Koją savo moralei kiša patys politikai

Sa­vi­val­dos rin­ki­mų die­ną, va­sa­rio 27-ąją, ša­lies po­li­ci­jos įstai­go­se už­re­gist­ruo­ta be­veik 200 pra­ne­ši­mų apie rin­ki­mų tvar­kos bei įsta­ty­mų pa­žei­di­mus. Tuo tar­pu nuo pir­mos iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nos li­gi sek­ma­die­nio bu­vo pra­dė­ta ke­tu­rio­li­ka iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Vie­nas jų – dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo – vyks­ta Uk­mer­gė­je.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rinkėjo balsas gali kainuoti ir „bambalį“...

Įvai­riau­sių truk­džių, ren­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius, per šiuos rin­ki­mus ne­iš­veng­ta. Kai ku­rie uk­mer­giš­kiai pa­no­ro gud­rau­ti, bal­suo­da­mi du­kart.

„Yra rin­kė­jų, ku­rie ban­do bū­ti pro­tin­ges­ni ir ap­gau­ti“, – pa­sa­ko­jo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­rė Zi­na Kur­me­lie­nė. Toks in­ci­den­tas nu­ti­ko Kęs­tu­čio rin­ki­mų apy­lin­kė­je. Pa­si­nau­do­ti dvi­gu­ba bal­sa­vi­mo tei­se ke­ti­no sek­ma­die­nį bal­suo­ti čia at­ėję pi­lie­tė J. K. ir pi­lie­tis G. K.

Ta­čiau vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad sa­vo nuo­mo­nę jie jau bu­vo iš­reiš­kę iš­anks­ti­nių rin­ki­mų me­tu. Ap­gau­lė pa­ste­bė­ta, duo­me­nis apie mi­nė­tus as­me­nis pa­ly­gi­nus su jau esan­čiai­siais in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je. Jųd­vie­jų bal­sus tu­rint ir bal­sa­dė­žė­je, ir paš­tu gau­tuo­se vo­kuo­se, pas­ta­rie­ji bu­vo anu­liuo­ti. Ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­ti tik sek­ma­die­nį už­pil­dy­ti biu­le­te­niai.

 

Agi­ta­vo ko­mi­si­jos na­rė

 

Tam tik­rų nesu­si­pra­ti­mų, anot Z. Kur­me­lie­nės, taip pat bu­vo ki­lę dėl pa­čių rin­kė­jų ap­lai­du­mo. Kai ku­rie jų ne­ži­no­jo pri­klau­sy­mo ati­tin­ka­mai apy­lin­kei tvar­kos, prie­kaiš­ta­vo ko­mi­si­jų na­riams, esą dėl kaž­kie­no kal­tės pra­žiū­rė­ję iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą. „Su ke­le­tu rin­kė­jų te­ko aiš­kin­tis dėl biu­le­te­nių pil­dy­mo, ta­čiau po­li­ci­jos ant ko­jų kel­ti ne­rei­kė­jo“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Bū­ta ir su­ga­din­tų biu­le­te­nių, bet ma­si­niu ga­di­ni­mu šie rin­ki­mai ne­pa­si­žy­mė­jo.

Rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­rės tei­gi­mu, ga­na sklan­di bu­vo ir apy­lin­kė­se dir­bu­sių žmo­nių veik­la. Draus­min­ti pri­rei­kė tik vie­ną as­me­nį Mai­ro­nio apy­lin­kė­je. „Vie­na ko­mi­si­jos na­rė lei­do sau už­si­i­mi­nė­ti ne vi­sai leis­ti­na agi­ta­ci­ne veik­la, – sa­kė Z. Kur­me­lie­nė. – Ki­tų pa­žei­di­mų, dėl ku­rių rei­kė­tų im­tis griež­tų prie­mo­nių, ne­bu­vo.“

 

Re­zul­ta­tams įta­kos ne­tu­rės?

 

De­ja, vie­nu ne­gra­žiu fak­tu šie sa­vi­val­dos rin­ki­mai iš­si­sky­rė iš anks­tes­nių­jų.

Pra­si­dė­jus iš­anks­ti­niam bal­sa­vi­mui, tei­sė­sau­gi­nin­kus pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą bal­sų pir­ki­mą. Pa­rei­gū­nų ži­nio­mis, po­ra as­me­nų, agi­tuo­da­mi bal­suo­ti už vie­ną kan­di­da­tą į ra­jo­no ta­ry­bą, pa­pir­ki­nė­jo aso­cia­lius gy­ven­to­jus.

Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį „Truk­dy­mas pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se“. Įta­ria­mie­ji – Uk­mer­gės mies­to gy­ven­to­jai S. R. ir V. M., kurie buvo laikinai areštuoti. Ta­čiau dau­giau de­ta­lių apie šio įvy­kio ei­gą pa­rei­gū­nai kol kas ne­at­sklei­džia. „Tai yra pir­mi­nė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sta­di­ja, ir nie­ko ko­men­tuo­ti ne­ga­li­me“, – sa­kė Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­rė Z. Kur­me­lie­nė ma­no, kad bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai, nors ant rin­ki­mų krin­ta dė­mė, vis­gi at­spin­di tik­rą­ją rin­kė­jų va­lią. „Ko­mi­si­ja ne­tu­ri abe­jo­nių ar pa­grin­do ma­ny­ti, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ga­li pa­keis­ti jau tu­ri­mus re­zul­ta­tus“, – sa­kė ji.

 

Kal­ti­nin­kų ne­iš­duo­da

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas iš anks­tes­niais me­tais vyk­da­vu­sių sa­vi­val­dos rin­ki­mų pri­si­me­na ne vie­ną skan­da­lin­gą at­ve­jį. Ta­čiau tei­sė­sau­gą pa­sie­ku­sių bal­sų pir­ki­mo įvy­kių ty­ri­mai ap­si­sto­da­vo ties va­di­na­mai­siais tar­pi­nin­kais, bet ne kon­kre­čiais po­li­ti­kais.

„Iki už­sa­ko­vų ty­ri­mas ne­nu­ei­da­vo, o ne­tei­sė­ta veik­la už­si­i­mi­nė­ję as­me­nys jų ne­iš­duo­da­vo. Kai ku­rie net­gi teig­da­vo, kad vis­kas bu­vo da­ro­ma jų pa­čių ini­cia­ty­va“, – pa­sa­ko­jo Z. Vai­gaus­kas.

Kol at­lie­ka­mas ty­ri­mas, jis ne­si­i­ma spręs­ti, kaip vis­kas ga­lė­tų baig­tis. „Taip el­gę­sis kon­kre­tus as­muo bū­tų nu­baus­tas. O jei pa­aiš­kė­tų, kad par­ti­ja to­kį spren­di­mą pri­ėmė, bū­tų stab­do­ma jos veik­la“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

 

Gar­bin­gu­mo sto­ka liū­di­na

 

Rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo fak­tai Uk­mer­gė­je ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se jau spė­jo iš­aug­ti į pa­sa­ko­ji­mus apie at­ly­gį mais­tu, „bam­ba­liais“, par­si­da­vi­mą už po­rą li­tų. Su bau­džia­ma veik­la su­si­ję rin­ki­mų da­ly­vių in­te­re­sai api­pin­ti ne tik spė­lio­nė­mis. Kai ku­rie rin­ki­muo­se da­ly­va­vę po­li­ti­kai sa­ko iš­gir­dę kon­kre­čių kal­ti­ni­mų.

Apie par­tie­čius pa­sie­ku­sias pik­tas kal­bas pa­sa­ko­jo ir Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. „Mū­sų ak­ty­vas į žmo­nių šir­dis ir pro­tą agi­ta­vo tei­sė­tais bū­dais. Pa­lau­kim, kol tei­sin­gu­mas vis­ką iš­aiš­kins, – są­ži­nin­gu­mu grįs­tos tie­sos vi­lia­si jis. – O jei­gu kaž­kas, mo­ra­lės ne­tu­rė­da­mas, už­si­i­mi­nė­jo tuo – la­bai liūd­na.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų