Klasės draugai atgal pasuka laiko ratą

 

Pir­mą­jį rug­sė­jo šeš­ta­die­nį siū­lo­ma pa­skelb­ti kla­sės su­si­ti­ki­mų die­na. Šią idė­ją pa­skel­bė www.kla­se.lt ir TV1. Ak­ci­jos ini­cia­to­riai ti­ki, kad ši tra­di­ci­ja pri­gis ir net pre­ten­duo­ja tapti tarp­tau­ti­ne. Tuo tar­pu kla­sės su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai ma­no, kad to­kiu bū­du su­kvies­ti į su­si­ti­ki­mą bu­vu­sius ben­dra­moks­lius – tie­siog ne­įma­no­ma.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė ma­no, kad idė­ja vie­ną die­ną reng­ti su­si­ti­ki­mus var­gu ar pri­gis. Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kas bū­tų, jei vie­ną die­ną į mo­kyk­lą su­plūs­tų tūks­tan­čiai ka­dai­se jo­je be­si­mo­kiu­sių žmo­nių.

 

 

Mo­kyk­li­nis suo­las – it mag­ne­tas, kvie­čian­tis su­grįž­ti į vai­kys­tę.

 
Pra­šo ir die­ny­nų

Daž­niau­siai, anot di­rek­to­rės, or­ga­ni­za­to­riai su­si­ti­ki­mus ren­gia pa­va­sa­rį ir va­sa­ros pa­bai­go­je. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Už­upio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko net trys kla­sės su­siti­ki­mai. Į juos su­si­rin­ko dvie­jų prieš 25-erius me­tus ir vie­nos prieš 5-erius me­tus šią mo­kyk­lą bai­gu­sių kla­sių mo­ki­niai.

Su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai mo­kyk­los dar­buo­to­jų pra­šo su­teik­ti ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti kla­ses. Ypa­tin­gai – sa­vo auk­lė­to­jų kla­sę. Pra­šo ap­žiū­rė­ti ir mo­kyk­los pa­tal­pas. Kai ku­rie pa­gei­dau­ja su­ras­ti jų kla­sės die­ny­nus. Bu­vę auk­lė­to­jai sa­vo mo­ki­niams pra­ve­da trum­pas pa­mo­kas ar­ba tie­siog pa­ben­drau­ja.

Di­rek­to­rė ma­no, kad di­des­nius sen­ti­men­tus bu­vu­siems kla­sės draugams jun­ta vy­res­nių kar­tų žmo­nės, vie­no­je kla­sė­je su tais pa­čiais drau­gais sė­dė­ję nuo vai­kys­tės.

Pas­ta­rai­siais me­tais, kai ne­ma­žai vai­kų bai­gia pra­di­nes, vė­liau - pa­grin­di­nes mo­kyk­las ir gim­na­zi­jas, kla­sės draugai jau ne­bė­ra toks kie­tas kumš­tis, kaip anuo­met.

„Akai“ ir „bė­kai“ – tą pa­čią die­ną

Prieš dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus tuo­me­ti­nės IV vi­du­ri­nės mo­kyk­los du­ris už­vė­ru­sios lai­dos „akai“ ir „bė­kai“ tą pa­čią die­ną su­si­ti­ki­mų ne­or­ga­ni­za­vo.

Taip jau su­ta­po, kad abi kla­sės į mo­kyk­lą su­grį­žo tą pa­čią die­ną – pas­ku­ti­nį va­sa­ros sa­vait­ga­lį. Po su­si­ti­ki­mų mo­kyk­lo­je vy­ko į ka­pi­nes, kur pa­ger­bė Ana­pi­lin iš­ėju­sius sa­vo ben­dra­moks­lius, o vė­liau rin­ko­si į pa­si­rink­tas ka­vi­nes. Kal­bin­ti or­ga­ni­za­to­riai ir auk­lė­to­jai sa­kė, kad bendramokslių su­si­ti­ki­mai jiems – šven­tas rei­ka­las – šven­tė ren­gia­ma kas pen­ke­rius me­tus.

Su­reng­ti su­si­ti­ki­mą – rim­ta už­duo­tis

Bu­vę „akai“ ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į kla­sių kla­sės ti­tu­lą. Po ket­vir­čio am­žiaus į su­si­ti­ki­mą ne­at­vy­ko vos ke­li Klasės draugai. Vie­no­je mies­to ka­vi­nė­je ben­dra­moks­liai links­mi­no­si iki pa­ry­čių. Kal­boms ir pri­si­mi­ni­mams ne­bu­vo ga­lo...

Mi­nė­to su­si­ti­ki­mo or­ga­ni­za­to­rė uk­mer­giš­kė Dai­va Krikš­ta­po­nie­nė sa­ko, kad su­si­ti­ki­mo ren­gi­mas – rim­ta už­duo­tis. Ten­ka ke­lis kar­tus vi­siems bu­vu­siems ben­drak­la­siams, gy­ve­nan­tiems Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je ir Uk­mer­gė­je, pa­skam­bin­ti te­le­fo­nu, už­sa­ky­ti ka­vi­nę, su­de­rin­ti me­niu, pa­lik­ti už­sta­tą, tar­tis su mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl pa­tal­pų, pa­si­rū­pin­ti gė­lė­mis.

Pa­sak Dai­vos, idė­ja vie­ną me­tų die­ną pa­skelb­ti kla­sės su­si­ti­ki­mų die­na nė­ra la­bai rim­ta. Tai ga­li bū­ti die­na, kai vi­si pri­si­min­tu­me bu­vu­sius kla­sės drau­gus, gal­būt pa­ra­šy­tu­me jiems elek­tro­ni­nį laiš­ką ar pa­skam­bin­tu­me, ta­čiau tik­rai ne ta die­na, kai iš vi­sų Lie­tu­vos kam­pe­lių sku­bė­tu­me į sa­vo mo­kyk­las.

Kla­sės su­si­ti­ki­mus Dai­va or­ga­ni­zuo­ja jau penk­tą kar­tą. Vi­sa­da tuo pa­čiu me­tu - pas­ku­ti­nį va­sa­ros šeš­ta­die­nį. Vi­si su­si­ti­ki­mai pra­ėjo la­bai sklan­džiai, į juos su­va­žiuo­ja be­veik vi­si bu­vę ben­dra­moks­liai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš 25 ne­at­vy­ko tik pen­ki. „Akų“ auk­lė­to­ja La­ri­sa Kras­no­pio­ro­va te­be­dir­ba mo­kyk­lo­je. Ji yra iš­lei­du­si ne vie­ną auk­lė­ti­nių lai­dą.

Vis­ką at­lei­do

Bu­vu­sių „bė­kų“ į su­si­ti­ki­mą at­ėjo be­veik pu­sė. Nors jie ir ne to­kie or­ga­ni­zuo­ti, sa­vo auk­lė­to­ją Bro­nių Du­le­vi­čių nu­ste­bi­no tik­rai iš­skir­ti­ne do­va­na – spe­cia­liai tai pro­ga iš­aus­ta au­to­ri­ne juos­ta.

Į aš­tun­tą de­šim­tį įko­pęs auk­lė­to­jas mo­kyk­lo­je jau se­niai ne­dir­ba. 76 me­tų di­džiu­lį pe­da­go­gi­nį stažą tu­rin­tis li­tu­a­nis­tas sa­ko, kad pa­kvie­ti­mą į bu­vu­sių auk­lė­ti­nių su­si­ti­ki­mą vi­sa­da pri­ima su di­džiu­le mei­le, jau­du­liu ir at­sa­ko­my­be. Mi­nė­ta lai­da jam – vie­nin­te­lė, ku­rios vai­kus auk­lė­jo nuo pat ket­vir­tos iki 11 kla­sės. Ne­sle­pia – mo­ki­niai, o ypač ber­niu­kai, bu­vo la­bai pa­dau­žos, ta­čiau vi­sus juos pri­si­me­na su mei­le. Vi­siems se­niai at­lei­do mo­kyk­li­nes iš­dai­gas, dėl ku­rių tek­da­vo rau­do­nuo­ti prieš ko­le­gas.

Auk­lė­to­jas pa­sa­ko­jo, kad su­si­ti­ki­mams ruo­šia­si la­bai at­sa­kin­gai. Šie­met bu­vu­siems auk­lė­tiniams pa­do­va­no­jo spe­cia­liai ta pro­ga iš­leis­tas kny­ge­les. Jo­se – iš­leis­tu­vių nuo­trau­ka, auk­lė­to­jui skir­tas jo mo­ki­nių ran­ko­mis su­kur­tas at­vi­ru­kas, lin­kė­ji­mas sa­vo vai­kams ir Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­lės. „Nak­tį už­klup­tas žai­bo“. Taip pa­va­di­no auk­lė­to­jas per ke­lias die­nas at­spaus­di­ntą ir įriš­tą kny­ge­lę.

„Bė­kai“ nu­ta­rė kla­sės su­si­ti­ki­mo pen­ke­riems me­tams ne­ati­dė­ti ir su­si­tik­ti grei­čiau – na, kad ir po ke­le­rių me­tų. Tie­siog ta­da, kai pa­jus, kai to la­bai la­bai rei­kia...

 

 

11-oji A...

 

 

...ir 11-oji B po 25-erių me­tų.

 

 

Mo­ky­to­jas Bro­nius Du­le­vi­čius bu­vo ap­juos­tas aus­ti­ne juos­ta.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų