Mo­ky­tis Uk­mer­gė­je no­ri ne tik uk­mer­giš­kiai

Vie­na di­džiau­sių ra­jo­ne mo­ky­mo įstai­gų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la – nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­tin­ka siū­ly­da­ma jau­niems žmo­nėms nau­jo­vių ir kvie­čia juos mo­ky­tis. No­rin­tie­ji įsto­ti tu­rė­tų su­skub­ti – do­ku­men­tai pri­ima­mi iki rug­sė­jo pir­mos die­nos.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Apie mo­ki­nių pri­ėmi­mo są­ly­gas, siū­lo­mas spe­cia­ly­bes ir sa­vi­raiš­kos ga­li­my­bes bei mo­kyk­los ben­druo­me­nės veik­lą pa­pa­sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas. Anot pe­da­go­go, džiu­gu, jog kas­met jų mo­kyk­lo­je su­lau­kia­ma veik­lių, ta­len­tin­gų, la­vin­tis pro­fe­si­nė­je sri­ty­je no­rin­čių jau­nų žmo­nių. Kiek­vie­ną ru­de­nį pri­ima­ma apie 400 nau­jų mo­ki­nių. Ti­ki­ma­si, kad gau­siu jų bū­riu įstai­ga pa­si­pil­dys ir šiais moks­lo me­tais.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la ga­li­my­bę to­bu­lė­ti su­tei­kia ir vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tiems ar­ba vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą iš­klau­siu­siems as­me­nims, ir tiems, ku­rie dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių vi­du­ri­nės mo­kyk­los ne­bai­gė, gal­būt ku­rį lai­ką gy­ve­no už­sie­ny­je ir ne­ga­lė­jo mo­ky­tis.

Stei­gia­mas gim­na­zi­jos sky­rius

Įstai­go­je kvie­čia­mi mo­ky­tis 10 kla­sių ne­bai­gę jau­nuo­liai – čia jie ga­lės įgy­ti tech­ni­kos šalt­kal­vio re­mon­ti­nin­ko, ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko), siu­vė­jo ar­ba su­vi­rin­to­jo spe­cia­ly­bę.

Pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tie­siems siū­lo­ma rink­tis iš au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ko, vi­rė­jo, lo­gis­to eks­pe­di­to­riaus, siu­vė­jo, bal­džiaus, par­da­vė­jo, elek­tros ir au­to­ma­ti­kos įren­gi­nių de­rin­to­jo, žel­di­nių tvar­ky­to­jo bei kom­piu­te­rių ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riaus spe­cia­ly­bių.

Bai­gu­sie­ji vi­du­ri­nes mo­kyk­las ar­ba vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą iš­klau­sę as­me­nys, pa­no­rę tęs­ti moks­lus pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je, ga­li mo­ky­tis šių spe­cia­ly­bių: au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ko, pra­mo­nės įmo­nių pre­ky­bos kon­sul­tan­to, pa­da­vė­jo – bar­me­no, tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų vai­ruo­to­jo – eks­pe­di­to­riaus, smul­kio­jo ver­slo pa­slau­gų tei­kė­jo.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, pri­ima­mi ir adap­tuo­to pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą iš­ėję jau­nuo­liai – jie įgis vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mą. Į mo­kyk­lą kvie­čia­mi ir tie jau­ni žmo­nės, ku­rie bai­gė adap­tuo­to vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą.

R. Jan­kū­nas pri­mi­nė, jog taip pat Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je la­bai lau­kia­mi de­vin­to­je kla­sė­je no­rin­tis mo­ky­tis jau­ni­mas. Be to, jau šį ru­de­nį čia ke­ti­na­ma įsteig­ti gim­na­zi­jos sky­rių, tai­gi bai­gu­sie­ji aš­tuo­nias kla­ses ga­lės įgy­ti ben­drą­jį pa­grin­di­nį bei vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir tęs­ti moks­lus bet ku­rio­je ša­lies mo­kyk­lo­je – pro­fe­si­nė­je, ko­le­gi­jo­je ar uni­ver­si­te­te.

Dar vie­na bū­si­mie­siems mo­ki­niams siū­lo­ma nau­jo­vė – ap­skai­ti­nin­ko ir ka­si­nin­ko spe­cia­ly­bė. Ją rink­tis ga­lės vi­du­ri­nį moks­lą iš­ėję as­me­nys.

Vi­si, no­rin­tys mo­ky­tis Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je, lau­kia­mi jo­je iki rug­sė­jo pir­mo­sios. Mo­kyk­lo­je (Kau­no g. 108) rei­kia kreip­tis į pri­ėmi­mo ko­mi­si­ją, ku­ri dir­ba kas­dien nuo 8 iki 16 val., ir pa­teik­ti šiuos do­ku­men­tus: ori­gi­na­lų įgy­to iš­si­la­vi­ni­mo pa­žy­mė­ji­mo do­ku­men­tą, gi­mi­mo liu­di­ji­mą ar­ba as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mą, dvi fo­to­nuot­rau­kas, šauk­ti­nio liu­di­ji­mą.

To­bu­li­na­si sve­tur

Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ben­druo­me­nė – ak­ty­vi ir tur­tin­ga pa­čios įvai­riau­sios veik­los. Čia vei­kia dau­gy­bė ne­for­ma­laus ug­dy­mo bū­re­lių, ku­riuos lan­kan­tys jau­ni žmo­nės tu­ri pui­kias ga­li­my­bes spor­tuo­ti, šok­ti, dai­nuo­ti, vai­din­ti bei rink­tis ki­to­kius įdo­mius už­si­ė­mi­mus. Pa­sak R. Jan­kū­no, daž­nai or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs kon­kur­sai, olim­pia­dos, šven­tės, mo­kyk­los at­sto­vai da­ly­vau­ja ra­jo­no, res­pub­li­ki­niuo­se bei tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se.

Svar­bu ir tai, jog mo­ki­niams su­da­ry­tos są­ly­gos at­lik­ti mo­ko­mą­sias bei ga­my­bi­nes prak­ti­kas įmo­nė­se-part­ne­rė­se Uk­mer­gė­je ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, pa­si­to­bu­lin­ti mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai vyks­ta pas už­sie­nio part­ne­rius Len­ki­jo­je, Suo­mi­jo­je, Ško­ti­jo­je, Aust­ri­jo­je, Ita­li­jo­je, ki­to­se ša­ly­se.

At­vyks­ta mo­ky­tis net iš Kel­mės

Nuo­la­tos be­si­kei­čian­ti, at­si­nau­ji­nan­ti mo­kyk­la jau­nuo­liams siū­lo pa­to­gias, mo­der­nias mo­ky­mo­si bei gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Gal­būt to­dėl čia mo­ko­si ne vien uk­mer­giš­kiai – su­lau­kia­ma at­vy­kė­lių iš Šir­vin­tų, Jo­na­vos, Kė­dai­nių, Anykš­čių, Pa­ne­vė­žio, Ro­kiš­kio ra­jo­nų, net­gi Že­mai­ti­jos – Kel­mės. Vie­nos gau­siau­sių mo­ky­mo įstai­gų ra­jo­ne di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas sa­ko, jog džiu­gi­na ne vien pa­no­ru­sių­jų čia mo­ky­tis skai­čius, bet ir jų pro­fe­si­nė sėk­mė bai­gus mo­kyk­lą.

Vi­siems pir­ma­kur­siams yra ski­ria­ma 60 li­tų dy­džio mė­ne­si­nė sti­pen­di­ja, gy­ve­nan­tie­siems kai­me ar ki­ta­me ra­jo­ne su­tei­kia­mas ben­dra­bu­tis – už jį per mė­ne­sį rei­kia mo­kė­ti tik 13 li­tų. 9–10 kla­sių jau­nuo­liams iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų mo­kyk­lo­je ski­ria­mas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas ir, jei rei­kia, – ben­dra­bu­čio kam­ba­rys, už ku­rį mo­kė­ti jiems taip pat ne­rei­kės.

Su ar­tė­jan­čiais nau­jai­siais moks­lo me­tais svei­kin­da­mas mo­ki­nius, tė­ve­lius, švie­ti­mo dar­buo­to­jus, mo­kyk­lų ben­druo­me­nes, pa­šne­ko­vas lin­ki vi­siems į at­ei­tį žiū­rė­ti su op­ti­miz­mu ir ti­ki­si, kad jau­ni­mas su­pran­ta ir ver­ti­na po­rei­kį mo­ky­tis, siek­ti ži­nių. „Juk vi­sa tai ir yra ke­lias į at­ei­tį“, – sa­ko jis.

Su in­for­ma­ci­ja apie mo­kyk­lą, jo­je vei­kian­čius bū­re­lius, pri­ėmi­mo są­ly­gas ir ki­tus ak­tu­a­lius da­ly­kus taip pat ga­li­ma su­si­pa­žin­ti jos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ad­re­su www.ukvm.lt.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų