Kalbėta apie prevencijos būtinybę

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Ap­tar­tos ne­pil­na­me­čių da­ro­mų tei­sės pa­žei­di­mų, pre­ven­ci­jos, už­im­tu­mo pro­ble­mos.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te rug­sė­jo 12 d. vy­ko pa­si­ta­ri­mas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus va­do­vais. Ja­me ap­tar­tos ne­pil­na­me­čių da­ro­mų tei­sės pa­žei­di­mų, pre­ven­ci­jos, už­im­tu­mo pro­ble­mos, ieš­ko­ta spren­di­mų, kaip su­ak­ty­vin­ti tarp­ži­ny­bi­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va No­vi­kie­nė ap­žvel­gė ne­pil­na­me­čių da­ro­mų nu­si­kal­ti­mų ir tei­sės pa­žei­di­mų sta­tis­ti­ką. Ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mas per­nai pa­ly­gi­nus su 2010-ai­siais su­ma­žė­jo 30 pro­cen­tų. Pa­grin­di­nė­mis ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mo prie­žas­ti­mis pa­rei­gū­nė įvar­di­jo tė­vų kon­tro­lės sto­ką, vai­kų ne­pri­ežiū­rą bei ne­už­im­tu­mą, šei­mų so­cia­li­nę pa­dė­tį. Pa­ste­bi­ma: daž­nai nu­si­kals­ti lin­kę vai­kai bū­na pa­lik­ti se­ne­liams, ku­rie ne­pa­jė­gia su­kon­tro­liuo­ti ar­ba jų tie­siog ne­klau­so.

Šiuo me­tu 52 moks­lei­viai yra po­li­ci­ją do­mi­nan­čių vai­kų ap­skai­to­je. Sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus va­do­vė As­ta Le­o­na­vi­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­giau vai­kų, ku­rie au­ga psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų šei­mo­se. To­kiems vai­kams bū­ti­na so­cia­li­nė pa­gal­ba, jie la­biau pa­žei­džia­mi ir lin­kę pa­tys nu­si­kals­ti.

Su­si­rin­ki­me ap­tar­tos rū­ky­mo, smur­to bei pa­ty­čių pro­ble­mos, dis­ku­tuo­ta apie tai, kaip su­kur­ti mo­kyk­lo­se sau­gią ap­lin­ką. Ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis at­krei­pė dė­me­sį, jog bū­ti­na su moks­lei­viais ir jų tė­vais dau­giau kal­bė­tis šio­mis te­mo­mis, ypač nar­ko­ti­nių me­džia­gų dis­po­na­vi­mo bei var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos klau­si­mais. Anot po­li­ci­jos įstai­gos vir­ši­nin­ko, tiks­liai įvar­din­ti, kiek ra­jo­no moks­lei­vių dis­po­nuo­ja ar var­to­ja nar­ko­ti­nes me­džia­gas, ne­ga­li­ma, ta­čiau pa­gal tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ne­ma­ža da­lis moks­lei­vių bent kar­tą yra var­to­ję nar­ko­ti­nes me­džia­gas. R. Kiš­kis ak­cen­ta­vo, kad tu­rė­tų bū­ti glaudus mo­ky­to­jų ir tė­vų, mo­ky­to­jų ir po­li­ci­jos ben­dra­dar­bia­vi­mas.

Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad rug­pjū­čio 28 d. pa­tvir­tin­tos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Re­ko­men­da­ci­jos dėl po­vei­kio prie­mo­nių tai­ky­mo ne­tin­ka­mai be­si­el­gian­tiems mo­ki­niams. Va­do­vau­jan­tis re­ko­men­da­ci­jo­mis mo­kyk­los sa­vo tai­syk­lė­se ga­lės nu­ma­ty­ti, ko­kių prie­mo­nių im­sis ne­tin­ka­mai be­si­el­gian­tiems moks­lei­viams.

Su­si­ti­ki­me nu­spręs­ta, kaip efek­ty­viai Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius bei po­li­ci­ja ga­lė­tų nuo­lat keis­tis in­for­ma­ci­ja apie smur­to ir pa­ty­čių at­ve­jus, mo­ki­nių pa­da­ry­tus tei­sės pa­žei­di­mus.

Pa­ste­bi­ma, kad kai ku­rių mo­kyk­lų va­do­vai sten­gia­si, jog nei­gia­ma in­for­ma­ci­ja ne­pa­siek­tų vie­šu­mos. De­ja, bai­mė įvar­din­ti ne­ge­ro­ves tik dar la­biau gi­li­na pro­ble­mas. Pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad pe­da­go­gai tu­ri ste­bė­ti mo­ki­nių san­ty­kius, el­ge­sį, o esant rei­ka­lui, ak­ty­viai re­a­guo­ti.

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas kal­bė­jo apie bū­ti­ny­bę moks­lei­viams dieg­ti sau­gaus el­ge­sio gat­vė­je įgū­džius. Pre­ven­ci­jos ir Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rių spe­cia­lis­tai vi­są rug­sė­jį mo­kyk­lo­se lan­ko pra­di­nu­kus, ve­da jiems pa­skai­tė­les apie sau­gų eis­mą. N. Bu­tė­no nuo­mo­ne, pa­tys tė­vai tu­rė­tų la­biau rū­pin­tis vai­kais, jiems iš­aiš­kin­ti, ko­dėl bū­ti­na dvi­ra­ti­nin­kui dė­vė­ti šal­mą. Ana­li­zuo­ti pa­vyz­džiai, kai moks­lei­viai, švęs­da­mi mo­kyk­li­nes šven­tes, el­gia­si itin ne­sau­giai, ne­at­sar­giai va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liais. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus at­sto­vai įsi­pa­rei­go­jo in­for­muo­ti po­li­ci­ją apie ar­tė­jan­čias iš­skir­ti­nes mo­kyk­li­nes šven­tes. Jų me­tu pa­rei­gū­nai su­stip­rins pa­tru­lia­vi­mą.

N. Bu­tė­nas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad šiuo me­tu nie­kas ne­ruo­šia moks­lei­vių, no­rin­čių įgy­ti pa­žy­mė­ji­mą, su­tei­kian­tį tei­sę nuo 12 me­tų va­ži­nė­ti. Bu­vo nu­spręs­ta, jog po­li­ci­jos įstai­ga raš­tu kreip­sis į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją bei siū­lys spręs­ti šį klau­si­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų