Kas sės į rajono vadovų kėdes?

Tre­čia­die­nį į su­si­ti­ki­mą rin­ko­si nau­jo­sios ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos par­ti­jų va­do­vai. Pa­grin­di­nis su­si­ti­ki­mo tiks­las – svar­biau­sių sa­vi­val­dy­bės pos­tų – me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus – da­ly­bos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ko­vo 1 die­ną bu­vo pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas su­da­ry­ti val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją, ku­ri tu­rė­tų veik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je per at­ei­nan­čių ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją.

Ko­a­li­ci­jos su­dė­ty­je – Lie­tu­vos vals­tie­čių-liau­di­nin­kų są­jun­ga, at­sto­vau­ja­ma sky­riaus pir­mi­nin­ko Al­gir­do Ko­pūs­to, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, at­sto­vau­ja­ma sky­riaus pir­mi­nin­ko Ka­zio Gry­baus­ko, Dar­bo par­ti­ja, at­sto­vau­ja­ma Uk­mer­gės fi­lia­lo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ro­lan­do Ja­nic­ko, Nau­jo­ji są­jun­ga (so­cial­li­be­ra­lai), at­sto­vau­ja­ma sky­riaus pir­mi­nin­ko Sta­sio Ba­raus­ko, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, at­sto­vau­ja­ma sky­riaus pir­mi­nin­ko Rei­mon­to De­ve­nio, ir ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas Vy­das Pa­knys.

Ta­ry­bo­je dau­giau­siai – sep­ty­nis man­da­tus – tu­rin­tys vals­tie­čiai– liau­di­nin­kai pa­gei­dau­ja iš­lai­ky­ti abi tu­ri­mas pa­grin­di­nes – me­ro ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus – po­zi­ci­jas.

Pen­kis man­da­tus vie­toj tu­rė­tų ke­tu­rių ta­ry­bo­je per rin­ki­mus iš­ko­vo­ję so­cial­de­mok­ra­tai pre­ten­duo­ja į vie­ną iš šių pos­tų. Da­bar jų par­ti­jos at­sto­vai už­ima vi­ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo kė­des.

De­ja, pa­si­ta­ri­me vi­siems pri­im­ti­nas spren­di­mas ne­bu­vo pri­im­tas. „Vals­tie­čiai“ nė vie­no iš abie­jų pos­tų ati­duo­ti ne­si­ren­gia.

„Ne­no­rim, kad val­dan­čio­ji val­džia bū­tų su­telk­ta vie­no­se ran­ko­se. Pa­si­sa­kom už po­ky­čius ra­jo­ne ir ma­nom, kad pa­si­kei­tu­si si­tu­a­ci­ja at­neš­tų ra­jo­nui dau­giau nau­dos ir skaid­ru­mo“, – tre­čia­die­nį kal­bė­jo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ka­zys Gry­baus­kas.

Pa­sak so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­rio, ga­li­mų kan­di­da­tų į aukš­čiau­sios val­džios pos­tus pa­var­dės kol kas ne­įvar­di­na­mos, ta­čiau vi­siems su­si­da­rė įspū­dis, kad ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas yra lin­kęs lik­ti da­bar­ti­nia­me pos­te.

Kol kas dau­gu­ma ko­a­li­ci­jos na­rių, ži­no­ma, be pa­čių „vals­tie­čių“, lie­ka prie nuo­mo­nės, kad val­džia ne­tu­rė­tų bū­ti su­telk­ta vie­nos par­ti­jos ran­ko­se.

Ne­ra­dus kom­pro­mi­si­nio su­si­ta­ri­mo, pa­si­ta­ri­mas dėl pa­grin­di­nių ra­jo­no val­džios pos­tų ati­dė­tas sa­vai­tei. Jis vyks ko­vo 22 die­ną.

K. Gry­baus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, lai­ko iki pir­mo­jo nau­jo­sios ta­ry­bos po­sė­džio dar yra, de­ry­bų ga­li­my­bės ne­iš­nau­do­tos, tad kal­bė­ti, kas bus, jei ne­pa­vyks su­si­tar­ti, dar anks­ti.

Lie­tu­vos vals­tie­čių–liau­di­nin­kų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas, ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas įsi­ti­ki­nęs, kad ko­a­li­ci­jai su­si­tar­ti dar pa­vyks. Ta­čiau sa­vo po­zi­ci­jų par­ti­ja už­leis­ti ne­ke­ti­na.

Pa­sak ra­jo­no va­do­vo, pa­grin­di­niai da­bar­ti­niai val­džios pos­tai – me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Juo­zo Varž­ga­lio tu­rė­tų iš­lik­ti tiems pa­tiems as­me­nims. „Ma­no­me, kad rei­kia už­baig­ti pra­dė­tus dar­bus“, – įsi­ti­ki­nęs A. Ko­pūs­tas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų