Kėdės savivaldybėje jau išdalintos

Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ros po­ky­čiai aki­vaiz­dūs – nuo šios sa­vai­tės sky­riai va­di­na­mi nau­jai­siais pa­va­di­ni­mais. Įgy­ven­din­tas ir pa­grin­di­nis re­or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – eta­tų „per­stum­dy­mas“. Su­da­ry­tas pa­rei­gy­bių są­ra­šas, iš vie­nų sky­rių į ki­tus per­kel­ti spe­cia­lis­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Savivaldybėje pučia permainų vėjai.

Nuo ru­dens bren­du­sią min­tį keis­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą va­sa­rio pra­džio­je pa­tvir­ti­no ra­jo­no ta­ry­ba. To­kios per­tvar­kos ne­bū­ta dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Ji vyk­do­ma, sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą.

Šiuo me­tu pa­tvir­tin­ti vi­sų sky­rių nau­ji pa­rei­gy­bių są­ra­šai, pa­reng­ti įsteig­tų naujų sky­rių nuo­sta­tai bei pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mai.

Sky­riai nuo šios sa­vai­tės jau dir­ba ir nau­jais pa­va­di­ni­mais, ir nau­ja su­dė­ti­mi. Ant ka­bi­ne­tų du­rų esan­čias iš­ka­bas dar ne­su­skub­ta pa­keis­ti, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma tai pa­da­ry­ti.

Sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė sa­ko, kad pa­si­rink­tas eko­no­miš­kiau­sias va­rian­tas – pa­pras­tai ant ka­bi­ne­tų du­rų ka­bi­na­mos po­pie­ri­nės iš­ka­bos, ku­rio­se nu­ro­do­ma spe­cia­lis­tų pa­var­dės ir jų dar­bo gra­fi­kas.

Lau­ko iš­ka­bos bus rei­ka­lin­gos žy­mė­ti Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės bei bu­vu­sius Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos ir Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­rius. Jos kol kas dar ne­iš­ka­bin­tos.

Apie nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą ar­ti­miau­siu me­tu gy­ven­to­jai bus in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.

Anot pa­šne­ko­vės, įvai­rios do­ku­men­ta­ci­jos, rei­ka­lin­gos per­da­ry­ti dėl sky­rių pa­va­di­ni­mų bei pa­rei­gy­bių pa­si­kei­ti­mo, tvar­ky­mas dar tę­sia­si.

Ne iki ga­lo iš­spręs­tas ir pa­tal­pų klau­si­mas – kai ku­riuo­se sky­riuo­se pa­dau­gė­jus spe­cia­lis­tų, pri­sie­is skir­ti ir dau­giau ka­bi­ne­tų.

 

Pa­siū­ly­mą pri­ėmė ne vi­si

 

Re­or­ga­ni­za­ci­ja ne­pa­lie­tė tik Fi­nan­sų, Švie­ti­mo ir spor­to bei ne­se­niai įsteig­to Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių. Ne­daug po­ky­čių ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je – prie jo pri­jun­gia­mas jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus eta­tas.

Ki­tuo­se sky­riuo­se jau pra­dė­tos vyk­dy­ti įvai­rios per­mai­nos – nuo nau­jo pa­va­di­ni­mo iki eta­tų skai­čiaus ir kai ku­rių funk­ci­jų pa­si­kei­ti­mo ar pa­pil­do­mų at­si­ra­di­mo.

Nors, kaip tei­gia sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, šių struk­tū­ros po­ky­čių tiks­las – ne eta­tų ma­ži­ni­mas, o sa­vi­val­dy­bės dar­bo op­ti­mi­za­ci­ja, ke­le­tą dar­buo­to­jų ke­ti­na­ma at­leis­ti. Šiuo me­tu čia įsteig­ta 196,5 eta­to. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos jų tu­rė­tų lik­ti 194,5.

Z. Kur­me­lie­nė sa­ko, kad jau at­leis­ta vie­na bu­vu­sio Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus pen­si­nio am­žiaus spe­cia­lis­tė. Dviem spe­cia­lis­tams – bu­vu­sio Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos bei Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­rių – dar­bo pa­siū­ly­mai ne­bu­vo įteik­ti.

Pa­tei­kus pa­siū­ly­mus per­kel­ti į ki­tas pa­rei­gas ne­su­lauk­ta ke­lių spe­cia­lis­tų su­ti­ki­mo. Jų ga­lu­ti­nio spren­di­mo ve­dė­ja tei­gia dar ne­ži­nan­ti.

 

Pa­va­duos bu­vę va­do­vai

 

Vie­to­je Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo stei­gia­mas Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­rius, ku­ria­me – 5 eta­tai.

Per­tvar­ka įvyk­dy­ta Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riu­je. Pa­si­kei­tė ne tik pa­va­di­ni­mas – Ap­skai­tos sky­rius (6 eta­tai), bet ir nau­jo­jo sky­riaus nuo­sta­tai. Jie bus pa­pil­dy­ti įpa­rei­go­ji­mu ves­ti vi­so sa­vi­val­dy­bės tur­to ap­skai­tą, įskai­tant ir se­niū­ni­jų tur­tą. Šio sky­riaus ve­dė­ja ver­ti­ni­mo bū­du pa­skir­ta As­ta Na­vic­kie­nė.

Du sky­riai – Ju­ri­di­nis ir Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos – su­jung­ti į vie­ną – Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių (6 eta­tai). Jo ve­dė­ju ver­ti­ni­mo bū­du iš­rink­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis. Bu­vu­sio Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė – ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.

Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­rius su­jung­tas su Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riu­mi. Nau­jas da­ri­nys – Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius (8 eta­tai). Jam va­do­vaus Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius. Jį pa­va­duos Kęs­tu­tis Ri­mas.

Ben­drą­jį sky­rių nu­ma­to­ma jung­ti su Sa­vi­val­dy­bės ar­chy­vu (18 eta­tų, iš jų 10 – Ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bo­je). Šiuo me­tu tai – di­džiau­sias sky­rius dar­buo­to­jų skai­čiu­mi.

Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riu­je (3 eta­tai) pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mus stei­gia­mas vie­nas nau­jas eta­tas.

 

Kon­kur­sas – tik vie­nam

 

For­muo­ja­mas nau­jas In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­rius (3 eta­tai). Ja­me dirbs in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tai. Tai vie­nin­te­lis sky­rius, dar ne­tu­rin­tis ve­dė­jo. Taip pat tai vie­nin­te­lis sky­rius, ku­rio va­do­vas bus iš­rink­tas kon­kur­so tvar­ka.

Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius (5 eta­tai) su­si­da­rė re­for­muo­jant In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­rių.

Už­sie­nio ry­šiai pa­ves­ti Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riui (4 eta­tai), ku­ris at­liks ir vie­šų­jų ry­šių funk­ci­jas. Jo ve­dė­ja pa­skir­ta Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė, o bu­vu­sio Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jui Ju­liui Za­rec­kui ati­te­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gos.

Stei­gia­mas nau­jas Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius (5 eta­tai). Jis pe­ri­ma da­lį bu­vu­sio Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus funk­ci­jų. Čia bus nag­ri­nė­ja­mi ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mai. Šios funk­ci­jos sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai iki šiol ne­vyk­dė. Sky­riui va­do­vaus Vi­li­ja Gra­baus­kie­nė.

Mo­kes­čių sky­rius per­tvar­ky­tas į Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­rių (5 eta­tai). Nau­ja jo funk­ci­ja – vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je skai­čiuo­ja­mų mo­kes­čių ana­li­zę, pa­grįs­tu­mą ir mo­kes­čių su­rin­ki­mą.

Ke­tu­riais spe­cia­lis­tais pa­dau­gė­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je. Čia įsteig­ta 16 eta­tų. Spren­di­mas pa­da­ry­tas dėl di­dė­jan­čio pa­ra­mos ga­vė­jų skai­čiaus, vyk­do­mų nau­jų pro­gra­mų.

Anot Z. Kur­me­lie­nės, re­or­ga­ni­za­ci­ja at­lie­ka­ma pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą pla­ną. „Ka­dan­gi to­kio mas­to per­tvar­kos per sa­vai­tę ne­įma­no­ma įvyk­dy­ti, smul­kių pa­kei­ti­mų to­les­nė­je ei­go­je dar ga­li bū­ti. Ta­čiau eta­tų „stum­dy­mų“ tik­rai ne­bus“, – tei­gia ve­dė­ja.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų