Kelininkai ruošiasi žiemos darbams

Ar­tė­jan­ti žie­ma se­zo­ni­nių dar­bų są­ra­šą dik­tuo­ja ke­li­nin­kams. Pa­si­ruoš­ti tu­ri­mą ke­lių va­ly­mui ir bars­ty­mui skir­tą tech­ni­ką jie jau su­sku­bo. Ta­čiau ne­ri­mau­ja, kad jos ga­li pri­trūk­ti, jei dar­bų įkarš­ty­je su­ges bent vie­nas snie­go va­ly­tu­vas – at­sar­gi­nė tech­ni­ka kol kas – per di­de­lė pra­ban­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­vo­jin­giau­sius ke­lių ruo­žus ke­li­nin­kai ža­da pri­žiū­rė­ti rū­pes­tin­giau­siai.

Uk­mer­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad ke­lius pri­žiū­rin­čių įmo­nių bu­dė­ji­mas ra­jo­no ke­liuo­se pra­si­dės, kai bus iš­leis­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas. Ka­da pa­skelb­ti jo pra­džią, orien­tuo­ja­ma­si pa­gal si­nop­ti­kų prog­no­zes. Kol jos la­bai ne­gąs­di­na, ke­li­nin­kų tech­ni­kos bu­dė­ji­mas ati­de­da­mas.

 

Ra­jo­no ke­liai iš­da­lin­ti

 

Mies­to gat­ves šią žie­mą pri­žiū­rės UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Ši įmo­nė prieš tre­jus me­tus lai­mė­jo vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są ir su­da­rė su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be dėl ne­pa­grin­di­nių mies­to gat­vių prie­žiū­ros. Su­tar­tis su­da­ry­ta tre­jiems me­tams, ta­čiau ji įsi­ga­lio­jo nuo ko­vo mė­ne­sio ir vi­sas šal­ta­sis se­zo­nas į šį ter­mi­ną su­tel­pa. Tai­gi nau­jo kon­kur­so skelb­ti pa­čia­me vi­dur­žie­my­je ne­rei­kės. Per me­tus sa­vi­val­dy­bė už gat­vių prie­žiū­rą su­mo­ka iš biu­dže­to įmo­nei 310 tūks­tan­čių li­tų.

Pa­sak V. Du­baus­ko, vie­ti­nės reikš­mės ra­jo­no ke­lių prie­žiū­rą or­ga­ni­zuos pa­tys se­niū­nai. Jie at­lie­ka vie­šuo­sius pir­ki­mus sa­vo se­niū­ni­jų ke­liams va­ly­ti žie­mą – su­tar­tis su­da­ro su įmo­nė­mis, ūki­nin­kais. Se­niū­ni­joms ke­lių prie­žiū­rai šie­met iš biu­dže­to skir­ta 110 tūks­tan­čių li­tų.

Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­no ke­lius žie­mą va­lys VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­ba. Šios įmo­nės prie­žiū­ro­je – 409 ki­lo­met­rai ra­jo­no ke­lių ir mies­to gat­vių.

 

Ei­liš­ku­mas – pa­gal svar­bą

 

Di­džiau­sio VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bos dė­me­sio su­lauks ma­gist­ra­li­niai ke­liai. Ra­jo­ni­nius pri­žiū­rės lai­ky­da­mie­si ei­liš­ku­mo – pir­miau­sia bars­tys ir va­lys tuos, ku­riuo­se di­džiau­sias au­to­mo­bi­lių srau­tas, kai ku­rių ke­lių ne­bars­tys iš­tisai.

Ma­gist­ra­li­nį ke­lią Kau­nas–Za­ra­sai–Daug­pi­lis ir jam pri­klau­san­čias Kau­no, Vy­tau­to gat­ves, Kęs­tu­čio aikš­tę ke­lių tar­ny­ba nuo snie­go va­duos ir bars­tys nuo 4 iki 22 va­lan­dos.

Kraš­to ke­liuo­se, ku­riems pri­klau­so ir Ant­akal­nio, Del­tu­vos, Ge­di­mi­no, Vil­niaus bei Ra­my­ga­los gat­vės, bu­di­ma – va­lo­ma ir bars­to­ma tik nuo 6 iki 19 va­lan­dos.

 

Pla­nuo­se – nau­jas va­ly­tu­vas

 

Pa­sak Vil­niaus re­gio­no ke­lių Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Zig­man­to Kup­čins­ko, žie­mos jų įmo­nė lau­kia pa­si­ruo­šu­si. Šiuo me­tu san­dė­liuo­se tu­ri su­kau­pę dau­giau kaip 1500 to­nų sli­du­mą ma­ži­nan­čių me­džia­gų, o ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja įsi­gy­ti dar be­veik 400 to­nų. Ke­liams pri­žiū­rė­ti pa­ruoš­ti 8 snie­go va­ly­mo ir 3 smė­lio – drus­kos mi­ši­nio bars­ty­mo me­cha­niz­mai. Įmo­nė pla­nuo­ja įsi­gy­ti dar vie­ną mo­der­nų ke­lių va­ly­mo ir bars­ty­mo au­to­mo­bi­lį.

Vir­ši­nin­kas sa­ko, kad la­biau­siai jiems rei­kė­tų re­zer­vi­nės tech­ni­kos, kad su­ge­dus esa­ma­jai ne­su­sto­tų dar­bai: eks­tre­ma­lio­mis si­tu­a­ci­jo­mis ją teks nuo­mo­tis iš ki­tų įmo­nių.

VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bą, pri­žiū­rin­čią ma­gist­ra­li­nius ir ra­jo­ni­nius ke­lius, fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

 

Per trum­pas lai­ko­tar­pis

 

UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ di­rek­to­rius ser­vi­sui Vla­di­mi­ras No­vo­sio­lo­vas taip pat pa­ti­ki­no, kad jie pa­si­ruo­šę nau­ja­jam se­zo­nui ir lau­kia sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mo pra­dė­ti bu­dė­ji­mą ke­liuo­se. Tu­ri­ma ir drus­kos, ir mi­ši­nio – vis­ko, ko rei­kia ke­lių prie­žiū­rai. Tech­ni­kos taip pat pa­kan­ka­mai – du bars­ty­tu­vus, du grei­de­rius, du trak­to­rius su pei­liais.

Tie­sa, tech­ni­ka nė­ra nau­ja, ta­čiau įmo­nė ne­ga­li sau leis­ti įsi­gy­ti nau­jo apie 200 tūks­tan­čių li­tų kai­nuo­jan­čio va­ly­tu­vo. „Jei su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be bū­tų su­da­ry­ta de­šim­čiai me­tų, bū­tų ki­ta kal­ba. Ne­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad jai pa­si­bai­gus, bran­gi tech­ni­ka ne­liks sto­vė­ti įmo­nės kie­me be dar­bo“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Iš anks­tes­nių me­tų pa­tir­ties jis ži­no, kad su­ge­dus ko­kiam va­ly­tu­vui, nu­ken­čia ter­mi­nai. Pa­vyz­džiui, ga­li at­si­tik­ti taip, kad gat­vės, ku­rios pri­va­lo bū­ti nu­va­ly­tos iki 7 va­lan­dos ry­to, nuo snie­go iš­va­duo­ja­mos tik 9 va­lan­dą.

 

Nak­ti­nis dar­bas – ne nau­jie­na

 

Su­tar­tį dėl mies­to ša­li­gat­vių va­ly­mo sa­vi­val­dy­bė yra su­da­riu­si su UAB „Izo­ba­ra“. Ši įmo­nė jau 9 me­tus iš ei­lės at­sa­kin­ga už ša­li­gat­vius, mies­to erd­ves. Šie­met sa­vi­val­dy­bė už šias pa­slau­gas jai sky­rė 344 tūks­tan­čius li­tų per me­tus.

Įmo­nės va­ly­mo pa­slau­gų dar­bų va­do­vė Vi­lė Da­ru­lie­nė sa­ko, kad šią žie­mą ša­li­gat­vius va­lys 18 įmo­nės dar­bi­nin­kų: „Jų tiek pat, kiek ir per­nai. Ir žmo­nių, ir tech­ni­kos mums pa­kan­ka.“ „Izo­ba­ra“ tu­ri trak­to­rių, du mi­ni trak­to­rius bei du me­cha­ni­nius snie­go va­ly­tu­vus.

Dar­bo gra­fi­ką įmo­nės dar­buo­to­jams žie­mą dik­tuo­ja oro są­ly­gos. Ne nau­jie­na ša­li­gat­vių va­ly­to­jams yra ir nak­ti­nis dar­bas – dre­biant snie­gui ša­li­gat­vius gram­dy­ti ten­ka net vi­dur­nak­tį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų