Konkursą jo dalyvis apskundė tarybai

Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio kon­kur­so vie­šo­sios įstai­gos Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti pre­ten­den­tas Ju­lius Ka­zė­nas kon­kur­są ap­skun­dė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­šė­me apie tai, kad sa­vi­val­dy­bės kon­kur­se, or­ga­ni­zuo­ta­me iš­rink­ti Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vą, dau­giau­sia ko­mi­si­jos bal­sų su­rin­ko Jus­ti­na Sta­lio­nė. Šiai kan­di­da­tū­rai tu­rė­jo pri­tar­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Kon­kur­se do­ku­men­tus pa­tei­kė 6 pre­ten­den­tai. Vie­nam ne­at­vy­kus, da­ly­va­vo 5.

Ko­mi­si­jai su­su­ma­vus ba­lus, dau­giau­sia jų su­rin­ko sa­vi­val­dy­bė­je Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riu­je vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te dir­ban­ti J. Sta­lio­nė.

Pa­gal įsta­ty­mą po įvy­ku­sio kon­kur­so ski­ria­mos trys die­nos jo ap­skun­di­mui. To­kios re­ak­ci­jos į kon­kur­są su­lauk­ta – ja­me da­ly­va­vęs Ju­lius Ka­zė­nas pa­tei­kė skun­dą ra­jo­no ta­ry­bai.

Skun­de pra­šo­ma iš­tir­ti ir anu­liuo­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio kon­kur­so VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti ko­mi­si­jos spren­di­mą.

J. Ka­zė­nas ma­no, kad jis vy­ko ne­skaid­riai ir ne­ob­jek­ty­viai.

„Sa­vo įta­ri­mus mo­ty­vuo­ju tuo, kad kon­kur­so lai­mė­to­ja Jus­ti­na Sta­lio­nė dir­ba sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­te, o be­veik vi­si kon­kur­so ko­mi­si­jos na­riai – jos ben­dra­dar­biai ar net bu­vę ir esa­mi sky­rių va­do­vai. Pre­ten­den­tė nuo 2010 m. dve­jus me­tus dir­bo In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riu­je vyr. spe­cia­lis­te, nuo šių me­tų pa­va­sa­rio per­kel­ta į tas pa­čias pa­rei­gas Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riu­je. Tuo me­tu In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­ja dir­bo Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė, o da­bar Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja – Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė. Ki­ti ko­mi­si­jos na­riai taip pat su­riš­ti su pre­ten­den­te dar­bi­niais ry­šiais“, – skun­de tei­gia­ma, kad to­kias kon­kur­so są­ly­gas ga­li­ma pa­va­din­ti ne­etiš­ko­mis.

Skun­do pa­reiš­kė­jo nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta ne­pri­klau­so­ma ko­mi­si­ja ar­ba šį klau­si­mą tie­sio­giai spręs­tų ra­jo­no ta­ry­ba.

Jis pra­šo pa­tik­rin­ti fak­tą, ko­kie yra gi­mi­nys­tės ry­šiai tarp ki­tos kon­kur­so da­ly­vės Li­nos Baub­lie­nės ir Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jos Zi­tos Baub­ly­tės.

Sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė sa­ko, kad šis skun­das nė­ra pa­grin­das ne­teik­ti ra­jo­no ta­ry­bai svars­ty­ti spren­di­mo pro­jek­to dėl J. Sta­lio­nės sky­ri­mo į Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės pa­rei­gas.

Dėl pre­ten­den­tės L. Baub­lie­nės Z. Kur­me­lie­nė ne­ma­to jo­kių eti­kos pa­žei­di­mų: „Taip iš­ei­tų, kad jei vie­nas gi­mi­nai­tis dir­ba sa­vi­val­dy­bė­je, tai ki­tam jau iš Uk­mer­gės bėg­ti rei­kia?“

Ji tei­gia, jog J. Ka­zė­nas dar tu­ri ga­li­my­bę kreip­tis į teis­mą.

Pats kon­kur­so da­ly­vis tei­gia dar svars­tąs dėl šios ga­li­my­bės. „Dėl J. Sta­lio­nės, kaip as­mens, pre­ten­zi­jų ne­tu­riu. Šiuo skun­du ape­lia­vau į sa­vi­val­dy­bės są­ži­nę. Kam tas kon­kur­sas, jei sa­va ko­mi­si­ja ir sa­vi žmo­nės ei­na? Kam iš­si­dir­bi­nė­ti, juo­kin­ti žmo­nes?“ – svars­to J. Ka­zė­nas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų