Kandidatai į Seimą šturmuoja Ukmergę

Ko­vo 3 die­ną Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vyks rin­ki­mai į Sei­mą. Nors vi­si kan­di­da­tai pa­aiš­kės tik va­sa­rį, jau da­bar aiš­ku, kad no­rin­čių­jų pa­tek­ti į par­la­men­tą skai­čius bus re­kor­di­nis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Seimo kanceliarijos archyvo nuotr. Į vieną laisvą vietą Seime – kandidatų antplūdis.

Rin­ki­mai į Sei­mą Uk­mer­gė­je ren­gia­mi mi­rus čia iš­rink­tam „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­ti­jos na­riui Ju­liui Ve­sel­kai.

Pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai tą pa­čią die­ną vyks Bir­žų–Ku­piš­kio ir Za­ra­sų–Vi­sa­gi­no apy­gar­do­se.

Kan­di­da­tus kel­sian­čios par­ti­jos ar pre­ten­den­tai į kan­di­da­tus sa­va­ran­kiš­kais po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais tu­rė­jo už­si­re­gist­ruo­ti iki gruo­džio 28 die­nos.

Vi­so­se tri­jo­se apy­gar­do­se sa­vo kan­di­da­tū­ras sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lė 9 kan­di­da­tai. Iš jų net 8 – Uk­mer­gės apy­gar­do­je.

Sa­va­ran­kiš­kai kan­di­da­tuo­jan­tie­ji į Sei­mą iki sau­sio 22 die­nos tu­rės su­rink­ti tūks­tan­tį jį re­mian­čių apy­gar­dos rin­kė­jų pa­ra­šų.

Par­ti­jų ke­lia­miems da­ly­viams rin­kė­jų pa­ra­šų rink­ti ne­rei­kia.

 

Kan­di­da­tą ga­li keis­ti

 

Kaip sa­va­ran­kiš­ki po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viai už­si­re­gist­ra­vu­sios po­li­ti­nės par­ti­jos sa­vo ke­lia­mų kan­di­da­tų pa­var­džių iki va­sa­rio 1 die­nos ga­li ne­skelb­ti. Net ir pa­si­skel­bu­sios iki šios da­tos tu­ri tei­sę jas keis­ti.

Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 61 kan­di­da­tas – šios par­ti­jos na­rys Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas. Šiuo me­tu jis ei­na aukš­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pa­rei­gas.

Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo di­rek­to­rius Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti pa­si­ren­gęs ir ki­tas mū­sų ra­jo­no žmo­nėms pa­žįs­ta­mas po­li­ti­kas – ta­ry­bos na­rys – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tas Ka­zys Gry­baus­kas.

 

Uk­mer­gė­je – di­džiau­sias kon­kur­sas

 

Uk­mer­gės apy­gar­dą kaip star­ti­nę aikš­te­lę į Sei­mą ke­ti­na iš­ban­dy­ti net aš­tuo­ni sa­va­ran­kiš­ki kan­di­da­tai. Jie į rin­ki­mus žy­giuo­ja be par­ti­jų pa­lai­ky­mo ir tar­pi­nin­ka­vi­mo.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko, kad to­kio di­de­lio skai­čiaus sa­va­ran­kiš­kų kan­di­da­tų nė vie­nuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se nė­ra bu­vę.

„Tai tik­rai kaž­kas nau­jo. Tie­sa, da­lis jų ga­li ir at­kris­ti, jei ne­pa­vyks su­rink­ti rei­kia­mo skai­čiaus pa­lai­kan­čių rin­kė­jų pa­ra­šų“, – sa­ko pir­mi­nin­kas.

 

Kan­di­da­tuo­ja ži­no­mi po­li­ti­kai...

 

Į Sei­mo rin­ki­mų kan­di­da­tus pre­ten­duo­ja Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas. Jis bu­vo pa­si­skel­bęs, kad da­ly­vaus prieš dve­jus me­tus vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se, ta­čiau kan­di­da­tū­rą prieš rin­ki­mus at­si­ė­mė.

Jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai ne­pri­klau­san­tis Min­dau­gas Kluo­nis sa­vo kan­di­da­tū­rą Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je bu­vo iš­kė­lęs ir ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ta­čiau į Sei­mą ne­pa­te­ko. Vil­niu­je gy­ve­nan­tis mū­sų kraš­tie­tis lai­mę pa­si­ren­gęs ban­dy­ti an­trą kar­tą. Šiuo me­tu jis dir­ba Sei­mo Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų de­par­ta­men­te.

Pra­ei­tos Sei­mo ka­den­ci­jos par­la­men­ta­ras An­ta­nas Ne­dzins­kas spa­lio mė­ne­sį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se taip pat „ne­pra­ėjo“. Sa­vo kan­di­da­tū­rą kė­lė Dzū­ki­jos dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Jį kė­lė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jū­dis. Uk­mer­gė­je sa­vo kan­di­da­tū­rą A. Ne­dzins­kas siū­lo pats.

Ko­dėl uk­mer­giš­kiai tu­rė­tų už jį bal­suo­ti? Kan­di­da­tas pri­me­na apie sa­vo po­li­ti­nės „ne pir­mo­ko ly­gio“ prak­ti­kos ba­ga­žą, dzū­kiš­ką nuo­šir­du­mą bei pa­ti­ki­na, kad Uk­mer­gė su juo tik­rai ne­liū­dės. Sau­sio pra­džio­je ir pats ke­ti­na tap­ti uk­mer­giš­kiu – at­si­ke­lia čia gy­ven­ti.

 

... ir nau­jo­kai

 

Po­li­ti­nė­je are­no­je pa­si­ro­dė ir nau­ji vei­dai, ban­dy­sian­tys pa­lenk­ti į sa­vo pu­sę mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jus.

Pre­ten­den­tė be po­li­ti­nio ba­ga­žo – Li­na Draz­die­nė. Ji dir­ba Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je vy­riau­si­ą­ja pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja, dės­to eko­no­mi­kos ir ver­slo da­ly­kus. Kan­di­da­tė ne­pri­klau­so jo­kiai par­ti­jai. Sa­ko į Sei­mą kan­di­da­tuo­janti tu­rė­da­ma tiks­lą – „kad vėl at­bus­tų Lie­tu­va“.

Dar vie­na po­li­ti­kos nau­jo­kė – pre­ten­den­tė į kan­di­da­tus Ne­rin­ga La­šie­nė. Vil­niu­je gy­ve­nan­ti žur­na­lis­tė ti­ki­si uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mo. Ji ti­ki­na, kad nors nė­ra at­si­sklei­du­si kaip po­li­ti­kė, dirb­da­ma žur­na­lis­ti­nį dar­bą, ta­po „ak­ty­vi po­li­ti­kos ste­bė­to­ja“.

Į vien­man­da­ti­nin­ko kė­dę Sei­me pre­ten­duo­ja UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas. Uk­mer­giš­kiams jis ge­riau­siai ži­no­mas kaip įmo­nės, su ku­ria ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė prieš dve­jus me­tus nu­trau­kė ši­lu­mos tie­ki­mo su­tar­tį, va­do­vas.

Į par­la­men­ta­ro kė­dę ban­dys at­si­sės­ti ir Re­na­tas Sa­la­džius. Jis – Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys, ta­čiau šiuo­se rin­ki­muo­se iš­si­kė­lė pats. Tei­gia tu­rįs dar­bo prak­ti­kos, ku­ria no­rė­tų pa­si­da­lin­ti su uk­mer­giš­kiais. Šiuo me­tu dir­ba AB „Lie­tu­vos paš­tas“ vie­šo sek­to­riaus pa­slau­gų par­da­vi­mų sri­ty­je.

Sa­vo kan­di­da­tū­rą sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lė ir uk­mer­giš­kis lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do įkū­rė­jas ir va­do­vas Gied­rius Ze­ziu­le­vi­čius. Jis ne­pri­klau­so jo­kiai par­ti­jai. Ti­ki­na ma­tąs Uk­mer­gės pro­ble­mas ir bū­da­mas par­la­men­ta­ru pri­si­dė­tų prie jų spren­di­mo.

 

Ko­ją ki­ša už­sta­tas

 

Ko­vo­to­jų už Lie­tu­vą par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Šus­taus­kas taip pat už­re­gist­ra­vo sa­vo par­ti­ją kaip sa­va­ran­kiš­ką po­li­ti­nės par­ti­jos da­ly­vį. Ta­čiau skan­da­lin­ga­sis po­li­ti­kas tei­gia dar kol kas ne­ži­nan­tis, ar šiuo­se rin­ki­muo­se eis iki ga­lo. Jis dar neap­si­spren­dė, ar teiks Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai do­ku­men­tus. Tai pa­da­ry­ti rei­kia iki sau­sio 22 die­nos. Pats pri­si­pa­žįs­ta, jog šiek tiek stab­do rin­ki­mų už­sta­tas ir rė­mė­jų pa­ieš­ka.

Šiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą nu­sta­ty­tas 2154 li­tų už­sta­tas. Jis vie­no­das tiek par­ti­joms, tiek pa­vie­niams kan­di­da­tams.

Pa­si­bai­gus po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos lai­ko­tar­piui, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per 40 die­nų grą­ži­na rin­ki­mų už­sta­tą jį su­mo­kė­ju­siai par­ti­jai ar­ba as­me­niui. Už­sta­tas grąži­na­mas re­mian­tis Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mu. Iš­im­čių ga­li bū­ti, jei kan­di­da­tas lai­ku ne­pa­tei­kia rei­kia­mų do­ku­men­tų. Ne­grą­žin­ti­ni už­sta­tai per­ve­da­mi į vals­ty­bės biu­dže­tą.

Su­skai­čiuo­ta, kad šie rin­ki­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­rei­ka­laus 1 mi­li­jo­no 600 tūks­tan­čių li­tų.

Uk­mer­gės vien­man­da­tei apy­gar­dai dviem rin­ki­mų tu­rams su­reng­ti skir­ta 230 tūks­tan­čių 500 li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų