Mo­kyk­lų šur­mu­lį su­stab­dė gri­pas

 

Dėl sa­vai­tės pra­džio­je pa­skelb­tos gri­po epi­de­mi­jos nuo tre­čia­die­nio lai­ki­nai už­da­ry­tos vi­sos Uk­mer­gės mies­to mo­kyk­los. Kai ku­rio­se iš jų ser­ga be­veik pu­sė mo­ki­nių. Uk­mer­gė­je dar ne­bū­ta to­kio at­ve­jo, kad dėl gri­po vie­nu me­tu pa­mo­kos bū­tų nu­trauk­tos vi­so­se mo­kyk­lo­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Šią sa­vai­tę gri­po re­kor­di­nin­kais ta­po Už­upio vi­du­ri­nė­ mo­kyk­la. Jo­je pa­mo­kų dėl li­gos ne­lan­kė 46 proc. mo­ki­nių, la­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja ir Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je, kur su­sir­go 40 proc. vai­kų. Dau­giau nei treč­da­lis mo­ki­nių su­ne­ga­la­vo ir abie­jo­se gim­na­zi­jo­se bei Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Pa­mo­kos mies­to mo­kyk­lo­se ne­vyks šią sa­vai­tę.

 

 

Epi­de­mi­jos me­tu re­ko­men­duo­ja­ma dė­vė­ti vien­kar­ti­nes me­di­ci­ni­nes kau­kes.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Nuo ket­vir­ta­die­nio iki lap­kri­čio 25 die­nos už­da­ry­ta Pa­ši­lės pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

Tau­jė­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir jos Užu­gi­rio pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių nu­tar­ta už­da­ry­ti dviem die­noms. Ka­dan­gi čia di­džio­ji ser­ga­mu­mo ban­ga jau pra­ėjo, ti­ki­ma­si, kad pir­ma­die­nį dau­gu­ma vai­kų bus pa­svei­kę. Vi­soms ug­dy­mo įstai­goms duo­ti nu­ro­dy­mai at­šauk­ti ren­gi­nius, olim­pia­das.

Mo­kyk­las dėl gri­po epi­de­mi­jos re­ko­men­duo­ja­ma už­da­ry­ti, jei vi­ru­si­nė­mis li­go­mis su­ser­ga 20 pro­cen­tų vai­kų. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­kė, kad dėl epi­de­mi­jos nu­tar­ta už­da­ry­ti ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­gas, tad už­si­ė­mi­mai ne­vyks Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je. Var­žy­bos at­šauk­tos, tre­ni­ruo­tės ne­vyks ir Uk­mer­gės spor­to cen­tre.

Di­džiu­lis ser­ga­mu­mas už­fik­suo­tas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se. Ta­čiau vai­kų dar­že­lių kol kas nu­tar­ta ne­už­da­ry­ti: juk dir­ban­tys tė­vai tu­ri kaž­kur pa­lik­ti sa­vo at­ža­las.

Gri­po epi­de­mi­ja mū­sų ra­jo­ne sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­skelb­ta nuo pir­ma­die­nio. Epi­de­mi­ja skel­bia­ma, kai ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVKTI) ro­dik­lis yra ne ma­žes­nis kaip 100 at­ve­jų 10 tūkst. gy­ven­to­jų per sa­vai­tę, o iš jų gri­po at­ve­jų skai­čius su­da­ro apie 30 proc. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, mū­sų ra­jo­ne ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVKTI ro­dik­lis praėjusią savaitę pa­sie­kė 268,75 at­ve­jus 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Iš vi­so per pra­ėju­sią sa­vai­tę re­gist­ruo­ta 1210 gri­po ir ŪVKTI at­ve­jų, tarp jų - 74 proc. re­gist­ruo­ti vai­kams. Vai­kų ir moks­lei­vių ser­ga­mu­mo gri­pu ro­dik­lis buvo net 13 kar­tų di­des­nis už su­au­gu­sių­jų.

Šią sa­vai­tę li­go­nių to­liau dau­gė­ja. Dau­gė­ja ir gri­pu su­sir­gu­sių su­au­gu­sių­jų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­rius šiuo me­tu kas­dien ren­ka ir pa­tei­kia duo­me­nis apie ser­ga­mu­mą gri­pu. Anks­tes­niais me­tais to­kie duo­me­nys bu­vo ren­ka­mi tik kar­tą per sa­vai­tę.

Kol kas aki­vaiz­du, kad gri­pas dau­giau­siai ker­ta vai­kams, tad pir­miau­siai ir su­skub­ta nu­trauk­ti veik­lą vai­kų ug­dy­mo įstai­go­se. Jei duo­me­nys pa­ro­dys, kad ser­ga­mu­mas žen­kliai šok­te­lė­jo ir tarp su­au­gu­sių­jų, bus im­ta­si ir ki­tų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Tuo­met ga­li tek­ti at­šauk­ti vi­sus kul­tū­ri­nius ren­gi­nius: te­at­rus, spek­tak­lius, kon­cer­tus.

Ka­dan­gi spe­cia­lis­tai jau nu­sta­tė, kad šiuo me­tu plin­ta pan­de­mi­nis gri­po vi­ru­sas, ti­kė­ti­na, kad po ke­lių mė­ne­sių ne­iš­veng­si­me ir se­zo­ni­nio gri­po ban­gos ar net epi­de­mi­jos. Se­zo­ni­nio gri­po epi­de­mi­ja mū­sų ra­jo­ne skel­bia­ma be­veik kas­met. Iš­im­tis bu­vo tik pra­ėju­sie­ji me­tai.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pri­me­na, kad pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, bū­ti­na lai­ky­tis gri­po pli­ti­mą ri­bo­jan­čių prie­mo­nių: daž­nai plau­ti ran­kas ar­ba jas va­ly­ti drėg­no­mis ser­ve­tė­lė­mis; ko­sė­jant ar čiau­dint bur­ną pri­si­deng­ti ne del­nais, o vien­kar­ti­ne no­si­ne, pa­nau­do­tas vien­kar­ti­nes no­si­nes tuo­jau pat iš­mes­ti; ki­tam žmo­gui čiau­dint ar ko­sint, su­lai­ky­ti kvė­pa­vi­mą ir ke­lis žings­nius pa­si­trauk­ti nuo jo; įstai­go­je ar di­des­nia­me žmo­nių su­si­bū­ri­me dė­vė­ti vien­kar­ti­nes me­di­ci­ni­nes kau­kes; daž­nai vė­din­ti pa­tal­pas, va­ly­ti grin­dis ir daž­nai lie­čia­mus daik­tus, to­kius kaip du­rų ran­ke­nos, laip­tų tu­rėk­lai, kom­piu­te­rių kla­via­tū­ros ir pe­lės, van­dens nu­py­li­mo sis­te­mų ran­ke­nė­lės ar myg­tu­kai tu­a­le­tuo­se ir kt.; su­sir­gus nei­ti į dar­bą ar į pa­mo­kas, gu­lė­ti lo­vo­je; su me­di­kais re­ko­men­duo­ja­ma ben­drau­ti te­le­fo­nu.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų