Moteris ir degino, ir sveikino

Ant­ra­die­nis bu­vo ypa­tin­gas – su Ko­vo 8-ąją sim­bo­li­zuo­jan­čio­mis tul­pė­mis ir Už­ga­vė­nių per­so­na­žais. Šios dvi šven­tės su­tam­pa ga­na re­tai. Ar jos tar­pu­sa­vy­je de­ra – keb­lus klau­si­mas, mat lieps­no­se de­gi­na­mos Mo­rės la­biau pri­me­na dai­lias mo­te­riš­kes...

 

 

As­tos Kro­ger­tie­nės nuotr. Tik kar­tą me­tuo­se vie­toj įspė­ji­mų ar bau­dų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­joms do­va­no­ja gė­les.

Už­ga­vė­nės – juo­ko, iš­dai­gų die­na, ka­da apei­gos ir bur­tai iš­va­ro žie­mos de­mo­nus ir pa­ža­di­na že­mę iš mie­go. Ban­dy­da­mi pri­kel­ti se­no­vi­nę dva­sią taip Už­ga­vė­nes pri­si­mi­nė ne vie­nos or­ga­ni­za­ci­jos na­riai. Šią gra­žią šven­tę sa­va­me ra­te­ly­je pa­mi­nė­jo Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­riaus, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos na­riai, ra­jo­no mo­kyk­los ir dar­že­liai, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jai.

Vi­sur pri­si­min­ti pa­grin­di­niai Už­ga­vė­nių ak­cen­tai – bly­nai, kau­kės, La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio ko­vos bei de­gi­na­ma Mo­rė.

Et­no­lo­gai pri­me­na ir ki­tus kiek pri­mirš­tus prie­ta­rus. Bu­vo ti­kė­ta: jei per Už­ga­vė­nes dirb­si, tai per vi­sus me­tus ne­bus po­il­sio. Ne­ga­li­ma verp­ti, nes kir­mys kum­piai, ap­si­trauks rū­di­mis li­nai, siū­lai ir dro­bės, ne­ga­li­ma ir mal­ti, nes vė­jas plė­šys sto­gus. O jei tą die­ną ne­šu­kuo­si ir ne­trink­si gal­vos, tai ji bus šva­ri, ge­rai augs ka­sos.

 

03-10-1_straipsnio_2_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mo­rė lieps­no­jo prie kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus.


Sa­ky­ta, kad per Už­ga­vė­nes ne­de­ra sė­dė­ti na­muo­se, ge­riau ei­ti į lau­ką ir va­ži­nė­ti ro­gė­mis. Ti­kė­ta: kuo daž­niau iš jų iš­vir­si, tuo ge­riau, že­mė grei­čiau at­si­bus, su­ža­liuos ir duos vai­sių. Vie­na iš pa­mirš­tų tra­di­ci­jų – lais­ty­ma­sis van­de­niu. Ypač steng­ta­si ap­lie­ti  avi­lį, kad bi­čių šei­mos būtų svei­kos, gau­sios ir avi­lys pil­nas me­daus.

Už­ga­vė­nės šven­čia­mos li­kus 7 sa­vai­tėms (46 die­noms) iki šv.Ve­ly­kų. Šis lai­ko­tar­pis pa­pras­tai bū­na nuo va­sa­rio 3 iki ko­vo 9 die­nos. Tai­gi, šie­met Už­ga­vė­nės – pa­čios vė­ly­viau­sios.

Tuo tar­pu Ko­vo 8-oji, nors ir kiek prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ma, kas­met bū­na tuo pa­čiu me­tu ir vi­sa­da al­suo­ja šyp­se­no­mis ir bun­dan­čiu pa­va­sa­riu. Nors yra ban­dan­čių šią šven­tę ig­no­ruo­ti, nė vie­na mo­te­ris ne­ga­lė­tų pa­neig­ti fak­to, kad įteik­tas tul­pės žie­das – la­bai ma­lo­nus ir daž­niau­siai tik kar­tą me­tuo­se tie­siog gat­vė­je nu­tin­kan­tis įvy­kis.

 

03-10-1_straipsnio_3_nuotr

Už­ga­vė­nes sma­giai pa­mi­nė­jo Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ko­lek­ty­vas.


To­kias gra­žias aki­mir­kas jau ne pir­mus me­tus uk­mer­giš­kėms do­va­no­ja Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai. Tarp­tau­ti­nę mo­te­rų so­li­da­ru­mo die­ną jie svei­ki­no mo­te­ris – vai­ruo­to­jas.

Ir šie­met pa­rei­gū­nai bu­vo dė­me­sin­gi dai­lio­sios ly­ties at­sto­vėms. Mo­te­rims, vai­ruo­jan­čioms au­to­mo­bi­lius, pa­tru­liai do­va­no­jo tul­pių žie­dų bei lin­kė­jo sau­giai va­ži­nė­ti. Ak­ci­jos me­tu iš­da­lin­ta 200 pa­va­sa­rio gė­lių.

Ko­vo 8-ąją jau daug me­tų mi­ni ir Uk­mer­gės so­cial­de­mok­ra­tai. Tarp­tau­ti­nės mo­ters die­nos pro­ga šios par­ti­jos na­riai kas­met svei­ki­na mies­to cen­tre sku­ban­čias uk­mer­giš­kes.

 

03-10-1_straipsnio_4_nuotr

03-10-1_straipsnio_5_nuotr

Jaus­min­gą ro­man­sų va­ka­rą mo­te­rims šie­met su­ren­gė res­to­ra­nas „Vil­kmer­gė“. Čia kon­cer­ta­vo Ri­ma Žu­die­nė ir šei­my­ni­nis an­sam­blis „Šer­muk­šnė­lė“.


Par­ti­jos at­sto­vas ra­jo­no ta­ry­bo­je Arū­nas Du­dė­nas pa­ti­ki­no, kad su rin­ki­mais šven­tės nie­ka­da ne­sie­jan­tis ir drau­ge su ben­dra­pa­rtie­čiais Ko­vo 8-osios pro­ga kas­met iš­da­li­nan­tis ke­lis šim­tus tul­pių žie­dų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų