Laisvės kovotojų atminimui pastatytas obeliskas

Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je Jog­vi­lų kai­me, ku­ria­me yra vos dvi­de­šimt so­dy­bų, šeš­ta­die­nį su­si­rin­ko di­džiu­lė mi­nia žmo­nių. Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jai iš vi­sos Lie­tu­vos, Šau­lių są­jun­gos na­riai, ka­riš­kiai, ra­jo­no moks­lei­viai bei mo­ky­to­jai at­vy­ko į pa­min­klo, skir­to Uk­mer­gės kraš­to lais­vės ko­vo­to­jams ir Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­gos lei­di­nio „Var­pas“ lei­dė­jams, ati­den­gi­mo iš­kil­mes.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Jog­vi­luo­se – obe­lis­kas lais­vės ko­vų da­ly­viams.

 

Obe­lis­kas Jog­vi­luo­se bu­vo pa­sta­ty­tas da­bar jau ne­gy­ve­na­mo­je Vy­tau­to ir Sta­sės Vai­nei­kių so­dy­bo­je.

So­viet­me­čiu šio­je so­dy­bo­je įreng­to­je po­grin­di­nė­je spaus­tu­vė­je šil­kog­ra­fi­jos bū­du bu­vo spaus­di­na­mas Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­gos (LLKS) laik­raš­tis „Var­pas“, at­si­šau­ki­mai bei ki­ta po­grin­džio li­te­ra­tū­ra.

Apie lais­vės ko­vo­to­ją V. Vai­nei­kį yra iš­leis­ta Ed­var­do Bu­ro­ko kny­ga „Pū­tė­me prieš vė­ją“, ku­rioje ap­ra­šo­ma ir po­grin­di­nė veik­la Jog­vi­luo­se.

 

12-02-3_straipsnio_2_nuotr

 

LLKS val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Bu­ro­kas – vienas iš obelisko pastatymo iniciatorių.


 

Pa­min­klo Jog­vi­luo­se ini­cia­to­riai – iš šio kraš­to ki­lę, vė­liau Uk­mer­gė­je, Ant­akal­nio gat­vė­je, gy­ve­nę bro­liai An­ta­nas, Jo­nas ir Ed­var­das Bu­ro­kai.

LLKS val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Bu­ro­kas, kreip­da­ma­sis į su­si­rin­ku­siuo­sius, pri­mi­nė Jog­vi­lų ir ki­tuo­se ap­lin­ki­niuo­se kai­muo­se žu­vu­sius par­ti­za­nus ir džiau­gė­si ga­li­my­be įpras­min­ti jų at­mi­ni­mą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės pa­svei­ki­ni­mą per­da­vė mi­nist­ro pa­dė­jė­jas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Man­tas Pa­ške­vi­čius, už įpras­min­tą pra­ei­tį šven­tės ini­cia­to­riams dė­ko­jo Šau­lių są­jun­gos va­das pul­ki­nin­kas An­ta­nas Plies­kis, su­teik­ta pra­smin­ga is­to­ri­jos pa­mo­ka džiau­gė­si Uk­mer­gės ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

 

12-02-3_straipsnio_3_nuotr

Renginyje dalyvavo pran­ciš­ko­nų vie­nuo­ly­no bro­liai ku­ni­gai As­ti­jus Kun­gys (kairėje) ir Pau­lius Vai­nei­kis.

 

Kęstučio Zabielos filmuota medžiaga.


Ly­duo­kių se­niū­nas Vy­tau­tas To­liū­nas kal­bė­jo apie šį ir ki­tus se­niū­ni­jo­je esan­čius Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mui pa­sta­ty­tus pa­min­klus.

Apie vyk­dy­tą veik­lą pa­pa­sa­ko­jo Vai­nei­kių so­dy­bo­je nuo 1981-ųjų iki ne­pri­klau­so­my­bės „Var­pą“ po­grin­dy­je su ben­dra­min­čiais spaus­di­nęs LLKS val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Bu­ro­kas. Tuo­met Vil­niaus M. K. Čiur­lio­nio vi­du­ri­nės me­no mo­kyk­los mo­ky­to­ju dir­bęs vy­ras gim­ti­nė­je už­si­ė­mė ypač pa­vo­jin­ga veik­la – lei­do po­grin­di­nę spau­dą. „Kai 12 va­lan­dą nak­ties grįž­da­vau na­mo, at­ro­dė, kad vi­sas sau­gu­mas tai gir­di“, – pri­si­mi­nė sve­čias.

Pa­min­klą pa­šven­ti­no Vy­tau­to Vai­nei­kio sū­nus pran­ciš­ko­nų vie­nuo­ly­no bro­lis ku­ni­gas Pau­lius Vai­nei­kis. „Obe­lis­kas – kaip žen­klas did­vy­riams, kad jų at­mi­ni­mas bus iš­sau­go­tas“, – sa­kė jis.

Jaus­min­ga kal­ba pa­trio­ti­nius jaus­mus su­si­rin­ku­sie­siems vir­pi­no bro­lis pran­ciš­ko­nas ku­ni­gas As­ti­jus Kun­gys: „Tai – mū­sų pra­ei­tis, mū­sų šak­nys. Ir te­gul ki­ti pa­vy­di, kad čia, prie Bal­ti­jos jū­ros, yra toks kraš­tas, ku­ria­me žmo­nės mo­ka gy­ven­ti taip, kaip įkve­pia jiems Die­vas ir kaip sa­ko jų są­ži­nė. Die­ve, lai­mink mus ir Lie­tu­vą.“

Ša­lia Vai­nei­kių so­dy­bos, įpras­mi­nant jos šei­mi­nin­kus, jų sū­nus ir duk­ras, bu­vo pa­so­din­tos trys lie­pai­tės ir ke­tu­ri ąžuo­lai. „Var­po“ lei­dė­jų, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Jog­vi­lų kai­mo žmo­nių gar­bei bu­vo skir­tos Uk­mer­gės kuo­pos šau­lių sal­vės.

Prie pa­min­kli­nio ak­mens Lie­tu­vos him­ną gie­do­jo, o vė­liau kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nai skir­ta­me šven­ti­nia­me kon­cer­te dai­na­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės vy­rų cho­ras „Ai­das“.

 

paminklo_atidarymas_g_nem_ntr_027


 

 

paminklo_atidarymas_g_nem_ntr_045


 

 

paminklo_atidarymas_g_nem_ntr_046


 

 

paminklo_atidarymas_g_nem_ntr_055

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų