Kapinių ramybę drumsčia gyvieji

Nors am­ži­no­jo po­il­sio at­gu­lu­sių­jų vie­to­je tu­rė­tų vieš­pa­tau­ti ra­my­bė, ji trik­do­ma net ir čia. Vie­ni į ka­pi­nes už­su­ka iš­ger­ti, ki­ti joms „pa­au­ko­ja“ pa­dan­gų ar bal­dų, o pa­tys įžū­liau­sie­ji sa­vi­na­si tai, kas yra skir­ta pa­lai­do­tiems žmo­nėms.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Mi­ru­sių­jų po­il­sio vie­to­je su­lau­kia­ma ir va­gių, ir šiukš­lin­to­jų, ir gir­tau­to­jų...

 

Uk­mer­gės po­li­ci­jos įstai­go­je pa­si­py­lė pra­ne­ši­mai apie iš Duks­ty­nos ka­pi­nių dings­tan­čias pa­min­klų de­ta­les. Jau an­tra sa­vai­tė, kai žmo­nės kas­dien pra­ne­ša apie nuo ar­ti­mų­jų ka­pų pa­min­klų nu­lup­tus kry­žius, rai­des.

 

Iš ka­pi­nių „iš­ke­lia­vo“ de­šim­tys me­ta­li­nių kry­že­lių, ar­ti­mų­jų ka­pus tvar­kan­tie­ji pa­si­ge­do žal­va­ri­nių ro­žių. Pra­neš­ta apie din­gu­sį žal­va­ri­nį sen­ti­kių kry­žių, taip pat va­rio imi­ta­ci­jos kry­žių su Jė­zaus at­vaiz­du. Pa­tir­ti nuos­to­liai skai­čiuo­ja­mi tūks­tan­čiais li­tų.

 

Ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­ju dir­ban­čiam ir su įvai­rio­mis pro­ble­mo­mis mi­ru­sių­jų lai­do­ji­mo vie­to­se su­si­du­rian­čiam Jo­nui Mo­tie­jū­nui to­kio ne­do­rė­lių aki­plė­šiš­ku­mo dar ne­te­ko re­gė­ti. Sa­ko, kad per pen­ke­rius jo dar­bo Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jo­je me­tus tai pir­mas toks in­ci­den­tas. Ka­pa­vie­tes puo­šian­tys pa­min­klai ar kry­žiai iki šiol dar nie­kam ne­bu­vo už­kliu­vę.

 

Tie, ku­rie ka­pi­nė­se ap­si­lan­ko ki­tais tiks­lais nei am­ži­no­jo po­il­sio iš­ėju­sių­jų ar­ti­mie­ji, nu­si­tai­ko į ki­to­kius čia esan­čius daik­tus. Tai iš­rau­na gė­les, iš­va­gia puokš­te­les, bū­na, kad ir žva­kes su­si­ren­ka. Pri­žiū­rė­to­jas svars­to, jog ši­taip el­gia­si to­dėl, kad vo­gi­nius ga­lė­tų par­duo­ti. Nors, anot jo, yra ir to­kių, ku­rie sve­ti­mo­mis „gė­ry­bė­mis“ pa­pras­čiau­siai pa­da­bi­na ka­pus, kur pa­lai­do­ti jų pa­čių bran­gūs žmo­nės.

 

Ta­čiau su van­da­liz­mu ka­pi­nė­se su­si­ju­sių įvy­kių jų pri­žiū­rė­to­jas ne­pri­si­me­na.

 

Tie­sa, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te prieš ku­rį lai­ką bu­vo tir­tas nu­si­kal­ti­mas, įvyk­dy­tas Pa­ši­lė­je esan­čio­se ka­rių ka­pi­nė­se.

 

Atkelta iš 1 p.

 

Se­niū­ni­jai yra te­kę pa­si­rū­pin­ti tuo, kad nuo jų pa­min­klo ding­tų da­žais iš­purkš­tas už­ra­šas.

 

Taip pat ka­po iš­nie­ki­ni­mo by­la bu­vo pra­dė­ta ir dėl Pi­vo­ni­jos ši­le žy­dų ge­no­ci­do vie­to­je iš­tep­lio­to pa­min­klo. Chu­li­ga­nų su­terš­tą ka­pa­vie­tę tuo­met su­tvar­kė pa­ti žy­dų ben­druo­me­nė.

 

Ka­pi­nė­se ran­da ša­ku­čių

 

To­kie ne­la­bie­ji sa­vo dar­bus ka­pi­nė­se at­lie­ka ne­pa­ste­bė­ti. O štai kiek ki­to­kius šven­tos vie­tos „lan­ky­to­jus“ J. Mo­tie­jū­nui ten­ka ir su­draus­min­ti. Mat ret­kar­čiais jie čia at­ei­na tie­siog ra­miai sau bur­ne­lę iš­lenk­ti. Pa­sa­ko­ja vie­ną to­kį be­si­links­mi­nu­sį vy­riš­kį tu­rė­jęs iš­pra­šy­ti iš Vaiž­gan­to ka­pi­nių. Ge­rai, kad šis ne­si­prie­ši­no ir ra­mią vie­te­lę su­ra­do ki­tur...

 

Ne kar­tą pa­sta­bų da­vė ir jau­nuo­liams: sa­ko pa­ste­bė­jęs, jog rink­tis ka­pi­nė­se anks­čiau jau­ni­mui bū­da­vę ko­ne ma­din­ga. Ma­no, kad šie grei­čiau­siai su­si­bur­da­vo tik pa­si­sė­dė­ti. Pa­vai­ky­ti to­kius yra te­kę ir po­li­ci­jai.

 

Dar pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­ja apie kai ku­riuos ka­pi­nė­se kar­tais pa­ste­bi­mus ri­tu­a­lus. Ma­to, kai prie ka­pų at­ėję žmo­nės vai­ši­na­si val­giu, iš­ge­ria vy­no. Sa­ko gir­dė­jęs apie tam tik­rus pa­pro­čius, tad į to­kius da­ly­kus ir ne­ban­dąs kiš­tis. Už­tat pas­kui ran­da pa­lik­to mais­to, ša­ku­čių, ki­tų daik­tų, ku­rių ren­gu­sie­ji apei­gas ne­pa­si­var­gi­no iš­si­neš­ti...

 

Per žo­les ne­si­ma­to ka­pų

 

Mies­tui pri­klau­san­čių ka­pi­nių prie­žiū­ra ir tvar­ky­mu rū­pi­na­si ben­dro­vė „Uk­mer­gės ver­smė“. Šias te­ri­to­ri­jas, anot J. Mo­tie­jū­no, taip pat tvar­ko vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­tys as­me­nys, pa­de­da moks­lei­viai. Su jų pa­gal­ba ka­pi­nės ap­ra­vi­mos, pa­gra­ži­na­mos nie­kie­no ne­pri­žiū­ri­mos ka­pa­vie­tės, ant jų pa­sta­to­mi ant­ka­piai.

 

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, Uk­mer­gės ka­pi­nės yra pa­kan­ka­mai tvar­kin­gos. Pa­ly­gi­no jas su to­kio­mis vie­to­mis Lie­po­jo­je, ku­rio­je ne­se­niai lan­kė­si. „Ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis. Ten iš­vis bai­sus vaiz­das – nie­kur ne­nu­šie­nau­ta, net ka­pų ne­si­ma­to“, – da­li­jo­si įspū­džiais pri­žiū­rė­to­jas.

 

At­lie­kas „ati­duo­da“

 

mi­ru­sie­siems

 

De­ja, kai ku­rių pro­ble­mų ne­at­si­gi­na­ma ir pas mus. Jos su­si­ju­sios su šio­se te­ri­to­ri­jo­se sto­vin­čiais at­lie­kų kon­tei­ne­riais, ku­riuos gy­ven­to­jai nau­do­ja­ ne pa­gal pa­skir­tį.

 

J. Mo­tie­jū­ną pik­ti­na tai, kad į kon­tei­ne­rius, skir­tus tvar­kant ka­pus su­si­da­riu­sioms šiukš­lėms, gy­ven­to­jai su­ve­ža ir iš­me­ta sa­vo na­mų „tur­tą“. Ypač gau­siai vi­so­kių įvai­re­ny­bių at­si­kra­to­ma Duks­ty­nos ka­pi­nė­se. Pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­ja apie iš kon­tei­ne­rių ky­šan­čias pa­kuo­tes nuo na­muo­se nau­do­ja­mų prie­tai­sų, bui­ti­nių įren­gi­nių, su­krau­tas pa­dan­gas. Ap­mau­dą ke­lia ir to­kie ra­di­niai kaip lo­vos ar te­le­vi­zo­riai. „Vis­ką iš na­mų ne­ša, svar­bu – ne į sa­vo te­ri­to­ri­ją“, – ste­bi­si se­niū­ni­jos dar­buo­to­jas.

 

Jis sa­ko, kad šio­je vie­to­je tik­rai yra už ką bar­ti ir pa­ši­liš­kius. Mat Pa­ši­lės ka­pi­nių pri­ei­go­mis vi­sai kaip sa­vo­mis nau­do­ja­si ne­ma­žai ša­lia jų gy­ve­nan­čių­jų, ku­rie ne­tu­ri nuo­sa­vų šiukš­lių kon­tei­ne­rių. Tad bui­ti­nės at­lie­kos, užuot at­si­dū­ru­sios ten, kur joms ir pri­klau­so, prie­globs­tį ran­da ka­pi­nių kon­tei­ne­ry­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų