Pir­ma­die­nį UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ban­dė pa­tek­ti į uk­mer­giš­kių sau­go­mą Švie­sos gat­vė­je esan­čią ka­ti­li­nę. Įmo­nės ap­sau­gi­nin­kai tai pa­da­ry­ti mė­gi­no pa­nau­do­da­mi prieš gy­ven­to­jus aša­ri­nes du­jas. Šturmui nepavykus, į katilinę patekta pro atsarginį įėjimą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­ti­li­nę sau­gan­tys žmo­nės pa­si­ry­žę jos ne­ati­duo­ti.

Per­im­ti ka­ti­li­nę „Mies­to ener­gi­ja“ tu­ri sva­rių ar­gu­men­tų – Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­jos nu­tar­ties iš­aiš­ki­ni­mą. Pir­ma­die­nio ry­te prie įmo­nės du­rų šiuo do­ku­men­tu ne­ši­nas at­ėjo UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas, šios įmo­nės pa­sam­dy­ta ant­sto­lė bei ap­sau­gos vy­rai.

Ka­ti­li­nę iš­ti­so­mis pa­ro­mis nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės sau­go Uk­mer­gės gy­ven­to­jai. Tai­gi, no­rė­da­ma įvyk­dy­ti teis­mo nu­tar­tį, „Mies­to ener­gi­ja“ pir­miau­siai tu­rė­jo įveik­ti gy­ven­to­jų žie­dą. Ka­dan­gi žmo­nės ne­si­trau­kė, prieš juos bu­vo pa­nau­do­tos ašari­nės du­jos.

Vė­liau į ka­ti­li­nę „Mies­to ener­gi­jai“ pa­vy­ko pa­tek­ti pro at­sar­gi­nį įė­ji­mą, esan­tį kie­me. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, prieš ka­ti­li­nę sau­gan­čius ap­sau­gi­nin­kus bu­vo pa­nau­do­ta fi­zi­nė jė­ga. Sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad du ap­sau­gi­nin­kai pa­im­ti įkai­tais.

 

10-05-1_straipsnio_2_nuotr

„Mies­to ener­gi­jos“ ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vų dia­lo­gas bu­vo emo­cin­gas


Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­ję po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ėmė­si sau­go­ti abi pu­ses nuo rim­tes­nių su­si­stum­dy­mų.

Šiuo me­tu karš­tą van­de­nį mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jams tie­kia ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­ne bu­vo pa­skelb­ta eks­tre­ma­lio­ji pa­dė­tis. Pa­skel­bę ją ra­jo­no va­do­vai pa­lei­do jau anks­čiau per­im­tas ka­ti­li­nes, ne­tu­rė­da­mi nei li­cen­ci­jų šiai veik­lai, nei su­tar­čių su du­jų tie­kė­jais bei tar­šos lei­di­mų.

Pa­sak ra­jo­no va­do­vų, rei­kia­mų do­ku­men­tų ne­pa­vyks­ta gau­ti dėl Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos ne­veiks­nu­mo.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me, kad dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos mū­sų ra­jo­ne, kuo­met li­cen­ci­jos nie­kaip ne­pa­vyks­ta gau­ti vi­są ši­lu­mos ūkį val­dan­čiai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nei, Sei­me net bu­vo už­re­gist­ruo­ta Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­tai­sa.

Prem­je­rą pa­va­duo­jan­tis ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas pra­ėju­sią sa­vai­tę krei­pė­si į Kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­to na­rius, pra­šy­da­mas įver­tin­ti ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­ją Uk­mer­gė­je ir spa­lio pra­džio­je pa­teik­ti siū­ly­mus, kaip, sa­vi­val­dy­bei pa­skel­bus eks­tre­ma­lią pa­dė­tį, ga­li­ma iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.

Va­do­vau­jan­tis Kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­to nuo­sta­tais, šią sa­vai­tę ga­li bū­ti šau­kia­mas Kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­to po­sė­dis dėl Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų ap­rū­pi­ni­mo ši­lu­mos ener­gi­ja.

Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas An­drius Ku­bi­lius krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są dėl su­si­da­riu­sios kon­flik­ti­nės si­tu­a­ci­jos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

 

10-05-1_straipsnio_3_nuotr

Po pietų šilumininkai rinkosi prie Klaipėdos gatvėje esančios katilinės.


Prem­je­ras reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą, jog tarp Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir jos ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ko ki­lęs gin­čas ga­li su­kel­ti sa­vi­val­dy­bei ir Lie­tu­vos vals­ty­bei nei­gia­mas tur­ti­nes pa­sek­mes. A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, pra­si­dė­jęs tei­si­nis gin­čas ne­tu­ri su­kel­ti grės­mės gy­ven­to­jams ir mies­tie­čiai tu­ri bū­ti ap­rū­pin­ti ši­lu­ma. Prem­je­ras taip pat pa­brė­žia, kad ne­bus to­le­ruo­ja­mi ban­dy­mai spręs­ti šią pro­ble­mą ne­tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Tuo tar­pu teis­mų, nag­ri­nė­jan­čių uk­mer­gie­tiš­kas ši­lu­mos ūkio pe­ri­pe­ti­jas, maratonas tę­sia­si: Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį iš­nag­ri­nė­jo UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ieš­ki­nį at­sa­ko­vui Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu.

Teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį už­draus­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei truk­dy­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“ tiek­ti ši­lu­mos ener­gi­ją. At­sa­ko­vas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – įpa­rei­go­tas leis­ti „Mies­to ener­gi­jai“ nau­do­tis vi­su Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo ge­gu­žės 31 die­nos nu­tar­ties pa­grin­du per­im­tu val­dy­ti tur­tu ši­lu­mos ener­gi­jos ga­my­bai ir tie­ki­mui. Ši nu­tar­tis ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas tei­gia, kad ši nu­tar­tis ne­aiš­ki – jo­je ne­nu­ro­dy­ta ko­kį tur­tą ir ko­kiu pa­grin­du sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų per­duo­ti nau­do­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“. „Nu­tar­tis nė­ra ga­lu­ti­nė, ją bū­ti­nai skų­si­me. Teis­mas, pri­im­da­mas šią nu­tar­tį, mo­ty­va­vo tuo, kad Uk­mer­gė­je karš­tas van­duo nė­ra tie­kia­mas. Jis ne­ži­no­jo apie tai, kad Uk­mer­gės ra­jo­ne yra pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bė už­tik­ri­na karš­to van­dens ir ši­lu­mos tie­ki­mą gy­ven­to­jams.“ – sako meras.

Pa­sak me­ro, teis­mo nu­tar­ties vyk­dy­ti bū­tų ne­įma­no­ma ir to­dėl, kad šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­ne yra pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja – vi­si ši­lu­mos ūkio ob­jek­tai yra sau­go­mi, sa­vi­val­dy­bė už­tik­ri­na ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mą. Sa­vi­val­dy­bė, pa­skel­bu­si eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, tu­ri tei­sę, už­tik­rin­da­ma vie­šą in­te­re­są pri­im­ti spren­di­mus ir ri­bo­ti pa­te­ki­mą į ob­jek­tus.

Pir­ma­die­nį po pie­tų Švie­sos gat­vė­je esan­ti ka­ti­li­nė Nr.1 bu­vo ne tik už­im­ta, bet su­stab­dy­ta ir vėl pa­leis­ta. Ją pa­lei­do „Mies­to ener­gi­ja“. Iki die­nos pa­bai­gos ši įmo­nė bu­vo pa­si­ry­žu­si at­si­im­ti vi­sas mies­to ka­ti­li­nes.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų