Konstatuota, kad šilumos sutartis nutraukta teisėtai

Aukš­čiau­siasis Teis­mas pa­dė­jo taš­ką Uk­mer­gės ši­lu­mos ka­re. Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad UAB „Mies­to ener­gi­ja“ su­tar­tį, su­da­ry­tą su Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, pa­žei­dė šiurkš­čiai, ir tai lė­mė, kad ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nos uk­mer­giš­kiams bu­vo iš­pūs­tos. Teis­mas nu­sta­tė, kad sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį nu­trau­kė tei­sė­tai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Teismas padėjo galutinį tašką šilumos ūkio istorijoje.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog UAB „Mies­to ener­gi­ja“ su­tar­tį pa­žei­dė šiurkš­čiai ir bū­tent dėl to uk­mer­giš­kiai už ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį mo­kė­jo bran­giau nei ga­lė­jo, jei­gu su­tar­ties są­ly­gų bū­tų lai­ko­ma­si. „Džiau­gia­mės, kad sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko ap­gin­ti var­to­to­jus nuo ne­pa­grįs­tai di­de­lių ši­lu­mos kai­nų, taip pat ap­sau­go­ti Uk­mer­gės ben­druo­me­nei pri­klau­san­tį tur­tą nuo nu­dė­vė­ji­mo“, – tei­gia ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Teis­mas pri­pa­ži­no, kad uk­mer­giš­kiai už ši­lu­mą pri­va­čiai ben­dro­vei „Mies­to ener­gi­ja“ per­mo­kė­jo, nes jų są­skai­ta ši­lu­mos kai­nos bu­vo ma­ži­na­mos var­to­to­jams Tra­kų ra­jo­ne, nors pri­va­ti ben­dro­vė bu­vo su­kur­ta bū­tent uk­mer­giš­kių in­te­re­sams ten­kin­ti. Teis­mas taip pat pri­pa­ži­no, kad be sa­vi­val­dy­bės su­ti­ki­mo įkeis­da­ma ši­lu­mos ūkio tur­tą ir im­da­ma pa­sko­las, UAB „Mies­to ener­gi­ja“ su­tar­tį pa­žei­dė šiurkš­čiai.

Be to, su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu UAB „Mies­to ener­gi­ja“, par­duo­da­ma 80 proc. sa­vo ak­ci­jų, ta­po pri­klau­so­ma nuo UAB „E ener­gi­ja“ ir fak­tiš­kai ne­be­te­ko spren­di­mo pri­ėmi­mo tei­sės. Teis­mas pa­si­sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bė tei­sė­tai ti­kė­jo­si, jog UAB „Mies­to ener­gi­ja“ veiks tik Uk­mer­gė­je, ta­čiau ši ben­dro­vė pra­dė­jo sa­vo veik­lą Klai­pė­do­je.

Teis­mas pa­brė­žė, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš su­tar­ties su UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ne­ga­vo to, ko tei­sė­tai ti­kė­jo­si. Be to, nuo­mos lai­ko­tar­piu UAB „Mies­to ener­gi­ja“ nu­dė­vė­jo iš­nuo­mo­tą ši­lu­mos ūkio tur­tą – sa­vi­val­dy­bei ne­nu­trau­kus su­tar­ties, ji tur­to bū­tų pra­ra­du­si dar dau­giau.

Po šios nu­tar­ties Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja pri­va­lės lai­ky­tis įsta­ty­mo nuo­sta­tų ir ga­liau­siai iš­spręs­ti ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­jų klau­si­mą.

Va­do­vau­jan­tis LR ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mu, ji pri­va­lo nutraukti UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­jos ga­lio­ji­mą Uk­mer­gės ra­jo­ne bei iš­duo­ti li­cen­ci­ją Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei.

 

Pe­rims vi­są tur­tą

 

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Ri­mo Jur­gi­lai­čio, lauk­da­ma ga­lu­ti­nio spren­di­mo sa­vi­val­dy­bė ti­kė­jo­si, kad jis bus pa­lan­kus, nes pa­lan­kūs bu­vo že­mes­nių ins­tan­ci­jų teis­mų spren­di­mai.

Šiuo me­tu svar­biau­sia lau­kian­ti už­duo­tis – per­im­ti vi­są li­ku­sį tur­tą iš „Mies­to ener­gi­jos“ – šios įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­pas, ši­lu­mos punk­tus, skai­tik­lius.  Ar­ti­miau­siu me­tu vi­są li­ku­sį tur­tą tu­rės per­im­ti ant­sto­liai.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ėmęs Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mo ne­nag­ri­nė­jo. Sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­tą ža­lą bus ga­li­ma nu­sta­ty­ti tik pa­bai­gus per­im­ti tur­tą. Nu­sta­čius ža­los dy­dį, bus krei­pia­ma­si į teis­mą.

 

Sta­tys bio­katili­nę

 

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas sa­ko, kad ši teis­mo nu­tar­tis at­vė­rė var­tus to­li­mes­niems ši­lu­mos ūkio pla­nams ra­jo­ne įgy­ven­din­ti. Pa­si­stū­mė­jo nu­ma­to­mos sta­ty­ti nau­jo­sios bio­ka­ti­li­nės fi­nan­sa­vi­mo rei­ka­lai. Ją ke­ti­na­ma sta­ty­ti Del­tu­vos gat­vė­je, bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­je.

Per­nai įmo­nė tei­kė pa­raiš­ką Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­dui (LAAIF) gau­ti fi­nan­sa­vi­mą pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą.

„Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­ren­gė pro­jek­tą „Gam­ti­nių du­jų pa­kei­ti­mas į bio­ku­rą, įren­giant iki 5 MW ga­lios bio­ku­ro ka­ti­li­nę cen­tra­li­zuo­tam ši­lu­mos tie­ki­mui Uk­mer­gė­je“.

Ge­gu­žės pra­džio­je ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta­me są­ra­še – ir „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ pro­jek­tas.  Ti­ki­ma­si gau­ti per 2 mi­li­jo­nus li­tų, ta­čiau su tam tik­ro­mis iš­ly­go­mis. Vie­na iš jų – įmo­nė pri­va­lo tu­rė­ti li­cen­ci­ją tiek­ti ši­lu­mą.

 

Va­di­na na­cio­na­li­za­ci­ja

 

„Va­kar Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas įtei­si­no kon­ce­si­nin­kui pri­klau­san­čio tur­to na­cio­na­li­za­vi­mą. To­kie spren­di­mai su­ku­ria ne­sau­gią in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką Lie­tu­vo­je, to­dėl ver­slas, ke­ti­nan­tis in­ves­tuo­ti į Lie­tu­vos ener­ge­ti­ką bei su­da­ry­ti part­ne­rys­tės su­tar­tis su vals­ty­be ar sa­vi­val­dy­bė­mis, tu­rė­tų su­klus­ti ir įdė­miai iš­si­nag­ri­nė­ti teis­mų nu­tar­tis Uk­mer­gės by­lo­je“, – tre­čia­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me teis­mo spren­di­mą ver­ti­na UAB „E ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Strio­ga.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų