Kelias virto nepravažiuojama makalyne

Pir­ma­die­nį į mies­to mo­kyk­las marš­ru­ti­nis au­to­bu­sas ne­nu­ve­žė dvi­de­šim­ties Va­luo­se ir Že­mait­kie­my­je gy­ve­nan­čių moks­lei­vių. To­kios si­tu­a­ci­jos prie­žas­tis – ne ava­ri­ja ar po­tvy­nis, o ne­iš­bren­da­mu ta­pęs ke­lias.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ke­lią į Va­lus tvar­ko ke­li­nin­kai.

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Va­lų se­niū­nai­tis Vy­tau­tas Ali­šaus­kas pa­sa­ko­jo, kad ke­lio link Va­lų būk­lė ap­gai­lė­ti­na bu­vo vi­są žie­mą. Tie­sa, ka­dan­gi žie­ma bu­vo trum­pa ir ne­snie­gin­ga, itin di­de­lių pro­ble­mų iš­veng­ta. Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­lias vir­to tik­ra ma­ka­ly­ne.

Vy­ras ste­bė­jo­si, kad at­vy­kę ke­li­nin­kai dar­buo­tis pra­dė­jo tie­siog su kas­tu­vais. „Ka­da jie su kas­tu­vais tą ke­lią su­tvar­kys? Juk kuriame am­žiu­je gy­ve­na­me“, – pik­ti­no­si vy­ras.

Jam ir ki­tiems Va­lų gy­ven­to­jams skau­du, kad į jų ra­gi­ni­mą at­kreip­ti dė­me­sį į ap­gai­lė­ti­ną ke­lio būk­lę neat­si­žvel­gia­ma. Jau iš ru­dens apie tai kal­bė­jo ir su ke­li­nin­kais, ir su ra­jo­no va­do­vais. Ra­gi­no at­vež­ti dau­giau žvy­ro. Ta­čiau į tai – jo­kios re­ak­ci­jos.

 

03-23-5_straipsnio_3_nuotr


 

Dėl ne­iš­va­žiuo­ja­mu ir ne­iš­bren­damu ta­pu­sio ke­lio šį pir­ma­die­nį net du kar­tus su ra­jo­no me­ru A. Ko­pūs­tu bu­vo su­si­ti­ku­si Va­lų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė ra­jo­no ta­ry­bos na­rė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė.

„Sek­ma­die­nį vi­są die­ną žmo­nės man skam­bi­no. Pra­šo pa­dė­ti spręs­ti pro­ble­mą“, – pa­sa­ko­jo ta­ry­bos na­rė. La­biau­siai jai ap­mau­du, kad ke­li­nin­kai iš ru­dens jo­kio dė­me­sio ne­krei­pė į gy­ven­to­jų įspė­ji­mus, jog ke­lias grei­tai taps ne­iš­va­žiuo­ja­mu.

Bė­dos dėl šio pa­grin­di­niu ap­link­ke­liu pa­skelb­to ke­lio būk­lės pra­si­dė­jo per­nai va­sa­rą už­da­rius til­tą per Sie­ser­tį. Šis ava­ri­nės būk­lės til­tas yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nia­me ke­ly­je Uk­mer­gė–Sie­sar­tis–Skuo­liai.

Re­mon­tą baig­ti nu­ma­ty­ta iki rug­sė­jo. Šiuo lai­ko­tar­piu eis­mas per til­tą už­da­ry­tas, o pa­grin­di­niu ap­link­ke­liu pa­skelb­tas ke­lias per Va­lus.

Til­tą re­konst­ruo­ja kon­kur­są lai­mė­jusi UAB „Uk­mer­gės ke­liai“. Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 1 mln. 400 tūkst. Lt.

Šios įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tas Kro­me­lis sa­kė, jog įmo­nės dar­bi­nin­kai de­da vi­sas pa­stan­gas, kad eis­mas mi­nė­tu ke­liu ne­nu­trūk­tų. Ant ke­lio šiuo me­tu pi­la­mas ir ly­gi­na­mas žvy­ro sluoks­nis, o jei kam nu­tik­tų bė­da – nuo­lat bu­di au­to­mo­bi­lį iš­temp­ti pa­si­ruo­šęs trak­to­rius. Be to, pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klai, ri­bo­jan­tys eis­mą sun­kias­vo­riam trans­por­tui.

Pa­sak di­rek­to­riaus, pro­ble­ma dėl ke­lio grei­čiau­siai tę­sis tik šią sa­vai­tę – kol iš­eis pa­ša­las. Pra­stes­ni ke­liai ne­pra­va­žiuo­ja­mais tam­pa bū­tent to­kiu me­tu.

 

03-23-5_straipsnio_2_nuotr


 

V. Kro­me­lis pa­aiš­ki­no, kad pa­gal til­to per Sie­sar­tį re­mon­to dar­bų su­tar­tį jų įmo­nė įpa­rei­go­ta tik pri­žiū­rė­ti šį ke­lią. De­ja, te­ko ne tik pri­žiū­rė­ti, o ir žvy­ruo­ti , o tai įmo­nei – ne­nu­ma­ty­tos iš­lai­dos. Be to, pa­aiš­kė­jo dar vie­nas ne­nu­ma­ty­tas da­ly­kas. Pa­si­ro­do, ke­lias ne­tei­sin­gai nu­ties­tas – žvy­ras pil­tas ant juo­dže­mio, o tai pa­gal ke­lių tie­si­mo tech­no­lo­gi­ją yra ne­leis­ti­na. Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai ke­lio prie­žiū­ros iš­lai­dos ge­ro­kai iš­au­go.

„Mes bū­tu­me pa­sta­tę lai­ki­ną til­tą per Sie­sar­tį, bet ne­lei­do gam­to­sau­gi­nin­kai, nes čia yra draus­ti­nis“, – dėl gy­ven­to­jų ne­pa­to­gu­mų ir iš­au­gu­sių dar­bų kaš­tų ap­gai­les­ta­vo di­rek­to­rius.

Pa­sak jo, po žie­mos per­trau­kos nuo pir­ma­die­nio pra­dė­tas til­to per Sie­sar­tį re­mon­tas: si­jų mon­ta­vi­mo, be­to­no sluoks­nio dė­ji­mas ir ki­ti dar­bai. Pa­gal su­tar­tį til­tas per Sie­sar­tį tu­ri bū­ti su­re­mon­tuo­tas ir ati­da­ry­tas rug­sė­jo pir­mą die­ną, ta­čiau di­rek­to­rius ti­ki­na, kad dar­bai bus už­baig­ti mė­ne­siu anks­čiau.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų