Kelias turi vesti į priekį...

Be­si­bai­gian­tys 2010-ie­ji ne­ei­li­nę su­kak­tį at­ne­šė ben­dro­vei „Uk­mer­gės ke­liai“. Ruoš­da­ma­si vie­noms svar­biau­sių me­tų šven­čių, kar­tu ji pa­si­ti­ko ir gra­žų ju­bi­lie­jų.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. UAB „Uk­mer­gės ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tas Kro­me­lis (de­ši­nė­je), tech­ni­kos di­rek­to­rius Sve­tos­la­vas Kon­dra­šo­vas ir vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Auš­ra Gri­gie­nė ju­bi­lie­ji­nius me­tus va­di­na sėk­min­gais įmo­nės veik­lo­je.

„Be sa­vo gim­ta­die­nio dar ga­li­me mi­nė­ti ir Sta­ty­bi­nin­kų die­ną, ir Ge­le­žin­ke­li­nin­kų, taip pat – Ke­lių trans­por­to dar­buo­to­jų šven­tę“, – pa­sa­ko­da­mas apie 55-erių ne­se­niai su­lau­ku­sios ke­li­nin­kų įmo­nės veik­lą šyp­so­si ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tas Kro­me­lis.

Vi­so­je Lie­tu­vo­je vyk­do­ma uk­mer­giš­kių veik­la ap­ima ke­lių, gat­vių tie­si­mą ir tvar­ky­mą, til­tų ir via­du­kų sta­ty­bą bei re­mon­tą, pro­jek­ta­vi­mo, ki­tus dar­bus. Tarp įreng­tų ob­jek­tų – pės­čių­jų via­du­kas Vil­niu­je, Lais­vės pro­spek­te, M. K. Čiur­lio­nio es­ta­ka­da Kau­ne. „Uk­mer­gės ke­lių“ dar­bi­nin­kai sta­tė ir re­mon­ta­vo ne vie­ną til­tą, via­du­ką ša­lies ma­gist­ra­lė­se, tarp­tau­ti­nės reikš­mės ke­liuo­se.

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pri­klau­san­čios UAB „Uk­mer­gės ke­liai“ va­do­vas taip pat pa­sa­ko­jo apie mū­sų mies­te at­lik­tus Kau­no gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, su­tvar­ky­tas Kęs­tu­čio aikš­tę, Vie­nuo­ly­no gat­vę. Ne­se­niai vyk­dant ke­lio į Kau­ną plėt­ros pro­jek­tą, ke­li­nin­kai re­konst­ra­vo da­lies ke­lio Kau­nas–Za­ra­sai–Daug­pi­lis dan­gą.

Įmo­nės tech­ni­ka prieš ku­rį lai­ką pra­dė­jo dirb­ti Anykš­čių, Vaiž­gan­to bei S. Dau­kan­to gat­vė­se. Čia klo­ja­ma nau­ja dan­ga, sta­to­mi ša­li­gat­vio bor­te­liai. At­si­nau­ji­nan­čia­me Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne kei­čia­mi van­den­tie­kio, nuo­te­kų vamz­dy­nai, įren­gi­nė­ja­ma lie­taus ka­na­li­za­ci­ja.

Su­tvar­ky­ti šias gat­ves bu­vo skir­tas dve­jų me­tų ter­mi­nas, ta­čiau ti­ki­ma­si tai pa­da­ry­ti per­pus grei­čiau. „At­lik­ti dar­bus įsi­pa­rei­go­jom per me­tus – iki ki­tų me­tų rug­pjū­čio. Vis­ką įvyk­dy­ti dar grei­čiau ne­lei­džia dar­bų tech­no­lo­gi­ja“, – sa­ko V. Kro­me­lis.

 

Di­džiau­sias tur­tas – žmo­nės

 

Kal­bė­da­mas apie pas­ta­ruo­sius ke­le­rius ben­dro­vės gy­va­vi­mo me­tus, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius at­vi­ras: šian­dien dar­buo­to­jai su links­mes­nė­mis nuo­tai­ko­mis pa­si­tin­ka šven­tes. Pa­sa­ko­ja apie ge­rė­jan­čią si­tu­a­ci­ją, šie­met tri­gu­bai iš­au­gu­sias dar­bų ap­im­tis. Mat dar vi­sai ne­se­niai ir ke­li­nin­kams te­ko taiks­ty­tis su eko­no­mi­nio sun­kme­čio pa­da­ri­niais.

Džiau­gia­si ir tuo, jog įmo­nė, ne­pa­gai­lė­ju­si di­de­lių in­ves­ti­ci­jų, įsi­gi­jo itin na­šią, ap­lin­kos ne­ter­šian­čią vo­kiš­ką as­falt­be­to­nio mai­šyk­lę. Su ja Jog­vi­luo­se tu­ri­mo­je ba­zė­je per se­zo­ną bu­vo su­mai­šy­ta 50 tūkst. to­nų as­fal­to. As­falt­be­to­nio mi­ši­nys taip pat ga­mi­na­mas Jo­na­vo­je esan­čio­je „Uk­mer­gės ke­lių“ ba­zė­je.

„Di­džiau­sias tur­tas yra mū­sų žmo­nės, – sa­ko pa­šne­ko­vas. – Rei­kia džiaug­tis, kad, at­si­tie­sus po kri­zės, iš­li­ko daug tų pa­čių dar­buo­to­jų, jie ne­iš­si­laks­tė į už­sie­nį.“ Įmo­nė­je gy­vuo­ja tra­di­ci­ja pa­gerb­ti ir pa­svei­kin­ti ju­bi­lia­tus, ne­nu­trū­ku­si gra­ži drau­gys­tė su ke­li­nin­kais ve­te­ra­nais. Jų klu­bo „San­kry­ža“ na­riai ne­re­tai ap­si­lan­ko bu­vu­sio­je dar­bo­vie­tė­je, ak­ty­vūs klu­bie­čiai ke­liau­ja po Lie­tu­vą, vie­šė­jo Kro­ku­vo­je.

 

Lin­ki ne griau­ti, bet kur­ti

 

Žie­ma ke­li­nin­kams – dar­bų są­stin­gio me­tas. „Lau­ke mi­nus pen­ki laips­niai – ir dar­bai sto­vi“, – apie tai, kas su­jau­kia pla­nus, pa­sa­ko­ja V. Kro­me­lis. To­dėl pri­si­pa­žįs­ta pa­si­gen­dan­tis gy­ven­to­jų, kal­ti­nan­čių mies­tą tvar­kan­čius ke­lio žmo­nes, su­pra­ti­mo.

Var­di­ja ir ki­tus veiks­nius, nuo ku­rių pri­klau­so at­lie­ka­mų dar­bų tem­pai. Va­sa­rą įvyk­dy­ti už­duo­tis truk­do lie­tus, o per di­de­lius karš­čius, kai be svi­li­nan­čios kait­ros dar ir as­fal­tas įkais­ta iki 150 laips­nių, vy­rams pri­sie­i­na dar­buo­tis nak­ti­mis.

Ki­to­kie „truk­džiai“ ak­ty­vūs vi­sais me­tų lai­kais. Jie gai­ši­na ke­li­nin­kus lu­pi­nė­da­mi gat­vė­se su­dė­tas nau­jas trin­ke­les, tvar­ko­mo­je te­ri­to­ri­jo­je iš­var­ty­da­mi ke­lią žy­min­čius kuo­liu­kus ir ras­da­mi ki­tų bū­dų, kaip pa­si­žy­mė­ti.

To­dėl šven­čių pro­ga „Uk­mer­gės ke­lių“ va­do­vas lin­ki vi­siems kar­tu kur­ti gra­žes­nį mies­tą. Svei­kin­da­ma bu­vu­sius ir esa­mus dar­buo­to­jus, įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja taip pat lin­ki nau­jų tiks­lų, idė­jų, vil­čių ir ti­ki, kad ki­ti me­tai bus dos­nūs pra­smin­gų dar­bų, tur­tin­gi svei­ka­tos bei sėk­mės. Juk nau­ja pra­džia, kaip ir ke­lias ar til­tas, tu­ri ves­ti į prie­kį...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų