Komposto gamyba – su kliūtimis

Uk­mer­giš­kių „pa­ga­min­tas“ pro­duk­tas iš va­ly­mo įren­gi­nių jau ke­liau­ja į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę bu­vu­sia­me Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­ne. Ta­čiau aiš­kė­ja pro­ble­mos – trūks­ta ža­lių­jų at­lie­kų, ku­rių kom­pos­to ga­my­bo­je tu­ri bū­ti dvi­gu­bai dau­giau nei pa­ties dum­blo. Pa­di­dė­ju­sios įmo­nės iš­lai­dos grei­čiau­siai guls ant gy­ven­to­jų pe­čių...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Grigorijus Malčanovas sako, kad po priedanga gaminamo komposto gamyba šalyje – naujovė.

Kom­pos­to ga­my­ba Uk­mer­gės dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niuo­se vyks­ta nuo ko­vo, bet jau nuo ru­dens pra­dė­tos kaup­ti ga­my­bai bū­ti­nos bios­kai­džios at­lie­kos. Jos va­di­na­mos struk­tū­ri­ne me­džia­ga ir nau­do­ja­mos mai­šant kar­tu su nuo­te­kų dum­blu, ku­ris at­ve­ža­mas iš Uk­mer­gės van­de­nų va­ly­mo įren­gi­nių.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ dum­blo ap­do­ro­ji­mo ir va­ly­mo įren­gi­nių meist­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas sa­ko, kad kom­pos­to aikš­te­lė įreng­ta, sie­kiant iš­spręs­ti ne­men­ką už­da­vi­nį – dum­blo nuo­te­kų tvar­ky­mas – di­de­lė pro­ble­ma ne tik mū­sų ša­ly­je, ją ke­lia ir vi­so pa­sau­lio ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

 

05-08-2_straipsnio_2_nuotr


Kom­pos­to ga­my­bo­je kaip struk­tū­ri­nė me­džia­ga tin­ka­mi nau­do­ti nu­ge­nė­tos me­džių ar krū­mų ša­kos, la­pai, pju­ve­nos, skied­ros, žo­lė, šiau­dai.

Kom­pos­ta­vi­mui įmo­nė įsi­gi­jo rei­ka­lin­gą įran­gą – me­die­nos ir ki­tų at­lie­kų smul­kin­tu­vą, var­ty­tu­vą, būg­ni­nį si­jo­tu­vą bei krau­tu­vą.

Pa­sto­gė­je iš dum­blo ir bios­kai­džių at­lie­kų for­muo­ja­mi kau­pai. Jie nuo­lat var­to­mi, pa­lai­kant op­ti­ma­lią tem­pe­ra­tū­rą ir drėg­mę. Taip kau­puo­se pra­de­da veis­tis mik­ro­or­ga­niz­mai, per 2–4 mė­ne­sius pa­ver­čian­tys mi­ši­nį į kom­pos­tą. Šis pro­duk­tas – tai į juo­dže­mį pa­na­šus mi­ši­nys, tin­ka­mas sau­giai nau­do­ti ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bams, dir­vo­že­mio struk­tū­ros ge­ri­ni­mui, trę­ši­mui.

Per mė­ne­sį į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę at­ga­be­na­ma 200 to­nų nuo­te­kų dum­blo. Jam kom­pos­tuo­ti su­nau­do­ta apie 240 to­nų bios­kai­džių at­lie­kų.

Dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė po prie­dan­ga – nau­jas ob­jek­tas ša­ly­je. Ke­lios sa­vi­val­dy­bės jas įsi­ren­gu­sios ne­se­niai ir dar ne­tu­ri pa­tir­ties. Il­ges­nį lai­ką dum­blą kom­pos­tuo­ja tik Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau ji šį rei­ka­lą yra pa­ti­kė­ju­si pri­va­ti­nin­kams. O šie, anot G. Mal­ča­no­vo, ne­sku­ba la­bai at­vi­rau­ti.

 

05-08-2_straipsnio_3_nuotr


Pa­gal re­ko­men­da­ci­jas struk­tū­ri­nės me­džia­gos ir dum­blas į ben­drą „ka­ti­lą“ dedami vie­no­do­mis da­li­mis. Ta­čiau G. Mal­ča­no­vas sa­ko, kad pa­tir­tis by­lo­ja – struk­tū­ri­nių me­džia­gų tu­ri bū­ti de­da­ma per­pus dau­giau. Prie­šin­gu at­ve­ju gau­na­mas per skys­tos kon­sis­ten­ci­jos kom­pos­tas.

Mo­kes­tis už pri­sta­ty­tas „ža­li­ą­sias“ nė­ra nu­ma­ty­tas, tad iš kur jų gau­ti – di­de­lis aikš­te­lės šei­mi­nin­kų gal­vos skaus­mas.

Nors iki Ko­pūs­tė­lių nuo mies­to ne­ma­žas at­stu­mas, G. Mal­ča­no­vas vi­lia­si iš­si­lai­ky­ti re­mian­tis gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu. Uk­mer­giš­kius jis ra­gi­na nu­ge­nė­tas ša­kas, pju­ve­nas, nu­pjau­tą ar dar­žuo­se iš­ra­vė­tą žo­lę, ve­lė­ną, pe­le­nus, la­pus bei ki­tus ap­lin­kos tvar­ky­mo me­tu su­si­da­ran­čius pro­duk­tus at­vež­ti į dum­blo ap­do­ro­ji­mo aikš­te­lę.

Ke­li­nin­kai, ko­mu­na­li­nin­kai, ūki­nin­kai, pri­sta­tę di­de­lius kie­kius bios­kai­džių at­lie­kų, ga­lės ne­mo­ka­mai gau­ti ko­ky­biš­ko kom­pos­to.

G. Mal­ča­no­vas pri­pa­žįs­ta, kad kuo to­liau, tuo ža­lių­jų at­lie­kų sty­giaus pro­ble­ma iš­kils ašt­riu kam­pu. Me­die­nos ap­dir­bė­jai ne taip leng­vai da­li­na ga­my­bos pro­ce­se at­si­ran­dan­čias at­lie­kas – juk jas per­ka  bio­ka­ti­li­nės.

„Miš­kuo­se pū­va dau­gy­bė po me­džių kir­ti­mo li­ku­sių ša­kų, kel­mų. Ta­čiau ir urė­di­jos miš­ki­nin­kai, ir pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai pa­gei­dau­ja, kad už jų pri­sta­ty­mą jiems bū­tų su­mo­ka­ma. O juk ga­lė­tu­me, tu­rė­da­mi ati­tin­ka­mas prie­mo­nes, at­si­vež­ti ir pa­tys“, – ne­abe­jo­ja pa­šne­ko­vas.

Tad svars­to­ma ir apie spe­cia­lios tech­ni­kos, ku­ria ga­lė­tų pa­tys su­si­rink­ti ir at­si­vež­ti struk­tū­ri­nių me­džia­gų, įsi­gi­ji­mą.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas  ti­ki­na, kad įmo­nė ne­tu­ri di­de­lių iliu­zi­jų, kad iš šios aikš­te­lės gaus kaž­ko­kių žen­klių pa­pil­do­mų lė­šų. Juk ne tuo tiks­lu ji bu­vo ir sta­ty­ta. Pir­miau­sia ke­lia­mi už­da­vi­niai – kuo eko­lo­giš­kiau per­dirb­ti va­ly­mo įren­gi­niuo­se be­si­kau­pian­tį nuo­te­kų dum­blą.

 

05-08-2_straipsnio_4_nuotr


„Gam­to­sau­gi­nin­kai ne­be­lei­džia be uti­li­za­vi­mo vež­ti dum­blą į lau­kus – tu­ri­me iki ga­lo jį su­do­ro­ti, kad ne­lik­tų kenks­min­gų me­džia­gų“, – sa­ko jis.

„Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad vie­ną to­ną dum­blo ap­do­ro­ti kai­nuos 95 li­tus. Jau da­bar ma­to­me, kad į šią kai­ną tik­rai ne­tilp­si­me. Kiek tiks­liai kai­nuos, bus ma­ty­ti api­ben­dri­nus ke­lių mė­ne­sių iš­lai­das“, – aiš­ki­na R. Ar­lins­kas.

Jis pri­pa­žįs­ta, kad dėl pail­gė­ju­sio dum­blo ap­do­ro­ji­mo pro­ce­so pa­di­dė­ja ir są­nau­dos. Dėl to ga­li pa­di­dė­ti ir įmo­nės tei­kia­mų pa­slau­gų kai­na – už nuo­te­kų tvar­ky­mą gy­ven­to­jai mo­kės dau­giau.

Dėl ža­lių­jų at­lie­kų pri­sta­ty­mo gy­ven­to­jai ir įmo­nės ra­gi­na­mi kreip­tis tel. 8 600 67379, 8 686 90658 ar­ba 63135.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų