiui, 65 me­tų am­žiaus ir vy­res­niems žmo­nėms, as­me­nims, tu­rin­tiems ant­svo­rio, dir­ban­tiems sun­kų fi­zi­nį dar­bą, ser­gan­tiems įvai­rio­mis li­go­mis (en­dok­ri­ni­nė­mis, inks­tų, šir­dies, krau­ja­gys­lių).

Žmo­nės karš­tį to­le­ruo­ja skir­tin­gai, to­dėl tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­kia tem­pe­ra­tū­ra ga­li bū­ti pa­vo­jin­ga, anot spe­cia­lis­tų, sun­ku. Vei­kia ir ul­tra­vio­le­ti­nės spin­du­liuo­tės in­ten­sy­vu­mas.

Karš­tą die­ną re­ko­men­duo­jama ger­ti daug skys­čių, ne­pri­klau­so­mai nuo ak­ty­vu­mo. Ypač nau­din­gas mi­ne­ra­li­zuo­tas van­duo, nes karš­to­je ap­lin­ko­je žmo­gaus or­ga­niz­mas su pra­kai­tu ne­ten­ka daug skys­čių ir mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų. Van­dens spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ger­ti po tru­pu­tį vi­są die­ną, ne­lau­kiant, kol pra­dės ka­muo­ti troš­ku­lys. Rei­kė­tų veng­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, skys­čių su ko­fei­nu, gė­ri­mų su sal­dik­liais, nes to­kie gė­ri­mai ska­ti­na van­dens pa­si­ša­li­ni­mą iš or­ga­niz­mo.

Pa­ta­ria­ma veng­ti rie­bių ir sun­kiai virš­ki­na­mų pa­tie­ka­lų, val­gy­ti dau­giau skys­tų pro­duk­tų, leng­vai virš­ki­na­mų lie­sų pie­no pro­duk­tų, vai­sių ir dar­žo­vių.

Dė­vė­ti rei­kė­tų švie­sius, lais­vus, na­tū­ra­laus au­di­nio, ge­rai pra­lei­džian­čius pra­kai­tą dra­bu­žius. Dra­bu­žių iš sin­te­ti­nių au­di­nių rei­kė­tų veng­ti. Gal­vą per karš­čius ap­sau­gos skry­bė­lai­tė ar ki­tas gal­vos ap­dan­ga­las, skė­tis. Pa­gel­bės ap­sau­gi­nis kre­mas nuo sau­lės.

Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ap­ri­bo­ti fi­zi­nę veik­lą lau­ke, ge­riau dar­bus at­lik­ti ry­te ir va­ka­re. Jie re­ko­men­duo­ja daž­niau bū­ti pa­vė­sy­je, kad kū­nas tu­rė­tų ga­li­my­bę at­si­gau­ti. Pa­vo­jin­giau­sias lai­kas lau­ke – nuo 11 iki 17 val. Karš­to­je ap­lin­ko­je pa­ta­ria­ma bū­ti kuo trum­piau, veng­ti sau­lė­kai­tos, tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių. Ypač pa­vo­jin­ga už­mig­ti sau­lės ato­kai­to­je. Dir­ban­tiems karš­ty­je dar­buo­to­jams bū­ti­nos spe­cia­lios per­trau­kos vė­sio­je vie­to­je, ku­rių truk­mę ir daž­nu­mą darb­da­vys nu­sta­to sa­vo nuo­žiū­ra, ta­čiau ne re­čiau nei kas 1,5 val.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai įspė­ja ne­pa­lik­ti vai­kų vie­nų au­to­mo­bi­liuo­se. Ma­ši­nos la­bai grei­tai įkais­ta, to­dėl vai­kus ga­li iš­tik­ti ši­lu­mos smū­gis. Tu­rė­tu­me taip pat pa­tik­rin­ti, ar vai­kiš­kos sė­dy­nės pa­vir­šius bei sau­gos dir­žai nė­ra per karš­ti, kad vai­kas ne­nu­si­de­gin­tų.

Pa­lai­ky­ti na­muo­se vė­sią ap­lin­ką pa­dės už­ver­ti lan­gai, pro ku­riuos pa­ten­ka tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai. Juos ati­da­ry­ti rei­kė­tų tik va­ka­re, kai oro tem­pe­ra­tū­ra bū­na nu­kri­tus. Ge­riau nau­do­ti tam­sios spal­vos užuo­lai­das ar­ba me­ta­li­nes ža­liu­zes – jos su­ge­ria ši­lu­mą. Die­ną nau­do­ti kuo ma­žiau dirb­ti­nės švie­sos ir elek­tri­nių įren­gi­nių, nes jie su­ku­ria pa­pil­do­mą karš­tį.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų