„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pra­ne­ši­mą, jog dau­gu­ma Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­ti su pa­žei­di­mais. Dėl ga­li­mų ko­rup­ci­jos po­žy­mių vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ro­se ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ke­ti­na kreip­tis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Tar­ny­ba at­li­ko pa­tik­ri­ni­mą Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je dėl per­nai ir šie­met or­ga­ni­zuo­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Tik­ri­ni­mo ata­skai­to­je nu­ro­do­ma, kad sa­vi­val­dy­bė 12 iš 19 to­kių pir­ki­mų vyk­dė pa­žeis­da­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą.

 

Kve­pia bau­do­mis

 

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos l. e. p. di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas sa­ko, kad tai tik­rai ne­ma­ži skai­čiai. „Nors sa­vi­val­dy­bė­se pa­pras­tai pro­ble­mų bū­na daž­no­kai, Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė vie­na iš ne­dau­ge­lio, ku­rio­je jų tiek daug“, – tei­gia jis.

Ž. Plyt­ni­kas tei­gia, kad jo va­do­vau­ja­ma tar­ny­ba, ren­gia­si per­žiū­rė­ti su­tar­tis, ku­rios su­da­ry­tos vie­šuo­sius pir­ki­mus vyk­dant su pa­žei­di­mais. „Rei­ka­lau­si­me, kad su­tar­tys bū­tų nu­trauk­tos, jei jos dar ne­pa­si­bai­gu­sios“, – sa­ko jis.

Anot l. e. p. di­rek­to­riaus, už at­skleis­tus pa­žei­di­mus ko­mi­si­jos na­rių lau­kia nuo­bau­dos. Jų dy­dis ga­li svy­ruo­ti nuo 500 iki 2500 li­tų. „Kvie­si­mės ko­mi­si­jos na­rius, ana­li­zuo­si­me kon­kre­čią si­tu­a­ci­ją. Kiek­vie­nas ko­mi­si­jos na­rys tu­ri bū­ti at­sa­kin­gas už sa­vo veiks­mus“, – kal­bė­jo Ž. Plyt­ni­kas.

 

Pa­žei­di­mai – nuo­la­ti­niai

 

Iš vi­so Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­tik­rin­ta 19 vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų, pa­reng­ti do­ku­men­tai, pa­slau­gų ir dar­bų pir­ki­mai. Taip pat ana­li­zuo­tas ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų su­tar­čių tei­sė­tu­mas.

Pa­žy­mi­ma, kad vyk­dy­da­ma 12 vie­šų­jų pir­ki­mų sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė juos reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą, ne­už­tik­ri­no ly­gia­tei­siš­ku­mo ir skaid­ru­mo prin­ci­pų bei nu­sta­ty­to pir­ki­mų tiks­lo ra­cio­na­liai nau­do­ti tam skir­tas lė­šas.

Tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė Uk­mer­gės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jo­je esan­čius nuo­la­ti­nius vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­mo tvar­kos trū­ku­mus ir įsta­ty­mo pa­žei­di­mus.

 

Re­zul­ta­tams įta­kos ne­tu­rė­jo

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va sa­ko, kad kol kas su iš­va­do­mis su­si­pa­ži­nu­si tik tar­ny­bos tin­kla­lapy­je, ofi­cia­lių iš­va­dų dar ne­ga­vo.

Ko­mi­si­ja pa­si­ren­gu­si at­si­žvelg­ti į gau­tas pa­sta­bas ir pa­dė­tį tai­sy­ti. Anot jos, vi­si ras­ti pa­žei­di­mai – pro­ce­dū­ri­niai da­ly­kai. „Ma­nau, kad nu­ro­dy­mų nu­trauk­ti su­tar­tis ne­gau­si­me, nes es­mi­nių, tu­rin­čių įta­kos kon­kur­so re­zul­ta­tams, pa­žei­di­mų ne­bu­vo.“

K. Ste­pa­no­va ma­no, kad pa­žei­di­mų prie­žas­čių yra ke­le­tas.

Vie­na pir­mi­nin­kės įvar­din­ta prie­žas­tis – „žmo­niš­kų­jų iš­tek­lių trū­ku­mas“. Sa­vi­val­dy­bė­je už vie­šuo­sius pir­ki­mus at­sa­kin­gas tik vie­nas as­muo, kai tuo tar­pu tu­rė­tų bū­ti at­ski­ras sky­rius, dir­ban­tis tik su vie­šai­siais pir­ki­mais.

„Gal šiek tiek skir­tin­gas mū­sų ir jų kai ku­rių pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų trak­ta­vi­mas. Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me pro­ce­dū­ros nė­ra griež­tai api­brėž­tos“, – sa­ko ji.

 

Ver­ti­ni­mas iš­si­ski­ria

 

Tuo tar­pu Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ma­no ki­taip. Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo pir­ki­mo „Dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo, vyk­dant pro­jek­tą „Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir jos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ad­mi­nist­ra­ci­nių ge­bė­ji­mų to­bu­li­ni­mas“ mo­ky­mo pa­slau­gos“ ver­ti­ni­me yra to­kia ci­ta­ta: „Api­ben­drin­da­ma Tar­ny­ba kon­sta­tuo­ja, kad nu­sta­ty­ti įsta­ty­mo pa­žei­di­mai tu­rė­jo įta­kos pir­ki­mo re­zul­ta­tams.“

 

Tu­ri at­sa­ky­ti

 

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas įsi­ti­ki­nęs, kad Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vai tu­ri pri­si­im­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę už įsta­ty­mo bei vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mus.

„Iš pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tų aki­vaiz­du, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja ne­ge­bė­jo, o dėl pa­si­kar­to­jan­čių pa­žei­di­mų ky­la įta­ri­mas, jog gal net ne­si­sten­gė lai­ky­tis skaid­ru­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pų, vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – tei­gia A. Ka­les­ni­kas.

Jis ra­gi­na ne tik nu­trauk­ti su­tar­tis, pa­si­ra­šy­tas pa­žei­džiant įsta­ty­mą, bet ir pa­gal­vo­ti, kaip at­ly­gin­ti fi­nan­si­nę ža­lą.

Kon­ser­va­to­rius taip pat ne­at­me­tė ga­li­my­bės kreip­tis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, kad ši nu­sta­ty­tų, ar vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus Uk­mer­gė­je ne­bu­vo ko­rup­ci­jos po­žy­mių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų