Motinystės džiaugsmai virto tragedija

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je au­di­to­riai aiš­kin­sis, kas kal­tas dėl tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sio gim­dy­mo. Bir­že­lio pa­bai­go­je gim­dy­vei at­li­kus nu­skaus­mi­ni­mo pro­ce­dū­rą, ją iš­ti­ko ko­ma. Jau­nos mo­ters ar­ti­mie­ji įsi­ti­ki­nę, kad tokia pro­ce­dū­ros baig­tis – gy­dy­to­jo anes­te­zio­lo­go kal­tė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gimdymas ligoninėje baigėsi koma.

Į Uk­mer­gės li­go­ni­nę pir­mo­jo vai­ke­lio gim­dy­ti at­vy­ku­siai 22 me­tų uk­mer­giš­kei Rū­tai Li­zū­nai­tei gy­dy­to­jai sky­rė gim­dy­mą ska­ti­nan­čiuo­sius vais­tus. Ta­čiau jie lau­kia­mų re­zul­ta­tų ne­da­vė. Ki­lus kom­pli­ka­ci­joms, gy­dy­to­jai diag­no­za­vo, kad ap­link vai­sių ap­si­su­ku­si virkš­te­lė truk­do sa­vai­mi­nei gim­dy­mo ei­gai ir rei­kia sku­biai at­lik­ti Ce­za­rio pjū­vį.

Me­di­kai aiš­ki­na, kad to­kiu at­ve­ju, kai gim­dy­mą rei­kia už­baig­ti ope­ra­ci­niu bū­du, pa­pras­tai at­lie­ka­ma spi­na­li­nė ne­jaut­ra.

Spi­na­li­nė ne­jaut­ra – tai toks nu­skaus­mi­ni­mo bū­das, kai nu­skaus­mi­nan­tys vais­tai su­lei­džia­mi į stu­bu­ro ka­na­lą ir že­miau dū­rio vie­tos lai­ki­nai ap­ma­ri­na­mos nu­ga­ros sme­ge­nys bei iš jų iš­ei­nan­čios ner­vi­nės šak­ne­lės. Mo­te­ris ne­mie­ga – vis­ką su­vo­kia, ma­to ir gir­di. Ji iš­girs­ta pir­mą­jį sa­vo vai­ke­lio riks­mą, ga­li jį pa­ma­ty­ti tuo­jau pat po gi­mi­mo, net­gi pa­lies­ti jį ran­ka, ta­čiau ne­jau­čia jo­kio skaus­mo že­miau juos­mens ir lai­ki­nai ne­ga­li val­dy­ti ko­jų – jos bū­na tar­si nu­tir­pu­sios. Vi­si ju­ti­mai vi­siš­kai at­si­sta­to per 2-3 va­lan­das po ope­ra­ci­jos.

Bent jau taip ra­šo­ma me­di­ci­nos va­do­vė­liuo­se...

Me­di­kai tik spė­lio­ja

Ta­čiau uk­mer­giš­kei Rū­tai po šios pro­ce­dū­ros nu­ti­ko prie­šin­gai. Vais­tų do­zė, užuot nu­jaut­ri­nu­si apa­ti­nę kū­no da­lį, pa­si­kė­lė į vir­šų ir už­blo­ka­vo kvė­pa­vi­mo rau­me­nis. Su­tri­kus kvė­pa­vi­mui, mo­te­rį iš­ti­ko ko­ma.

Gim­dy­vė ko­mos bū­se­nos bu­vo iš­vež­ta į Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­rių.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka apie šį at­ve­jį kal­ba kaip apie kli­ni­ki­nę si­tu­a­ci­ją. Apie tai, kaip ga­lė­jo su­leis­tas pre­pa­ra­tas su­veik­ti ne tą kū­no sri­tį, ku­riai bu­vo skir­tas, li­go­ni­nės va­do­vas tik spė­lio­jo: „Anes­te­ti­kus gy­dy­to­jas do­zuo­ja pa­gal li­go­nio svo­rį. Li­go­nė pa­di­din­to svo­rio, bet ne­aukš­to ūgio – jos ir slanks­te­liai že­mes­ni. Vais­tų do­zė kaž­kaip pa­si­kė­lė į vir­šu­ti­nę da­lį...“

At­lei­do dėl ki­tų prie­žas­čių

Li­go­ni­nės va­do­vas in­for­ma­vo, kad spi­na­li­nę ne­jaut­rą R. Li­zū­nai­tei at­li­kęs gy­dy­to­jas anes­te­zio­lo­gas re­a­ni­ma­to­lo­gas Aro­nas Mov­šo­vi­čius li­go­ni­nė­je ne­be­dir­ba nuo lie­pos 14 die­nos. Me­di­kas at­leis­tas, anot A. Ve­lič­kos, už dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus. Už ko­kius, ne­pa­aiš­ki­no. A. Mov­šo­vi­čius Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je dir­bo aš­tuo­ne­rius me­tus.

„Su šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju jo at­lei­di­mas ne­su­si­jęs. Kiek čia yra gy­dy­to­jo kal­tės, aiš­kin­sis au­di­to gru­pė. Jei me­to­di­kai nu­si­ženg­ta, gy­dy­to­jo lau­kia draus­mi­nė nuo­bau­da, ta­čiau at­ro­do, kad taip nė­ra“, – sa­ko li­go­ni­nės va­do­vas.

Vis tik ti­ki­my­bė, kad dėl šios tra­giš­kos gim­dy­mo baig­ties ga­li bū­ti kal­tas spi­na­li­nę ne­jaut­rą at­li­kęs gy­dy­to­jas anes­te­zio­lo­gas re­a­ni­ma­to­lo­gas A. Mov­šo­vi­čius, ne­at­me­ta­ma.

Li­go­ni­nės lo­ka­laus me­di­ci­ni­nio au­di­to gru­pei va­do­vau­ja gy­dy­to­ja kar­dio­lo­gė Ri­ma Kup­čins­kie­nė. Šiuo me­tu ji atos­to­gau­ja.

A. Ve­lič­ka ti­ki­na, kad blo­giau­sia jau pra­ei­ty­je – li­go­nė jau pa­bu­du­si iš ko­mos ir sveiks­ta. O svei­ku­tę jos nau­ja­gi­mę pri­žiū­ri ar­ti­mie­ji...

Pri­žiū­ri kaip kū­di­kį

R. Li­zū­nai­tės ma­mos Dan­guo­lės Li­zū­nie­nės bal­se, de­ja, to­kių op­ti­mis­ti­nių gai­dų ne­gir­dė­ti. At­virkš­čiai, ma­ma ne­sle­pia di­džiu­lio su­si­jau­di­ni­mo dėl duk­ros svei­ka­tos ne tik šiuo me­tu, bet ir at­ei­ty­je.

Tie­sa, Rū­ta iš ko­mos pa­bu­du­si ir šiuo me­tu gy­do­ma  San­ta­riš­kių kli­ni­kų Neu­ro­lo­gi­jos cen­tre, ta­čiau, pa­sak ma­mos, „jos nu­bu­di­mas iš ko­mos – la­bai il­gas ir sun­kus“. Jau­na mo­te­ris dar ma­žai re­a­guo­ja į ap­lin­ką – ne­kal­ba, at­pa­žįs­ta ne vi­sus ar­ti­muo­sius.

„Spra­gos duk­ros at­min­ty­je tik­rai la­bai di­de­lės. Net ne­ži­nau, ar Rū­ta pa­žįs­ta ma­ne. La­biau­siai re­a­guo­ja į sa­vo vai­ke­lio tė­vą – su­si­jau­di­na vos tik jam at­si­trau­kus nuo lo­vos“, – sun­kiai tram­dy­da­ma emo­ci­jas pa­sa­ko­ja ma­ma.

Nau­ja­gi­mę vis pa­si­keis­da­mi pri­žiū­ri D. Li­zū­nie­nė kar­tu su ma­žy­lės tė­ve­liu. Ta­ry­tum kū­di­kį šiuo me­tu rei­kia pri­žiū­rė­ti ir pa­čią Rū­tą – jos be prie­žiū­ros ar­ti­mie­ji ne­pa­lie­ka nei die­ną, nei nak­tį.

Ar­ti­mie­siems – pa­slap­tis

D. Li­zū­nie­nė sa­ko, kad ši liūd­na Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je nu­ti­ku­si is­to­ri­ja su duk­ra – jai pa­čiai di­de­lė pa­slap­tis.

„Nuo anks­ty­vo ry­to gy­dy­to­jai ban­dė ska­tin­ti gim­dy­mą vais­tais. Bet ko­dėl taip dels­ta ir Ce­za­rio pjū­vį bu­vo nu­tar­ta at­lik­ti tik pu­sę sep­tin­tos va­ka­re, mes taip ir ne­su­pran­ta­me. Prie Rū­tos bu­dė­jęs vai­ke­lio tė­tis nu­bė­go į vais­ti­nę, o kai grį­žo, sky­riu­je jau bu­vo su­ju­di­mas – po to, kai ma­mai su­sto­jo šir­dis, ir ją, ir kū­di­kį me­di­kams te­ko gai­vin­ti. Ko­mos bū­se­no­je iš­ve­žė į Vil­nių“, – skau­džių pri­si­mi­ni­mų su­jau­din­ta pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Ma­mos nuosp­ren­dis: kal­tas

Pa­šne­ko­vė tei­gia nė ne­abe­jo­jan­ti, kad dėl to­kios gim­dy­mo ei­gos kal­tas A. Mov­šo­vi­čius, ne­kom­pe­ten­tin­gai at­li­kęs spi­na­li­nę ne­jaut­rą. Ji sa­ko, kad San­ta­riš­kių kli­ni­kų me­di­kai ki­tos prie­žas­ties, dėl ko ga­lė­jo su­trik­ti gim­dy­vės šir­dies veik­la, ne­įvar­di­no.

„Ne ma­nau, o esu įsi­ti­ki­nu­si, kad čia gy­dy­to­jo kal­tė“, – įsi­ti­ki­nu­si mo­te­ris, lai­ką po ly­giai da­li­nan­ti li­go­ni­nė­je prie lo­vos pri­kaus­ty­tai duk­rai ir na­muo­se au­gan­čiai ma­ža­jai anū­kė­lei.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų