Koalicija subyrėjo arba „daug norėsi – mažai turėsi“

Tuo­jau po rin­ki­mų pa­si­ra­šy­ta val­dan­čių­jų ko­a­li­ci­ja su­by­rė­jo, ne­su­ge­bė­ju­si su­si­tar­ti dėl aukš­čiau­sių val­džios pos­tų. Nei ra­jo­no me­ro, nei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tų ne­no­rė­ję ati­duo­ti „vals­tie­čiai“ ant­ra­die­nį bu­vo iš­stum­ti iš ko­a­li­ci­jos val­ties.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Me­ro re­ga­li­jas Al­gir­dui Ko­pūs­tui ga­li tek­ti per­duo­ti Arū­nui Du­dė­nui.

Ko­a­li­ci­jos part­ne­riai šią sa­vai­tę į pa­si­ta­ri­mą dėl pos­tų rin­ko­si jau ket­vir­tą kar­tą. Šįkart su­si­ti­ki­mas už­tru­ko ne­il­gai, nes ne­su­ge­bė­jus su­si­tar­ti pri­im­tas spren­di­mas bur­ti nau­ją ko­a­li­ci­ją.

Tre­čia­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad anks­tes­nė­se de­ry­bo­se ne­ra­dus ben­dro su­ta­ri­mo, ko­vo 29 d. bu­vo su­for­muo­ta nau­ja dau­gu­ma ir pa­si­ra­šy­ta Ko­a­li­ci­jos su­tar­tis tarp Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Dar­bo par­ti­jos, Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos ir Nau­jo­sios są­jun­gos (so­cial­li­be­ra­lų). Par­ti­jos su­si­ta­rė su­da­ry­ti val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją, ku­ri veiks ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2011–2015 m. ka­den­ci­jo­je.

Su­tar­tį pa­si­ra­šė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kas Ka­zys Gry­baus­kas, Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, Tė­vy­nės są­jun­gos–Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė, Nau­jo­sios są­jun­gos (so­cial­li­be­ra­lų) sky­riaus pir­mi­nin­kas Sta­sys Ba­raus­kas.

Ke­tu­rios par­ti­jos su­ta­rė dėl prin­ci­pi­nių nuo­sta­tų, ku­rio­mis bus va­do­vau­ja­ma­si dir­bant ra­jo­nui ir jo žmo­nėms. Vie­nin­gai su­tar­ta, kad tai tu­ri bū­ti ko­man­di­nis, skaid­rus, vie­šas ir at­skai­tin­gas dar­bas ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Di­de­lių dis­ku­si­jų dėl pa­rei­gy­bių ne­ki­lo. Ko­a­li­ci­ja su­ta­rė dėl šių pa­grin­di­nių pa­rei­gy­bių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je: Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja tei­kia me­ro, Dar­bo par­ti­ja – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, Tė­vy­nės są­jun­gos–Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­ja – me­ro pa­va­duo­to­jo, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­ras.

Taip pat su­si­tar­ta dėl dvie­jų me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gy­bių. Vie­ną kan­di­da­tą į me­ro pa­ta­rė­jo po­zi­ci­ją tei­kia Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų, ki­tą – Dar­bo par­ti­ja.

„Dėl as­me­ny­bių į ati­tin­ka­mas pa­rei­gy­bes par­ti­jos spręs sa­vo val­dy­mo or­ga­nuo­se. Ko­a­li­ci­jo­je bu­vo įvar­din­tas prin­ci­pi­nis su­ta­ri­mas, kad į me­ro pa­rei­gas bus ke­lia­ma Arū­no Du­dė­no kan­di­da­tū­ra.

Nau­jo­ji dau­gu­ma yra at­vi­ra dis­ku­si­joms pro­gra­mi­niu pa­grin­du su ki­to­mis par­ti­jo­mis ir ne­pri­klau­so­mu kan­di­da­tu Vy­du Pa­kniu“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Tuo­jau po sa­vi­val­dos rin­ki­mų su­da­ry­to­je, ta­čiau vos 29 die­nas iš­gy­ve­nu­sio­je  val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je bu­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių–liau­di­nin­kų są­jun­ga, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, Dar­bo par­ti­ja, Nau­jo­ji są­jun­ga, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas Vy­das Pa­knys.

Ta­ry­bo­je dau­giau­siai – sep­ty­nis man­da­tus – tu­rin­tys Vals­tie­čiai– liau­di­nin­kai, siek­da­mi iš­lai­ky­ti abi tu­ri­mas pa­grin­di­nes – me­ro ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­zi­ci­jas, da­bar lie­ka prie su­ski­lu­sios gel­dos. Nau­jo­je ko­a­li­ci­jo­je jų par­ti­jai vie­tos ne­li­ko.

Į pa­si­ta­ri­mą nau­jo­ji ko­a­li­ci­ja rink­sis ba­lan­džio 4 die­ną. De­ry­boms lai­ko lie­ka vis ma­žiau – pir­ma­sis nau­jo­sios ta­ry­bos po­sė­dis šau­kia­mas ba­lan­džio 14-ąją.

Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na iš pa­žiū­ros ne itin tvir­tos „vai­vo­rykš­ti­nės“ ko­a­li­ci­jos dar­bą, į ra­jo­no va­do­vo pos­tą de­le­guo­ja­mas A. Du­dė­nas bu­vo nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai: „Žiū­rė­jom į par­ti­jų pro­gra­mas – prin­ci­pi­nių ne­su­ta­ri­mų tik­rai ne­ra­do­me. Be to, sa­vi­val­dy­bė­se spren­džia­ma 95 pro­cen­tai ūki­nių klau­si­mų, o tik li­kę pen­ki – po­li­ti­niai. Ma­no nuo­mo­ne, dirb­ti tik­rai bus įma­no­ma.“

Ti­ki­ma­si, kad nau­jo­ji ko­a­li­ci­ja iki pir­mo­jo ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džio su­by­rė­ti jau ne­be­tu­rė­tų. Da­bar tarp part­ne­rių yra pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, o tai – ge­ro­kai svar­bes­nis do­ku­men­tas nei po rin­ki­mų su­bur­tų ko­a­li­ci­jos part­ne­rių pa­si­ra­šy­ta­sis su­si­ta­ri­mas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų