Kasos aparatus įsigijo, bet juos keikia

Per­kan­tie­ji mais­to pro­duk­tus Uk­mer­gės tur­ga­vie­tės ha­lė­je su pre­ke jau gau­na ir kvi­tą. Pre­kei­viai įsi­gi­jo ka­sos apa­ra­tus, ta­čiau tei­gia ne­mo­kan­tys jais dirb­ti. Anot jų, pre­ky­bos sa­lė­je ne­su­da­ry­tos są­ly­gos nau­do­ti apa­ra­tus – trūks­ta elek­tros liz­dų, ne­pa­reng­tos vie­tos jiems lai­ky­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­sos apa­ra­tus pre­kei­viai pri­vers­ti tam­py­tis na­mo.

Nuo ge­gu­žės 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Vy­riau­sy­bės po­tvar­kis deng­to­se tur­ga­vie­tė­se pre­kiau­ti mais­to pro­duk­tais nau­do­jan­tis ka­sos apa­ra­tais.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, Uk­mer­gė­je iki ge­gu­žės 2 die­nos už­re­gist­ruo­ti 53 ka­sos apa­ra­tai. 49 gy­ven­to­jai pa­tei­kė pra­šy­mus ka­sos apa­ra­tų įsi­gi­ji­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Ben­dra pra­šo­mų kom­pen­sa­ci­jų su­ma – per  48 tūks­tan­čiai li­tų.

 

Nu­ro­dė skir­tu­mus

 

Pa­sak UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ tur­ga­vie­tės ad­mi­nist­ra­to­rės Ma­ri­jos Sa­va­ne­vi­čie­nės, ka­sos apa­ra­tus įsi­gi­jo vi­si šiuo me­tu tur­ga­vie­tės ha­lė­je pre­kiau­jan­tys as­me­nys. „Nie­kas pas mus ne­pa­si­kei­tė – kaip dir­bo, taip ir dir­ba vi­si. Jo­kio skir­tu­mo, ar su ka­sos apa­ra­tais, ar be jų“, – ti­ki­na ji.

Ap­si­lan­kius tur­ga­vie­tės ha­lė­je ir pa­ben­dra­vus su čia dir­ban­čiais pre­kei­viais, su­si­da­rė ki­toks vaiz­das. Skir­tu­mus dir­bant be ka­sos apa­ra­tų ir su jais pa­ly­gi­no pa­tys pre­ky­bi­nin­kai. Jų nuo­mo­ne, esant ne­di­de­lei apy­var­tai ka­sos apa­ra­tai ne tik ne­nau­din­gi, bet ir žlug­do ver­slą.

 

Tur­gus tuš­tė­ja

 

Tre­čia­die­nio ry­tą tur­ga­vie­tės ha­lė­je pir­kė­jai prie pre­kys­ta­lių al­kū­nė­mis tik­rai ne­si­sprau­dė. Vie­nas ki­tas dai­rė­si rū­ky­tos bei švie­žios mė­sos ir pie­no ga­mi­nių. Kai ku­rie pre­kei­viai sto­vė­jo lū­ku­riuo­da­mi klien­tų.

„Per die­ną su­pre­kiau­ja­me už 60–70 li­tų. Šim­tą li­tų apy­var­ta per­ko­pia tik šeš­ta­die­niais, kai bū­na dau­giau pir­kė­jų“, – tei­gė švie­žios mė­sos par­da­vė­jai.

Dė­me­sį pa­trau­kė ke­le­tas tuš­čių vit­ri­nų. „Ban­kru­ta­vo ir ne­be­dir­ba“, – apie jų nuo­mi­nin­kus aiš­ki­no iš­tuš­tė­ju­sių vit­ri­nų kai­my­nys­tė­je įsi­kū­rę pre­ky­bi­nin­kai.

 

Ten­ka tam­py­tis

 

Sa­vo pro­ble­mas iš­sa­kė rū­ky­tais mė­sos ga­mi­niais pre­kiau­jan­čios mo­te­rys. Zi­ta, Ni­jo­lė, Svet­la­na ir Mil­da ti­ki­no, kad ka­sos apa­ra­tai su­da­ro ne­ma­žai pro­ble­mų. Joms pri­ta­rė ir ki­ti, sa­vo var­dų ne­no­rė­ję sa­ky­ti pre­ky­bi­nin­kai.

„Sa­lė vi­sai ne­pa­ruoš­ta nau­do­tis tais apa­ra­tais. Nė­ra nei elek­tros liz­dų jiems įjung­ti, nei vie­tos pa­si­sta­ty­ti“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vės. Ha­lė­je ne­įreng­ta vie­ta lai­ky­ti ka­sos apa­ra­tus per nak­tį ir ne dar­bo die­no­mis. Juos pre­kei­viai pri­vers­ti kas­kart tam­py­tis su sa­vi­mi. Įsi­gi­ju­sie­siems di­des­nius tai jau ne­ma­ža pro­ble­ma.

Ka­sos apa­ra­tus pre­ky­bi­nin­kai pa­si­sta­to kur kas iš­ma­no – ant vit­ri­nos kraš­to, „įtup­do“ tuš­čio­se plast­ma­si­nė­se ta­ros dė­žė­se. „Aną­kart sie­kiau deš­ros iš šal­dy­tu­vo, ran­ka už­ka­bi­nau apa­ra­tą ir pri­sis­pau­dė kaž­ko­kių skai­čiu­kų. Be to, ran­kos nuo ga­mi­nių nuo­lat drus­kuo­tos – tie apa­ra­tai il­gai ne­lai­kys. Net te­le­fo­nai nuo drus­kos gen­da“, – bė­do­ja tur­gu­je pre­kiau­jan­tie­ji.

 

Kvi­to ne­pra­šo

 

Anot pre­ky­bi­nin­kų, pir­kė­jai tik­rai ne­rei­ka­lau­ja jo­kių kvi­tu­kų. At­virkš­čiai, lie­ka ne­pa­ten­kin­ti ir ap­si­su­kę nu­ei­na nie­ko ne­pir­kę, jei par­da­vė­jas pa­aiš­ki­na ne­ga­lįs nu­leis­ti ke­lio­li­kos ar ke­lias­de­šim­ties cen­tų. Mo­kė­ti­ną su­mą pa­gal svo­rį ir pro­duk­to ki­log­ra­mo kai­ną pa­ro­do ka­sos apa­ra­tas.

„Bet juk tur­gu­je žmo­nės įpra­tę de­rė­tis. Ne­re­tai ir sko­lon pa­pra­šo ko­kia mo­čiu­tė at­ėju­si. Pa­ža­da, kad ga­vu­si pen­si­ją at­neš pi­ni­gus“, – sa­ko Ni­jo­lė. Mo­te­ris ne­sle­pia tu­rin­ti net spe­cia­lų są­siu­vi­nį su sko­li­nin­kų są­ra­šu.

 

Bai­mi­na­si tik­rin­to­jų

 

Pir­mo­sio­mis die­no­mis ka­sos apa­ra­tus įsi­jun­gę, bet jais nau­do­tis ne­mo­kan­tys žmo­nės bai­mi­na­si, kad tuo ne­truks pa­si­nau­do­ti tik­rin­to­jai. „Nie­kas mū­sų ne­ap­mo­kė, kaip jais nau­do­tis. Juk par­da­vė­jas par­duo­tu­vėms ruo­šia spe­cia­lios pro­fe­si­nės mo­kyk­los, o mums nu­me­tė – ir dirb­kit“, – skun­dė­si pa­šne­ko­vės.

Už pre­ky­bą be ka­sos apa­ra­to Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja nu­ma­čiu­si 500–1000 li­tų bau­dą. Už ka­sos apa­ra­to kvi­to ne­iš­da­vi­mą – įspė­ji­mas ar­ba 100–200 li­tų bau­da, o už gau­tų pa­ja­mų ne­ap­skai­ty­mą bus bau­džia­ma nuo 200 iki 500 li­tų.

Tur­gaus pre­kei­vius tik­rins ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai. Pir­mą kar­tą nu­sta­čius, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ne­vyk­do­mas, pre­kei­viai bus įspė­ja­mi. Jei įspė­tas as­muo pra­si­žengs an­trą kar­tą, bus tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.

At­sa­ko­my­bę už pa­žei­di­mus nu­sta­to Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas. Ja­me skel­bia­ma, kad pre­ky­ba ar pa­slau­gos be ka­sos apa­ra­tų įmo­nė­se, įstai­go­se bei or­ga­ni­za­ci­jo­se, ku­rio­se gy­ven­to­jai už pre­kes ar pa­slau­gas at­si­skai­to gry­nais pi­ni­gais, už­trau­kia bau­dą jų va­do­vams nuo 1500 iki 3000 li­tų. Jei as­muo už to­kį pa­žei­di­mą jau baus­tas – nuo 2500 iki 5000 li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų