Mero ataskaita susilaukė kritikos

Tre­čia­die­nį įvy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­tei­kė sa­vo veik­los ata­skai­tą. Jo tei­gi­mu, pra­ėju­sių me­tų veik­la bu­vo pa­žen­klin­ta sun­kme­čio ir tau­py­mo žen­klu, o op­ti­mis­ti­nius pla­nus te­ko de­rin­ti su re­a­lis­ti­nė­mis ga­li­my­bė­mis.


Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Iš­klau­sę me­ro ata­skai­tą, ta­ry­bos na­riai pa­tei­kė jam ke­le­tą klau­si­mų. Kon­ser­va­to­rius Eval­das Čir­ba jo­je pa­si­ge­do tiks­laus pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl per­nai ne­bu­vo su­skub­ta ra­jo­ne įves­ti vi­suo­ti­nę rin­klia­vą už at­lie­kų tvar­ky­mą. Me­ro nuo­mo­ne, kai ku­rie pa­vyz­džiai res­pub­li­ko­je, kai sku­bo­tas spren­di­mas nu­ve­da iki teis­mų, ro­do, jog šį žings­nį rei­kia ženg­ti iki ga­lo ap­gal­vo­tai. „Žmo­nės tu­ri su­pras­ti ir es­mę, ir reikš­mę. O su­si­ti­ki­mai su prof­są­jun­gų at­sto­vais, gy­ven­to­jais ro­do, kad žmo­nėms la­bai ne­aiš­ku“, – apie jo­kias ki­tas prie­žas­tis at­sa­ky­da­mas A. Ko­pūs­tas ne­už­si­mi­nė.

Dau­giau­sia prie­kaiš­tų me­rui iš­rė­žė ki­tas opo­zi­ci­jos na­rys kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jis tei­gė, kad me­ras vyk­do „kumš­čio į sta­lą po­li­ti­ką“: „Per pas­ta­ruo­sius me­tus nė kar­to ne­su­si­ti­ko su opo­zi­ci­nės frak­ci­jos na­riais, blo­gai pla­na­vo ta­ry­bos dar­bą – tek­da­vo pri­min­ti apie į die­not­var­kę ne­įtrauk­tus klau­si­mus, vil­ki­na­mas ata­skai­tas, pro­to­ko­li­nius spren­di­mus.“

Me­ras į prie­kaiš­tų ti­ra­dą at­sa­kė vie­nu sa­ki­niu: „Ku­bi­liaus me­ti­nę ata­skai­tą opo­zi­ci­ja taip pat stip­riai kri­ti­ka­vo.“

 

Ne­įsten­gia iš­lai­ky­ti am­bu­la­to­ri­jų

 

Me­ti­nes fi­nan­si­nes ata­skai­tas pa­tei­kė UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko, vie­šų­jų įmo­nių Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC), Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro va­do­vai.

Pa­si­džiau­gu­si, kad me­tus pa­vy­ko baig­ti „su pliu­su“ – 79 tūks­tan­čiais pel­no, – Uk­mer­gės PSPC vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė pra­ne­šė ir ne­links­mų nau­jie­nų. Cen­tras tam­pa ne­įga­lus iš­lai­ky­ti gy­dy­to­jus kai­muo­se. Jos nuo­mo­ne, no­rė­da­ma, kad kai­me bū­tų gy­dy­to­jas, sa­vo duok­lę tu­rė­tų ati­duo­ti ir sa­vi­val­dy­bė – iš­lai­ky­ti pa­sta­tus, ku­riuo­se yra am­bu­la­to­ri­jos. Vi­suo­se ben­druo­me­nių svei­ka­tos punk­tuo­se dir­ban­čių me­di­kų eta­tus nu­ma­to­ma su­ma­žin­ti iki 0,5.

Vals­tie­čių liau­di­nin­kų par­ti­jos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ga­ran­tuo­ti gy­ven­to­jų me­di­ci­ni­nį ap­rū­pi­ni­mą – ta­ry­bos na­rių pa­rei­ga. Li­be­ral­cen­tris­tas Ro­mas Pi­vo­ras ko­le­gų pa­si­sa­ky­me šiuo klau­si­mu nu­gir­dęs abe­jo­nes dėl eko­no­mi­nio efek­to įspė­jo: „Kai kal­ba­me apie am­bu­la­to­ri­jas, kal­ba­me apie kai­mą. Apie eko­no­mi­nį efek­tą dis­ku­tuo­ti ne­ver­ta“.

 

At­ly­gi­ni­mai ap­kar­py­ti

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad ren­gia­ma­si ma­žin­ti VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės bei PSPC vy­riau­sių­jų gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Po il­gų dis­ku­si­jų bei pa­pil­do­mų bal­sa­vi­mų nu­tar­ta: va­do­vai gaus 2,5 vi­du­ti­nių įstai­gos dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio at­ly­gi­ni­mus. Iki šiol vi­du­ti­nis įstai­gos dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mas bu­vo dau­gi­na­mas iš 3,5.

 

Svei­ka­tos biu­ras už­dar­biaus

 

Ko­vo mė­ne­sį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras pa­tei­kė Mo­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei  pa­siū­ly­mą teik­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas šio ra­jo­no gy­ven­to­jams. Mo­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai pri­ta­rė. Tam ne­pri­eš­ta­ra­vo ir mū­sų ta­ry­ba.

Ne­se­niai vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ga­vo ju­ri­di­nio as­mens vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­los li­cen­ci­ją teik­ti pri­va­lo­muo­sius hi­gie­nos įgū­džių, pir­mo­sios pa­gal­bos mo­ky­mus bei mo­ky­mus apie al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų ža­lą svei­ka­tai. Anks­čiau šių pa­slau­gų įkai­nius nu­sta­ty­da­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Tvar­kai pa­si­kei­tus, kai­nas tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos. Biu­ro dar­buo­to­jai ma­no, kad Uk­mer­gė­je šios pa­slau­gos tu­rė­tų kai­nuo­ti nuo 13 iki 60 li­tų. Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai su­abe­jo­jo, ar to­kios pi­gios pa­slau­gos bus efek­ty­vios, ta­čiau dau­gu­ma šiems skai­čiams pri­ta­rė.

 

Kai­mo iki­mo­kyk­li­nu­kai „atos­to­gaus“

 

Tau­py­da­mi biu­dže­to lė­šas, kai­muo­se esan­čių ug­dy­mo įstai­gų di­rek­to­riai pa­tei­kė pra­šy­mus va­sa­rą už­da­ry­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes. Bir­že­lio-rug­pjū­čio mė­ne­siais atos­to­gaus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai ir gru­pės Vep­riuo­se, Sli­žiuo­se, Žel­vo­je, Vi­diš­kiuo­se, Re­čio­ny­se, Ba­le­liuo­se.

Mies­to iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos va­sa­rą ne­bus už­da­ro­mos, nes vai­kų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ,,Bu­ra­ti­nas“, ,,Žio­ge­lis“ ir ,,Ši­le­lis“ vyks­ta re­no­va­ci­jos dar­bai. Jų vai­kai lai­ki­nai per­kel­ti į vei­kian­čias įstai­gas.

Lai­ki­nai, nuo lie­pos 1 iki rug­pjū­čio 15 die­nos, bus už­da­ro­mas ir spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“. Ja­me esan­ti re­no­vuo­ja­mo „Ši­le­lio“ gru­pė iki re­no­va­ci­jos pa­bai­gos bus per­kel­ta į lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ pa­tal­pas.

 

Pe­rims vai­kų glo­bos na­mus

 

Nuo lie­pos 1 die­nos nai­ki­na­mos ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos, tad jų įsteig­toms įstai­goms ieš­ko­ma nau­jų šei­mi­nin­kų. Vil­niaus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šė sa­vi­val­dy­bės su­ti­ki­mo per­im­ti Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų sa­vi­nin­ko tei­ses ir tur­tą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­na 88 vai­kai iš mū­sų bei Šir­vin­tų ra­jo­nų. Vie­no vai­ko iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja 1850 li­tų. Sa­vi­val­dy­bė gau­na po 520 li­tų vals­ty­bės kom­pen­sa­ci­ją kiek­vie­nam vai­kui.

Siū­ly­mui per­im­ti vai­kų glo­bos na­mus bu­vo pri­tar­ta.

 

Mo­kys dai­lės

 

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų gru­pių, kla­sių kom­plek­tų ir ug­dy­ti­nių skai­čiaus ki­tais moks­lo me­tais pro­jek­tas.

Pla­nuo­ja­ma, kad Me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riu­je be­si­mo­kan­čių­jų pa­dau­gės. Dai­lės mo­kyk­los va­do­vė ta­ry­bai pa­tei­kė pra­šy­mą kom­plek­tuo­ti anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pę 6-7 me­tų vai­kams. Nu­ma­to­ma or­ga­ni­zuo­ti dvi pa­mo­kas per sa­vai­tę. Per mė­ne­sį už ug­dy­mą vai­ko tė­vams rei­kė­tų mo­kė­ti iki 30 li­tų.

Taip pat gal­vo­ja­ma apie dai­lės stu­di­jas su­au­gu­sie­siems. Jos vyk­tų taip pat po dvi pa­mo­kos per sa­vai­tę. Gru­pę su­da­ry­tų 12 žmo­nių, ku­rie tu­rė­tų per mė­ne­sį mo­kė­ti 35 li­tus. Dai­lės stu­di­jos pro­gra­mos bus su­da­ro­mos at­si­žvel­giant į stu­di­jos lan­ky­to­jų po­rei­kius. Lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to mi­nė­tų gru­pių iš­lai­ky­mui ne­rei­kė­tų.

Pla­nuo­ja­ma, kad Mu­zi­kos sky­riu­je dėl pa­mo­kų su­jun­gi­mo bus kom­plek­tuo­ja­ma vie­na gru­pe ma­žiau. Mo­ki­nių skai­čius ne­pa­kis. Ne­si­keis ir Spor­to cen­tro mo­ki­nių ir gru­pių skai­čius.

 

Re­čio­ny­se stei­gia­mas dau­gia­fun­kcis cen­tras

 

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu Re­čio­ny­se stei­gia­mas uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cen­tras. Tai sa­va­ran­kiš­ka biu­dže­ti­nė įstai­ga, ku­ri įsi­kurs vie­toj už­da­ro­mos Re­čio­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Mo­kyk­la už­da­ro­ma nuo rug­sė­jo 1 die­nos, ta­čiau pa­sta­te liks pra­di­nu­kai.

Spe­cia­li­ą­ją tiks­li­nę do­ta­ci­ją prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­liui fi­nan­suo­ti, pa­grin­di­nės mo­kyk­los ap­lin­kos asig­na­vi­mus bei fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus nu­tar­ta per­duo­ti nau­ja­jam cen­trui.

Taip pat per­duo­da­mi Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro 0,5 me­no va­do­vo eta­to asig­na­vi­mai, o cen­tro di­rek­to­riui nu­sta­ty­tas 20 ba­zi­nės mė­ne­si­nės al­gos dy­dis. Dau­gia­funk­cio cen­tro di­rek­to­rius įpa­rei­go­tas įre­gist­ruo­ti įstai­gą Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re ir at­lik­ti vi­sus veiks­mus, su­si­ju­sius su cen­tro re­gist­ra­vi­mu.

Re­čio­ny­se stei­gia­mas dau­gia­funk­cis cen­tras – ant­ras ra­jo­ne. Vie­nas gy­vuo­ja Ba­le­liuo­se. To­kių cen­trų stei­gi­mą ska­ti­na Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Ža­da­ma juos fi­nan­suo­ti, ta­čiau tik to­kiu at­ve­ju, jei jie įre­gist­ruo­ja­mi kaip at­ski­ri biu­dže­ti­niai vie­ne­tai ir jei už­tik­ri­na­ma, kad cen­truo­se vyks pra­di­nis mo­ky­mas.

Nau­jo­ji įstai­ga pa­rei­ka­laus pus­an­tro eta­to: jo­je pri­va­lo bū­ti įfor­min­tas bu­hal­te­ris, o va­do­vau­ti – di­rek­to­rius. Ta­čiau ga­li­ma pa­si­guos­ti bent jau tuo, kad cen­tro iš­lai­ky­mas biu­dže­tui at­si­eis pi­giau nei da­bar vei­kian­čios pus­tuš­tės mo­kyk­los.

 

Lė­šos re­zer­vuo­tos

 

Tiks­li­nant ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2010 me­tų biu­dže­tą, bu­vo iš­kel­tas klau­si­mas, iš ko­kių šal­ti­nių bus fi­nan­suo­ja­ma ši­lu­mos ūkio veik­la, nu­trau­kus su­tar­tį su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kais UAB „Mies­to ener­gi­ja“. To­kį spren­di­mą ne­ei­li­nio po­sė­džio me­tu ne­se­niai pri­ėmė ta­ry­bos na­riai. Biu­dže­to tiks­li­ni­mus pa­tei­ku­si Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad ga­li­ma bū­tų tam pa­nau­do­ti da­lį Vy­riau­sy­bės skir­tų lė­šų 2009 me­tų ne­gau­toms pa­ja­moms kom­pen­suo­ti. Jos su­da­ro 2,9 mi­li­jo­no li­tų. Bet tam taip pat rei­kė­tų ta­ry­bos pri­ta­ri­mo.

Ta­ry­ba nu­sta­tė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fus. Iki šiol jis ne­bu­vo di­fe­ren­ci­juo­ja­mas – 0,8 pro­cen­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tės tu­rė­jo mo­kė­ti tiek fi­zi­niai, tiek ju­ri­di­niai as­me­nys. Nu­spręs­ta tai­ky­ti 0,5 pro­cen­to ta­ri­fą fi­zi­niams as­me­nims, 0,7 – ju­ri­di­niams. Taip pat pri­tar­ta Eko­no­mi­kos, biu­dže­to ir ver­slo plėt­ros ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui tai­ky­ti 1 pro­cen­to ta­ri­fą už ne­pri­žiū­ri­mus sta­ti­nius ir pa­tal­pas.

Ta­ry­bos na­rys A. Ka­les­ni­kas pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pra­šy­mą iš­brauk­ti jį iš Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos. Pra­šy­mas bu­vo iš­pil­dy­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų