Ki­nų tai­ki­ny­je – Uk­mer­gė

 

Lie­tu­vos rin­ko­je mė­gi­nan­tys įsi­tvir­tin­ti ki­nai sa­vo pre­ky­bos cen­trus ati­da­ro kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se. Ki­nų pre­ky­bi­nin­kai do­mi­si ver­slo ga­li­my­bė­mis ir mū­sų mies­te.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Smul­kių ra­jo­no ver­sli­nin­kų ži­nia apie ki­nie­čių par­duo­tu­ves ne­džiu­gi­na. Juos gąs­di­na ki­nų pre­ky­bi­nin­kų kon­ku­ren­ci­ja. Pir­kė­jai žiū­ri iš sa­vo bokš­to – ti­ki­si, kad, at­si­ra­dus tie­sio­gi­niam tie­kė­jui, ki­niš­kų pre­kių ke­lias nuo ga­min­to­jo iki pre­kys­ta­lio su­trum­pės ir pre­kių kai­nos su­ma­žės.

 

 

Jei ki­nų pre­ky­bos cen­trai įsi­kurs Uk­mer­gė­je, di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją pa­jus smul­kie­ji ver­sli­nin­kai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ki­nų kon­ku­ren­ci­jos ne­pa­bū­go ir Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė. „Aš pa­ti juos su­si­ra­dau. Tu­ri­me ke­le­tą pa­tal­pų, la­bai tin­kan­čių pre­ky­bos cen­trui. Lai­ky­ti jas tuš­čias – reiš­kia ne­iš­nau­do­ti ga­li­my­bės už­si­dirb­ti pi­ni­gų. O šiais lai­kais ne tik li­tas – kiek­vie­nas cen­tas bran­gus“, - sa­ko var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė.

Ki­nai Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja ati­da­ry­ti pra­mo­ni­nių pre­kių pre­ky­bos cen­trus, tai­gi dau­giau­sia mais­to pro­duk­tais pre­kiau­jan­čio ko­o­pe­ra­ty­vo jų kai­my­nys­tė ne­gąs­di­na. A. An­dri­ko­nie­nė ma­no, kad ki­nų pre­ky­bos cen­trui tik­tų ša­lia tur­gaus esan­čios bu­vu­sios ūki­nių pre­kių par­duo­tu­vės pa­tal­pos. Jas iki šiol nuo­mo­ju­si UAB „Bu­rem­sa“ iš jų jau iš­si­kraus­tė. At­laisvintas ir uni­ver­sa­li­nės par­duo­tu­vės pir­mas aukš­tas – iš­si­kė­lė dra­bu­žių par­duo­tu­vę čia tu­rė­ję nuo­mi­nin­kai. Tre­čią par­duo­tu­vės aukš­tą ko­o­pe­ra­ty­vas nuo­mo­ja už sim­bo­li­nę kai­ną.

„Mus spau­džia ra­gi­ni­mai keis­ti uni­ver­sa­li­nės par­duo­tu­vės lan­gus. O už ką juos keis­ti? Rei­kia gal­vo­ti, kaip tam už­si­dirb­ti lė­šų, juk esa­me pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Man tik­rai gai­la tur­gu­je pre­kiau­jan­čių žmo­nių, nes jie la­biau­siai pa­jus­tų ki­nų kon­ku­ren­ci­ją. Siū­liau: jei jie pa­no­rė­tų, mie­lu no­ru iš­nuo­mo­tu­me pa­tal­pas jiems“, - ti­ki­na va­do­vė.

Iš­nuo­mo­ti ki­nams tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pas dar va­sa­ros pra­džio­je bu­vo pa­si­ren­gu­si ir UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Pa­tal­pos Gruo­džio 17-osios gat­vė­je, kur anks­čiau bū­ta „Ma­xi­ma“ pre­ky­bos cen­tro, pri­klau­so šiai ben­dro­vei. Iš­si­kė­lus pre­ky­bos cen­trui, jau be­veik me­tus jos sto­vi tuš­čios.

"Ki­nai ap­žiū­rė­jo mū­sų siū­lo­mas pa­tal­pas, bet tuo vis­kas ir bai­gė­si. Ma­nau, kad jie jo­mis ne­su­si­do­mė­jo“, - sa­ko UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas.

Uk­mer­giš­kiai pre­ky­bi­nin­kai, nuo­mo­jan­tys pa­tal­pas pre­ky­bos cen­tre „Ei­fe­lis“, sa­ko gir­dė­ję gan­dus apie tai, kad jau at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį jų kai­my­nys­tė­je įsi­kurs ki­nai. „Nor­fos“ at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Da­rius Ry­liš­kis sa­ko, kad ki­nai iš tie­sų su­si­do­mė­jo „Ei­fe­liu“. „Tas jų in­te­re­sas iš­li­ko iki šiol, ta­čiau šiuo me­tu ne­tu­ri­me nie­ko kon­kre­taus, ką ga­lė­tu­me jiems pa­siū­ly­ti – lais­vo plo­to nė­ra“, - ti­ki­na at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne.

Pre­ky­bos cen­trų nu­oma Bal­ti­jos ša­lių vals­ty­bė­se už­si­i­man­čios kom­pa­ni­jos „Bal­tic­re­tail­cen­tres. com“ pro­jek­tų va­do­vas Sau­lius Nar­vi­las sa­ko, kad kal­bė­ti apie ki­nų pre­ky­bos cen­trus Uk­mer­gė­je dar kiek anks­to­ka. „Ne tik jū­sų mies­tas do­mi­na ki­nus, bet ir daug ma­žes­ni mies­te­liai, bet tai dar ne­reiš­kia, kad jie jau da­bar ža­da čia at­bėg­ti. Da­bar jie dai­ro­si, žiū­ri, skai­čiuo­ja“, - tei­gia jis.

Iki šiol ki­nai sa­vo pre­ky­vie­tėms rin­ko­si ne ma­žes­nius kaip 30 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ša­lies mies­tus. Ma­žiau­sias mies­tas, ku­ria­me ne­se­niai bu­vo ap­si­spręs­ta ati­da­ry­ti ki­niš­kų pre­kių pre­ky­bos cen­trą, – Kė­dai­niai, ku­riuo­se gy­ve­na 29 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų.

Be­je, S. Nar­vi­las sa­ko, kad dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja, jog ki­nų pre­ky­bos cen­truo­se – vien tik ki­niš­kos pre­kės: „Jie ieš­ko pre­kių ir ki­to­se ša­ly­se – Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Tur­ki­jo­je.“

Šie­met pra­si­dė­jus ki­nų pre­ky­bi­nin­kų ant­plū­džiui Lie­tu­vo­je šak­nis įlei­do jau apie tris­de­šimt Ki­ni­jos pre­ky­bos įmo­nių.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų