Konfliktas dėl šilumos ūkio gali kainuoti milijonus

Se­ria­lo „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ įtam­pa vis au­ga, o siu­že­tas jau pri­me­na ko­vi­nį fil­mą. Įvy­kiai Uk­mer­gė­je mir­gu­liuo­ja vi­sų te­le­vi­zi­jų ka­na­lų ži­nių lai­do­se, ko­men­ta­rus apie juos dos­niai da­li­na ša­lies po­li­ti­kai...

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės rajono vadovai tikisi kovą dėl šilumos ūkio laimėti.

Šią sa­vai­tę UAB „Mies­to ener­gi­ja“ bu­vo su­stab­dy­tas li­cen­ci­jos ga­lio­ji­mas. Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) po­sė­dy­je įvar­din­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“ li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los pa­žei­di­mai bei pri­im­tas spren­di­mas su­stab­dy­ti šios įmo­nės li­cen­ci­jos ga­lio­ji­mą Uk­mer­gės ra­jo­ne iki eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­bai­gos.

Ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to tei­gi­mu, kiek lai­ko ra­jo­ne ga­lios eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, nė­ra api­brėž­ta: „Tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad gy­ven­to­jams ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mas ne­nu­trūk­tų. Ti­kė­ti­na, kad eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja truks tol, kol VKEKK iš­duos ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­ją sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­moms ben­dro­vėms ir jos ga­lės pa­si­ra­šy­ti du­jų tie­ki­mo su­tar­tis“, – ant­ra­die­nio pra­ne­ši­me tei­gė mū­sų ra­jo­no va­do­vas.

 

Iš­kė­lė vė­lia­vą

 

Kol mi­nė­ta ko­mi­si­ja po­sė­džia­vo, prie pa­grin­di­nės mies­to ka­ti­li­nės to­liau vi­rė aist­ros. Ant­ra­die­nį ant ka­ti­li­nės ka­mi­no bu­vo iš­kel­ta Uk­mer­gės vė­lia­va. Į di­džiu­lį aukš­tį įko­pęs ir vė­lia­vą ant ka­mi­no pri­tvir­ti­nęs vy­ras nu­si­lei­dęs žemyn bu­vo ap­do­va­no­tas ka­ti­nės sau­go­to­jų bu­či­niais.

Pa­lai­ky­ti už ka­ti­li­nę ko­vo­jan­čių uk­mer­giš­kių iš Kau­no at­vy­ko Lais­vės są­jun­gos ly­de­ris Vy­tau­tas Šus­taus­kas. Žmo­nių bū­ry­je jis pa­si­džiau­gė, kad Uk­mer­gė su­ge­bė­jo pa­ki­lti į ko­vą prieš pri­va­tų ši­lu­mos tie­kė­ją.

 

10-08-1_straipsnio_2_nuotr

Ant katilinės kamino suplevėsavo Ukmergės vėliava.


Skan­da­lais pa­gar­sė­jęs po­li­ti­kas siū­lė­si pa­gel­bė­ti uk­mer­giš­kiams ir ti­ki­no ga­lįs  pa­rū­pin­ti... kad ir gin­klų. „Mū­sų są­jun­ga vi­sa gin­kluo­ta“, – gy­rė­si V. Šus­taus­kas. Ka­ti­li­nės gy­nė­jų pa­lai­ky­ti bu­vo at­vy­kę net Ke­džio ša­li­nin­kai „Drą­siaus ke­lias“.

Be to, šią sa­vai­tę po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl spa­lio 4-osios įvy­kių prie ka­ti­li­nės. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te gau­ti 14 gy­ven­to­jų pa­reiš­ki­mai. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.

 

Su­skai­čia­vo

 

Tuo tar­pu „Lie­tu­vos ry­tas“ su­skai­čia­vo, kiek mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei lig šiol jau kai­na­vo ko­va su „Mies­to ener­gi­ja“.

„Ši­lu­mos ūkio eks­per­tas, Na­cio­na­li­nės var­to­to­jų kon­fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Vy­gin­tas Si­dzi­kaus­kas už sa­vo kon­sul­ta­ci­jas Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė 33 762 li­tų są­skai­tą.

Vil­niaus ad­vo­ka­tų kon­to­rai, ku­riai at­sto­vau­ja ad­vo­ka­tas Vir­gi­li­jus Kau­pas, su­mo­kė­ta 41 140 li­tų.

Ant­sto­lėms Vil­mai Les­ke­vi­čie­nei su­mo­kė­ti 14 202 li­tai, Jū­ra­tei Bla­žie­nei – 7422 li­tai, Ra­mu­nei Mik­liu­šie­nei – 1277 li­tai.

Ka­ti­li­nes sau­gan­čiai Uk­mer­gės sau­gos ben­dro­vei „Aa­se” sa­vi­val­dy­bė jau yra su­mo­kė­ju­si 39 642 li­tus.

„Vil­mo­rus” at­lik­ta Uk­mer­gės gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl ši­lu­mos ūkio sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 9950 li­tų.

Vie­šie­siems ry­šiams ir spau­dos pra­ne­ši­mams reng­ti sa­vi­val­dy­bės pa­sam­dy­ta ben­dro­vė „IC Bal­tic” už sa­vo pa­slau­gas pa­tei­kė 29 492 li­tų są­skai­tą.

 

10-08-1_straipsnio_3_nuotr


Vi­sos šios iš­lai­dos den­gia­mos iš Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo.“

Į šią su­mą ne­įtrauk­tos sa­vi­val­dy­bei pe­rė­mus ka­ti­li­nes nau­do­to bran­ges­nio  už du­jas – dy­ze­li­nio ku­ro iš­lai­dos. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, jos ga­li siek­ti ke­lis šim­tus tūks­tan­čių li­tų.

 

At­sa­kys sa­vi­val­dy­bė

 

Tre­čia­die­nį Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas su­šau­kė Kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­to po­sė­dį dėl kri­ti­nės ši­lu­mos ūkio pa­dė­ties Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Į po­sė­dį iš­kvies­tas Uk­mer­gės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas sa­kė ne­ke­ti­nąs at­šauk­ti eks­tre­ma­lios pa­dė­ties. Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad jo­kių lo­giš­kų ar­gu­men­tų A. Ko­pūs­tas ko­mi­si­jos na­riams ne­su­ge­bė­jo pa­teik­ti, be pa­sa­ky­mo, kad jie „ke­ti­na su­lauk­ti teis­mo spren­di­mo“. Šiuo me­tu įvai­riuo­se teis­muo­se spren­di­mų lau­kia net 14 by­lų, su­si­ju­sių su ab­sur­diš­ka si­tu­a­ci­ja Uk­mer­gės ši­lu­mos ūky­je.

 

10-08-1_straipsnio_4_nuotr


www.15min.lt  por­ta­lo žur­na­lis­tai po mi­nė­to po­sė­džio pa­kal­bi­no ša­lies val­di­nin­kus ir pa­pra­šė jų pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją Uk­mer­gė­je. Por­ta­le ra­šo­ma:

„Mes kon­sta­tuo­ja­me, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra vi­siš­kai at­sa­kin­ga už pa­sek­mes, ku­rios kils pri­imant da­bar­ti­nius žings­nius. Tu­ri­me bū­ti at­vi­ri, kad yra ri­zi­ka, jog ga­li­ma ža­la uk­mer­giš­kiams ir „Mies­to ener­gi­jai“ su­da­rys nuo ke­lio­li­kos iki ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų li­tų. Vy­riau­sy­bė nu­si­tei­ku­si taip, kad šių nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mas, jei­gu jų bus, ne­guls ant ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų pe­čių, ši po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė teks sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, ku­ri tu­ri lais­vę pri­im­ti tam tik­rus spren­di­mus“, – po Kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Mi­nist­ras taip pat pa­brė­žė ma­nąs, kad  eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos at­šau­ki­mas „bū­tų la­bai pro­tin­gas žings­nis“.

„For­ma­liai žiū­rint, eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ga­li bū­ti pa­skelb­ta, kai da­lis gy­ven­to­jų ne­gau­na ati­tin­ka­mo šil­dy­mo. Bet rei­kia kon­sta­tuo­ti, kad šil­dy­mo se­zo­nas Uk­mer­gė­je bu­vo pa­skelb­tas anks­čiau­siai vi­so­je Lie­tu­vo­je. Be to, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad sa­vi­val­dy­bės veiks­mai pa­tys su­kė­lė tą si­tu­a­ci­ją. Be to, da­bar, kai gy­ven­to­jai gau­na ši­lu­mą, eks­tre­ma­li pa­dė­tis tu­ri bū­ti at­šauk­ta“, – sa­kė R. Ši­ma­šius.

 

10-08-1_straipsnio_5_nuotr


Mi­nist­ras taip pat ak­cen­ta­vo, jog eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­skel­bi­mas yra ap­skri­tai „ga­na keis­ta si­tu­a­ci­ja“, nes sa­vi­val­dy­bė pir­miau­siai iš ši­lu­mą tie­ku­sios įmo­nės at­ėmė tur­tą, o vė­liau pa­reiš­kė, kad, ka­dan­gi ji ne­ga­li vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų, skel­bia­ma eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja. „Tai yra vi­siš­kai ne­adek­va­tu“, – sa­kė mi­nist­ras.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad iki šiol ši­lu­mą uk­mer­giš­kiams tei­ku­si „Mies­to ener­gi­ja“ li­cen­ci­ją pra­ra­do, nes bu­vo „iš­mes­ta iš jai pri­klau­san­čių pa­tal­pų“.

„Pui­kiai su­pran­ta­me no­rą tu­rė­ti ma­žes­nes kai­nas. Ko­mi­te­tas pa­pra­šė Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos dar kar­tą ati­džiai ir nuo­dug­niai iš­nag­ri­nė­ti, ar kai­nos yra tin­ka­mos ir pa­grįs­tos Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je, ar iš tie­sų nė­ra ko­kių nors ma­ni­pu­lia­vi­mų, ar iš tik­rų­jų uk­mer­giš­kiai ne­per­mo­ka. Ki­ta ver­tus, kai­nos ir eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos klau­si­mai yra vi­siš­kai at­ski­ri“, – pa­žy­mė­jo mi­nist­ras.

 

Kal­bos apie pi­ges­nę ši­lu­mą – ne­pa­grįs­tos

 

VKEKK va­do­vė Dia­na Kor­sa­kai­tė žur­na­lis­tams tvir­ti­no, kad Uk­mer­gės po­li­ti­kų kal­bos apie ma­žes­nę ši­lu­mos kai­ną yra ne­pa­grįs­tos.

„Si­tu­a­ci­ja Uk­mer­gė­je žmo­nėms yra be ga­lo ne­pa­lan­ki ir ne­to­le­ruo­ti­na tiek trum­pa­lai­ke, tiek il­ga­lai­ke pras­me. Mes vi­suo­met sa­kė­me, kad sa­vi­val­dy­bė ei­na be ga­lo pa­vo­jin­gu ke­liu ne­vyk­dy­da­ma teis­mo nu­tar­čių ir ma­ni­pu­liuo­da­ma vie­šą­ja nuo­mo­ne. Kal­bos apie su­ma­žin­tą kai­ną ne­tu­ri jo­kio eko­no­mi­nio pa­grin­do ir už vi­sa tai, kas pa­da­ry­ta, su­si­mo­kės ne kas ki­tas, o tie pa­tys gy­ven­to­jai“, – tei­gė D. Kor­sa­kai­tė.

Pa­sak jos, ši­lu­mos kai­na Uk­mer­gė­je nė­ra su­ma­žin­ta, nes bu­vo su­de­gin­tas re­zer­vi­nis ku­ras. „Ko­mi­si­ja jau se­niai pa­skel­bė, kad kai­nos skir­tu­mas yra vie­na šim­to­ji cen­to. Dėl vie­nos šim­to­sios cen­to tik­rai ne­rei­kė­jo da­ry­ti jo­kių re­vo­liu­ci­jų, jo­kių riau­šių, tai bu­vo ga­li­ma pa­siek­ti su­sė­dus prie sta­lo, ta­čiau yra pa­pras­čiau ap­kal­tin­ti ko­mi­si­ją kaž­ko­kio­mis ne­są­mo­nė­mis ir in­ves­tuo­to­ją tuo, kad jis in­ves­ta­vo ne ten, ne tiek ir ne taip. Pa­pras­čiau sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­im­ti spren­di­mus ne­leis­ti in­ves­tuo­ti į bio­ku­rą, sa­vi­val­dy­bei pa­pras­ta pri­im­ti spren­di­mus ne­leis­ti už­žie­din­ti ir su­jung­ti at­ski­rų sis­te­mų į vie­ną sis­te­mą“, – kri­ti­ką Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai žė­rė VKEKK va­do­vė.

 

10-08-1_straipsnio_6_nuotr


Ji taip pat sa­kė, kad kal­bos, esą ši­lu­mos kai­na yra di­džiau­sia Uk­mer­gė­je, tė­ra pro­pa­gan­da, o tai, jog ne­at­šau­kia­ma eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja – ma­ni­pu­lia­vi­mas vie­šą­ja nuo­mo­ne. „Ar me­ras, ar ne me­ras, bet tai tik­rai su­si­ję su rin­ki­mais“, – įsi­ti­ki­nu­si VKEKK va­do­vė. Pa­sak jos, jo­kio eko­no­mi­nio pa­grin­do ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną atei­ty­je ne­bus, kol ne­bus in­ves­tuo­ta į bio­ku­ro ka­ti­lus.

Kal­bė­da­ma apie „Mies­to ener­gi­jos“ li­cen­ci­jos stab­dy­mą, D. Kor­sa­kai­tė tei­gė, kad „tei­siš­kai, tech­niš­kai, val­dy­biš­kai ir fi­nan­siš­kai ši įmo­nė nie­kuo ne­nu­si­kal­to ir jo­kių įsta­ty­mų ne­pa­žei­dė“ ir kad li­cen­ci­ja su­stab­dy­ta re­mian­tis tuo, jog nei VKEKK, nei ki­ti tei­sės ak­tai Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je ne­be­vei­kia.

„Jei va­kar ko­mi­si­ja ne­bū­tų pri­ėmu­si spren­di­mo stab­dy­ti re­mian­tis eks­tre­ma­lia pa­dė­ti­mi ir nu­krei­piant pa­grin­dą ir at­sa­ko­my­bę me­ri­jai už sa­vo veiks­mus, šian­dien mes jau bū­tu­me tu­rė­ję krau­jo“, – sa­kė D. Kor­sa­kai­tė.

Ji taip pat tei­gė, kad „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ li­cen­ci­ja ne­bus su­teik­ta, kol ne­bus aiš­ku­mo dėl eks­tre­ma­lios pa­dė­ties ir kol ne­bus įro­dy­ta, kad „Mies­to ener­gi­ja“ dėl sa­vo kal­tės ne­vyk­dė li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los.

 

Me­ru tap­ti ne­be­sieks

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas žur­na­lis­tams ti­ki­no, kad nors sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba su­tar­tį su „Mies­to ener­gi­ja“ nu­trau­kė ne dėl ši­lu­mos kai­nų, o dėl su­tar­ties pa­žei­di­mų, iš­ki­lu­sių į vie­šu­mą pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, ši­lu­mos ūkį pe­rė­mus val­dy­ti „Uk­mer­gės šilumai“, ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams su­ma­žė­tų.

„Kai­na bus ma­žes­nė“, – tvir­ti­no A. Ko­pūs­tas. Žur­na­lis­tų pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti, kiek ši­lu­mos kai­na nu­kris, Uk­mer­gės me­ras sa­kė: „Jū­sų la­bai stip­rus klau­si­mas. Iki de­šim­ties pro­cen­tų kai­na tik­rai su­ma­žės. Ją su­ma­žin­si­me ma­žin­da­mi nuo­la­ti­nes ir val­dy­mo iš­lai­das.“

Po­li­ti­kas taip pat ti­ki­no ne­ži­nąs, iš kur pa­skli­do kal­bos apie ga­li­mą ke­lio­li­kos ar ke­lias­de­šim­ties mi­li­jo­nų li­tų ža­lą. „Šios die­nos skai­čia­vi­mais, „Mies­to ener­gi­jai“, be gy­ven­to­jų sko­los, esa­me sko­lin­gi apie 1,5 mln. li­tų, jie mums taip pat sko­lin­gi apie 1,5 mln. li­tų. Ne­ži­nau iš kur ki­ti skai­čiai. Tru­pu­tį bi­jau, kad čia yra ma­ni­pu­lia­ci­jos“, – tvir­ti­no A. Ko­pūs­tas.

Pa­klaus­tas, ar no­ri pre­ten­duo­ti į Uk­mer­gės me­rus ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, A. Ko­pūs­tas pri­dė­jo ran­ką prie šir­dies ir tvir­ti­no to da­ry­ti ne­ke­ti­nąs. „Me­ras tik­rai ne­bū­siu”, – sa­kė jis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų