Kalėdinėse ašarose bus ir vilties

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio lab­da­ros va­ka­ro „Žo­džiai į sie­lą“ da­ly­viai įro­dė – uk­mer­giš­kiai nė­ra abe­jin­gi sve­ti­mo skaus­mui, o su­rė­mus pe­čius ga­li­ma net di­džiau­sio­je ne­vil­ty­je įžieb­ti vil­ties ug­nį. Na­mų ne­te­ku­si dau­gia­vai­kė ma­ma sa­ko ne­ti­kė­ju­si, kad ap­lin­kui tiek daug ge­rų žmo­nių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Be namų likusiai šeimai paremti buvo surengtas labdaros vakaras.

Lab­da­ros va­ka­rą, skir­tą nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­siai Ri­tos Vi­to­nie­nės šei­mai pa­rem­ti, su­ren­gė Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras. Tai pir­mas toks cen­tro su­reng­tas ren­gi­nys.

Įstai­gos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė ir ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Su­kac­kie­nė sa­ko, kad im­tis to­kios veik­los pa­ska­ti­no pa­ti ne­lai­mė ir su­vo­ki­mas, ko­kia svar­bi pir­mo­ji pa­gal­ba bė­do­je at­si­dū­ru­siam žmo­gui.

Mo­te­rys ma­no, kad to­kiu at­ve­ju ne­pa­pras­tai svar­bus yra ap­lin­ki­nių pa­lai­ky­mas. Kar­tais – tie­siog pa­ta­ri­mas ar ge­ras žo­dis, kar­tais – fi­nan­si­nė pa­ra­ma.

 

Pa­dė­jo sve­ti­mi

 

Ke­tu­ris vai­kus au­gi­nan­čios R. Vi­to­nie­nės na­mai lyg kor­tų na­me­lis su­pleš­kė­jo ma­žiau nei per pus­va­lan­dį. Spa­lio šal­ty­je prieš pat vi­dur­nak­tį mo­te­ris ir jos at­ža­los at­si­dū­rė taip, kaip bu­vo kam­ba­ry­je: vien­marš­ki­niai, su šle­pe­tė­mis. Iš­gel­bė­tas tur­tas – Ri­tos ran­ki­nė su kai ku­riais do­ku­men­tais ir ke­liais li­tais bei vai­kų kom­piu­te­ris.

Tė­vus ir pir­mą­jį vy­rą pa­lai­do­ju­siai mo­te­riai vie­nin­te­le pa­ra­ma po gais­ro ta­po drau­gai ir vi­siš­kai sve­ti­mi žmo­nės. Jie da­li­no­si mais­tu, dra­bu­žiai, pi­ni­gais ir net su­tei­kė lai­ki­ną pa­sto­gę.

 

12-07-1_straipsnio_2_nuotr

Renginį vedė Lina Sukackienė.


Pri­si­pa­žin­siu – ki­tą ry­tą po ne­lai­mės kal­bi­nant be­na­me ta­pu­sią mo­te­rį kiek ne­re­a­lus pa­si­ro­dė Ri­tos pa­si­ry­ži­mas at­sta­ty­ti vi­siš­kai su­de­gu­sį na­mą. Ji – siu­vė­ja, gy­ve­ni­mo drau­gas iš­vy­kęs už­dar­biau­ti į už­sie­nį ir te­spė­jęs už­dirb­ti bi­lie­tui na­mo...

Savo būs­tą iš kuk­lių al­ge­lių po­ra lip­dė, durs­tė, ren­tė ir dar ne­bai­gė iki galo su­ręs­ti sep­ty­ne­rius me­tus...

Nau­jas būs­tas? At­ro­dė, kad šei­ma apie sa­vo na­mus sva­jo­ti ne­be­tu­ri tei­sės. Ar­ba ta sva­jo­nė yra la­bai la­bai to­li­ma... Ta­čiau, pa­si­ro­do, ge­rų žmo­nių dė­ka ti­kė­ji­mas tu­rė­ti na­mus įgau­na re­a­lų pa­grin­dą.

 

Pir­mo­ji pa­gal­ba

 

„Pir­mą kar­tą po gais­ro pas Ri­tą nu­va­žia­vo­me šeš­ta­die­nį. Iš kar­to su­pra­to­me, kad tai mo­te­riai pa­dė­si­me, kiek ga­lė­si­me“, – sa­kė Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lab­da­ros ren­gi­nį ve­du­si Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė L. Su­kac­kie­nė.

Pa­sak jos, su­tei­ku­s šei­mai pir­mą­ją pa­gal­bą – pa­ra­mą pa­ta­ly­ne, mais­tu, nu­tar­ta pra­šy­ti ir ver­sli­nin­kų, po­li­ti­kų ir net Sei­mo na­rių pa­ra­mos, o kaip at­ly­gį už ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą su­ren­gti bent trum­pu­tę šven­tę sie­lai.

 

12-07-1_straipsnio_3_nuotr

Už pa­ra­mą dė­ko­jo Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė.


Ren­gi­ny­je sa­vo ei­les skai­tė pa­rem­ti uk­mer­giš­kių at­vy­ku­si Sei­mo na­rė, po­etė Da­lia Tei­šers­ky­tė, liau­dies dai­nas at­li­ko Ri­man­tas Kli­mas ir Pra­nas Za­rem­ba, bir­by­ne gro­jo An­ta­nas Jo­nu­šas.

„Jūs tik da­ry­kit to­kius va­ka­rus, tik da­lin­ki­tės ge­ru­mu, o aš pa­ža­du: į juos vi­sa­da at­va­žiuo­siu“, – sa­kė to va­ka­ro pū­gos ne­pa­bū­gu­si D. Tei­šers­ky­tė.

At­vy­ko ir ra­jo­no va­do­vai, ver­sli­nin­kai, ta­ry­bos na­riai. Iš ra­jo­no biu­dže­to na­mų ne­te­ku­siai šei­mai iš kar­to po ne­lai­mės bu­vo skir­ta pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja, ta­čiau lab­da­ros va­ka­re da­ly­va­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas pa­si­džiau­gė, kad vien tuo ne­bu­vo ap­si­ri­bo­ta. Žmo­gus sa­vo ne­lai­mė­je ne­bu­vo for­ma­liai at­stum­tas už­dė­jus pliu­siu­ką, kad jam pa­dė­ta. Pa­si­džiaug­ta, kad to ėmė­si bū­tent sa­vi­val­dy­bės įstai­gos dar­buo­to­jos, ne­įsi­sprau­du­sios į for­ma­lią aš­tuo­nių va­lan­dų dar­bo die­ną.

Į ren­gi­nį at­vy­ko so­li­džią pa­ra­mą at­ve­žę ver­sli­nin­kai: Ro­ta­ry klu­bo ir jo na­rių var­du Rim­vy­das Ol­šaus­kas ir Al­vy­das Pol­ka, UAB „Ro­ris“ sa­vi­nin­kai Ri­ma ir Ro­mas Pi­vo­rai, įmo­nės sa­vi­nin­kas ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Eval­das Čir­ba, ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos var­du – Al­fon­sas Ber­no­tas.

„Ad­ven­to lai­kas ska­ti­na da­ry­ti gra­žius dar­bus, my­lė­ti ir at­jaus­ti. Šian­dien vi­si mes, pa­bu­vę kar­tu su Ri­ta ir vie­nas su ki­tu, pa­ly­gi­nę sa­vo bė­das ir ne­sėk­mes, su­pra­to­me, kad žmo­nių tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mas, at­jau­ta ir su­pra­ti­mas – di­džiau­sia ver­ty­bė gy­ve­ni­me“, – dė­ko­da­ma už pa­ra­mą sa­kė Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad pra­dė­tą ak­ci­ją tęs ir šis lab­da­ros va­ka­ras ne­taps vie­nin­te­liu.

 

12-07-1_straipsnio_4_nuotr

Seimo narės dovanos namų netekusiems vaikams.


Už pa­ra­mą da­ly­vau­jant so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je di­rek­to­rė nuo­šir­džiai dė­ko­jo ir „Uk­mer­gės ži­nių“ laik­raš­čiui.

Nuo­šir­džią pa­dė­ką mū­sų re­dak­ci­jai, ver­sli­nin­kams bei ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams iš­sa­kė ir Ri­ta. Gais­ro nak­tį iš siel­var­to ne kar­tą al­pu­si ir me­di­kų gai­vin­ta ji šian­dien dar ne­si­jau­čia tvir­ta. Siel­var­tas trau­kias pa­ma­žu. Mo­te­ris sa­ko, kad sve­ti­mo­je, lai­ki­no­je pa­sto­gė­je Kū­čių va­ka­rą dengs Sei­mo na­rės do­va­no­tą bal­tą stal­tie­sę ir brauks aša­ras. Ta­čiau jos ne­už­ge­sins vil­ties ki­tą­met tu­rė­ti sa­vo na­mus...

 

Lab­da­ros va­ka­ro  or­ga­ni­za­to­riai už  pa­ra­mą Ri­tos Vi­to­nie­nės var­du dė­ko­ja:

 

• Ro­ta­ry klu­bo na­riams,

 

• LR Sei­mo na­rei Da­liai Tei­šers­ky­tei,

 

• UAB „Ro­ris“ sa­vi­nin­kui ta­ry­bos na­riui Ro­mui Pi­vo­rui ir Ri­mai Pi­vo­rie­nei,

 

• in­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kui Eval­dui Čir­bai,

 

• UAB „Uk­mer­gės me­lio­ra­ci­ja“ val­dy­bos pir­mi­nin­kui Jo­nui Sta­kaus­kui ir įmo­nės di­rek­to­riui Jo­nui Le­vu­liui,

 

• UAB SMD di­rek­to­riui Val­dui Pet­ro­niui,

 

• par­duo­tu­vės „Tri­ra­tu­kas“ sa­vi­nin­kams Si­gi­tai ir Ar­vy­dui Še­reliams,

 

• bi­ti­nin­kams Ni­jo­lei ir Jo­nui Šan­ta­rams,

 

• Ra­min­tai Kau­ši­kie­nei,

 

• Ni­jo­lei Ne­čiū­nie­nei  ir ki­tiems, ne­pa­no­ru­siems skelb­tis au­ko­ju­siems uk­mer­giš­kiams.

 

 

12-07-1_straipsnio_5_nuotr

Liau­dies dai­nas at­li­ko Ri­man­tas Kli­mas ir Pra­nas Za­rem­ba, bir­by­ne gro­jo An­ta­nas Jo­nu­šas.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų