Kam atiteks Garbės piliečio titulas?

Ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys, kam su­teik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­dą. Ko­mi­si­ja jau at­rin­ko tris dau­giau­siai ba­lų su­rin­ku­sius kan­di­da­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rajono taryba svarstys, kam atiteks Garbės piliečio titulas: aktorei Reginai Varnaitei, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos viceprezidentui Alfonsui Bernotui ar ilgamečiam meteorologui Bronislovui Kaseliui.

Kas­met su­teik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­dą kraš­tui nu­si­pel­niu­siam ir jį gar­si­nu­siam as­me­niui bu­vo nu­tar­ta pra­ei­tą ru­de­nį. Su­da­ry­ti var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tai bei ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja.

Ko­mi­si­jos na­riai slap­tu bal­sa­vi­mu pa­ga­liau iš­rin­ko tri­jų dau­giau­sia jų bal­sų su­rin­ku­sių as­me­nų kan­di­da­tū­ras.

Ak­to­rė Re­gi­na Var­nai­tė su­rin­ko 16 ba­lų. Vos vie­nu ma­žiau –  Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Al­fon­sas Ber­no­tas. Me­te­o­ro­lo­go  Bro­nis­lo­vo Ka­se­lio „krai­tis“ – 9 ba­lai.

Ko­mi­si­ja siū­lo su­teik­ti gar­bin­gą var­dą dau­giau­sia ba­lų su­rin­ku­siai Kau­no vals­ty­bi­nio dra­mos te­at­ro ak­to­rei, Lie­tu­vos liau­dies ar­tis­tei R. Var­nai­tei už Uk­mer­gės kraš­to gar­si­ni­mą ir nuo­pel­nus kul­tū­ros sri­ty­je. Tie­sa, iš mū­sų mies­to ki­lu­si ak­to­rė čia – re­ta vieš­nia. Bent jau Uk­mer­gė­je vyks­tan­čiuo­se ren­gi­niuo­se ji ne­da­ly­vau­ja.

Vis dėlto ta­ry­bai pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė rink­tis iš tri­jų kan­di­da­tų.

Ko­mi­si­jo­je, ku­ri ver­ti­na kan­di­da­tus, – 14 as­me­nų: ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo, kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

 

Siū­lė sep­ty­nis kan­di­da­tus

 

Iš vi­so šie­met su­lauk­ta sep­ty­nių kan­di­da­tų gar­bin­gam var­dui gau­ti.

Ra­jo­no bi­ti­nin­kų drau­gi­ja pa­siū­lė šį var­dą su­teik­ti  hab. moks­lų dak­ta­rui Jo­nui Bal­že­kui, dir­bu­siam Že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je, Lie­tu­vos žem­dir­bys­tės ins­ti­tu­te. Jis ap­do­va­no­tas Ge­di­mi­no or­di­nu, su­teik­tas nu­si­pel­niu­sio ag­ro­no­mo var­das.

Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­rius siū­lo Al­fon­so Ber­no­to kan­di­da­tū­rą. Jo gy­ve­ni­mo veik­la: Kė­dai­nių ra­jo­no švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas, Uk­mer­gės ra­jo­no liau­dies de­pu­ta­tų ta­ry­bos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos TSR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas. Jam yra su­teik­tas nu­si­pel­niu­sio kul­tū­ros-švie­ti­mo dar­buo­to­jo var­das, ap­do­va­no­tas or­di­nais ir me­da­liais.

Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba pa­tei­kė me­te­o­ro­lo­go Bro­nis­lo­vo Ka­se­lio kan­di­da­tū­rą. Jis dir­bo Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties vir­ši­nin­ku, vy­riau­siuo­ju ste­bė­to­ju. Jam su­teik­ta V. Ber­go pre­mi­ja, nu­si­pel­niu­sio me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties ste­bė­to­jo var­das.

Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­ga siū­lo Gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­ti vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Sos-Vep­riuo­se“ va­do­vą, Če­čė­ni­jos rė­mi­mo gru­pės va­do­vą, Vep­rių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją Ro­mą Pet­rą Šau­lį. Jis yra ap­do­va­no­tas LLKS or­di­nu „Už Tė­vy­nės lais­vę“.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras pa­tei­kė Kau­no vals­ty­bi­nio dra­mos te­at­ro ak­to­rės Re­gi­nos Var­nai­tės kan­di­da­tū­rą. Jai su­teik­tas Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sios ar­tis­tės gar­bės var­das, Lie­tu­vos liau­dies ar­tis­tės var­das. R. Var­nai­tė yra ap­do­va­no­ta už ge­riau­sią mo­ters vaid­me­nį, už ge­riau­sią ko­miš­ką vaid­me­nį bei „For­tū­nos“ sta­tu­lė­le.

Ūki­nin­ko, Uk­mer­gės ke­lių val­dy­bos dar­buo­to­jo, Są­jū­džio veik­los or­ga­ni­za­to­riaus ra­jo­ne, gė­li­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Vi­liū­no kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė Uk­mer­gės gė­li­nin­kų drau­gi­ja. Jo ap­do­va­no­ji­mai – gar­bės raš­tai ir pi­ni­gi­nės pre­mi­jos.

Hen­ri­ką Za­bu­lį (1927–2010) taip pa­gerb­ti po mir­ties pa­siū­lė Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė. Že­mie­tis dir­bo Lie­tu­vos ra­di­jo pra­ne­šė­ju, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riu­mi, dės­ty­to­ju, LSSR liau­dies švie­ti­mo mi­nist­ru, bu­vo LSSR AT de­pu­ta­tas. Jis ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos moks­lo pre­mi­ja, su­teik­tas LSSR nu­si­pel­niu­sio moks­lo vei­kė­jo var­das.

 

Var­dą įra­šys į kny­gą

 

Nuo­sta­tuo­se skel­bia­ma, kad gar­bin­gas var­das ga­li bū­ti su­tei­kia­mas ša­lies ir už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čiams už ypa­tin­gus nuo­pel­nus bei iš­skir­ti­nį in­dė­lį į mū­sų ra­jo­no moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to, eko­no­mi­kos, so­cia­li­nio vys­ty­mo bei ki­tas sri­tis, ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Nu­ma­ty­ta ir nu­si­pel­niu­sių as­me­nų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. Jos me­tu bus įtei­kti Gar­bės pi­lie­čio žen­klas bei pa­žy­mė­ji­mas. In­for­ma­ci­ja apie as­me­nį, jo veik­lą ir gy­ve­ni­mą bus įra­šo­ma Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čių kny­go­je.

Kam su­teik­ti gar­bin­gą var­dą, ra­jo­no ta­ry­ba tu­rė­tų svars­ty­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.
Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų