Kiek šiukš­li­na­me, nu­sta­tys sa­vi­val­dy­bė

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ren­gė vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tus ir tai­syk­les. Juos, ap­svars­čiu­si ko­mi­te­tuo­se, ki­tą sa­vai­tę tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dar žie­mą ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą nuo ki­tų me­tų įves­ti ra­jo­ne vi­suo­ti­nę rin­klia­vą už at­lie­kų tvar­ky­mą.

 

 

Uk­mer­gė­je yra kie­mų, ku­rių sa­vi­nin­kus ga­li­me va­din­ti tik­rais šiukš­lių ka­ra­liais.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

To­kia rin­klia­va – tai pri­va­lo­mi mo­kes­čiai, ku­riuos vi­si Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai tu­rės su­mo­kė­ti už at­lie­kų su­rin­ki­mą, trans­por­ta­vi­mą, tvar­ky­mą, at­lie­kų sis­te­mos ad­mi­nist­ra­vi­mą. Su­rink­ti pi­ni­gai tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mi ir už­terš­tų te­ri­to­ri­jų va­ly­mui.

Pa­tvir­ti­nus vi­suo­ti­nę rin­klia­vą, iš­ki­lo bū­ti­ny­bė pa­reng­ti nuo­sta­tus bei tai­syk­les, pa­gal ku­riuos bū­tų nu­sta­to­mas jos dy­dis. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo jį nu­sta­ty­ti at­si­žvel­giant į vie­nos to­nos at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ša­li­ni­mo kai­ną, mo­ka­mą ope­ra­to­riui.

Kaip bus ap­mo­kes­ti­na­mi uk­mer­giš­kiai – nuo kiek­vie­nos „gal­vos“, „du­rų ran­ke­nos“, pa­gal gy­ve­na­mą­jį plo­tą ar įmo­kos dy­dis bus nu­sta­to­mas ki­tais bū­dais, nu­spręs ta­ry­ba.

Ta­ry­bai sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių sky­riaus tei­kia­ma­me nuo­sta­tų pro­jek­te nu­ma­ty­tas miš­rus – pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ir val­do­mą plo­tą – rin­klia­vos ap­skai­čia­vi­mo bū­das.

Me­ti­nę rin­klia­va siū­lo­ma ap­skai­čiuo­ti pa­gal for­mu­lę. Ji su­da­ry­ta iš re­a­lių skai­čių, to­kių kaip „ben­dras gy­ve­na­ma­sis plo­tas“ bei „gy­ven­to­jų skai­čius“. Ir ne to­kių aiš­kių skai­čiais iš­reikš­tų są­vo­kų. Pa­vyz­džiui, „nor­ma­ty­vi­nis gy­ve­na­ma­sis plo­tas“ ar­ba „pa­pil­do­ma vi­du­ti­nė at­lie­kų su­kau­pi­mo nor­ma vie­nam gy­ven­to­jui, vie­na­me kvad­ra­ti­nia­me met­re virš­nor­ma­ty­vi­nio plo­to, to­no­mis per me­tus“. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių sky­riaus ve­dė­jas Alek­san­dras Gra­žys sa­ko, kad ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se tai­ko­mi ir ki­ti bū­dai: pa­gal plo­tą ar­ba pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. Jis ma­no, kad miš­rus bū­das tu­rė­tų su­ma­žin­ti gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, nes mo­kes­tis pri­klau­so ir nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, ir nuo tu­ri­mo plo­to. Bū­das pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių pri­pa­žįs­ta­mas pa­čiu so­cia­liai ne­tei­sin­giau­siu. Skai­čiuo­jant pa­gal jį, ke­tu­rių as­me­nų šei­mai reik­tų mo­kė­ti ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei vie­nam as­me­niui. „Esa­me da­ly­va­vę tarp­tau­ti­nia­me se­mi­na­re, ku­ria­me pa­gal spe­cia­lius ap­skai­čia­vi­mus bu­vo pa­teik­tos iš­va­dos, kad di­dė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui bu­te, su­kau­pia­mų at­lie­kų kie­kis ne­di­dė­ja pro­por­cin­gai gy­ven­to­jų skai­čiui. Tai yra ke­tu­rių as­me­nų šei­ma ne­su­kau­pia ke­tu­ris kar­tus dau­giau at­lie­kų nei bu­te gy­ve­nan­tis vie­nas as­muo“, – sa­vi­val­dy­bės pa­si­rin­ki­mą mo­ty­va­vo A. Gra­žys. Jis ma­no, kad mo­kes­čio nu­sta­ty­mo tik pa­gal gy­ve­na­mą­jį plo­tą bū­das mū­sų ša­ly­je kol kas ap­skri­tai ne­tiks­lin­gas. Mat Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se, ku­rio­se di­de­liuo­se būs­tuo­se pa­pras­tai gy­ve­na gau­sios šei­mos, toks skai­čia­vi­mo bū­das pa­si­tei­si­na.

„Ten, iš­si­laks­čius už­au­gu­siems vai­kams, tė­vai daž­niau­siai įsi­gy­ja ma­žes­nį būs­tą“, – sa­ko ve­dė­jas. Bū­dą pa­gal plo­tą pri­pa­žįs­ta tei­sin­gu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ta­čiau Lie­tu­vo­je ne­įpras­ta daž­nai keis­ti bu­tus. Mū­suo­se daž­niau­siai bū­na taip, kad di­de­lia­me būs­te lie­ka vie­nas ar du gy­ven­to­jai. Jiems ne­pel­ny­tai tek­tų mo­kė­ti di­de­lę rin­klia­vą. Ar­ba sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų su­teik­ti leng­va­tas dau­ge­liui di­de­liuo­se bu­tuo­se ar na­muo­se gy­ve­nan­čių vie­ni­šių. Kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se rin­klia­va už at­lie­kų su­rin­ki­mą ir to­les­nį jų ap­dir­bi­mą ren­ka­ma nuo „du­rų ran­ke­nos“. Tai reiš­kia, kad kiek­vie­nai šei­mai, ne­pri­klau­so­mai nuo as­me­nų skai­čiaus ir ko­kio dy­džio būs­te gy­ve­na, „pri­ka­bi­na­mas“ fik­suo­tas mo­kes­tis. A. Gra­žio nuo­mo­ne, nė vie­nas mi­nė­tų bū­dų nė­ra vi­siš­kai be prie­kaiš­tų, bet so­cia­liai tei­sin­gau­siu lai­ko miš­rų­jį.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų