Mūšio dalyviai atkartojo istoriją

Del­tu­vos mies­te­lis kiek­vie­ną va­sa­rą su­lau­kia dau­gy­bės ka­riū­nų, ku­rie čia įsi­ren­gia sto­vyk­las, bliz­gi­na ko­vos įran­kius ir ren­gia­si su­si­rė­mi­mui. Tra­di­ci­nia­me Vil­kmer­gės mū­šy­je, ku­rį šeš­ta­die­nį at­kar­to­jo įvai­rių ka­ro is­to­ri­jos klu­bų na­riai, vėl žvan­gė­jo gin­klai, o pa­ra­ko dū­mų gau­bia­ma­me ko­vos lau­ke kri­to su­žeis­tie­ji.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Del­tu­vos že­mė­se at­gi­mė is­to­ri­ja.

Is­to­ri­kai 1812-ųjų bir­že­lio 28 die­ną Del­tu­vos že­mė­se įvy­ku­sį Pran­cū­zi­jos ir Ru­si­jos ka­riuo­me­nių mū­šį va­di­na reikš­min­go­mis kau­ty­nė­mis. Di­džio­jo im­pe­ra­to­riaus Na­po­le­o­no Bo­na­par­to ke­ti­ni­mai su­nai­kin­ti ru­sų ka­riš­kius ne­pa­vy­ko – jų pa­jė­gos sėk­min­gai at­si­trau­kė ir per­si­kė­lė per Šven­to­sios upę.

 

07-10-1_straipsnio_2_nuotr

Ka­riū­nų žir­gai pri­pra­tin­ti prie karš­čio ir pa­tran­kų gar­sų...


Vil­kmer­gės mū­šio ins­ce­ni­za­ci­jo­je šie­met da­ly­va­vo Uk­mer­gės, Kau­no, Klai­pė­dos ka­ro is­to­ri­jos klu­bų na­riai, at­vy­ko sve­čių iš Lat­vi­jos bei Len­ki­jos – su­lauk­ta apie 130 da­ly­vių. Šeš­ta­die­nį sa­vo vieš­na­gę Uk­mer­gė­je, iš va­ka­ro įsi­kū­rę sto­vyk­las Del­tu­vo­je, jie pra­dė­jo ka­ri­niu pa­ra­du mies­to gat­vė­mis. Bu­vo ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iš­kil­min­gai iš­si­ri­kia­vu­sius pul­kus, pa­kel­tos vė­lia­vos. Vė­liau ka­riš­kiai iš­si­ren­gė į Del­tu­vą.

 

07-10-1_straipsnio_3_nuotr

Su­si­do­mė­ju­sių­jų ren­gi­niu ne­sti­go.


Pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­tas žy­gia­vi­mas iš Uk­mer­gės į mū­šio vie­tą, ta­čiau or­ga­ni­za­to­rių pla­nus su­jau­kė ali­nan­ti kait­ra. „Ren­gi­nio iš­va­ka­rė­se ban­dėm su ke­le­tu vien­min­čių ei­da­mi iš Vep­rių pa­siek­ti Del­tu­vą. Ta­čiau su to­kia ap­ran­ga be­pro­tiš­ka­me karš­ty­je ga­li at­si­dur­ti ša­lia mir­ties, – pa­sa­ko­jo Ju­lius Za­rec­kas, vie­nas 1-ojo LDK Di­džio­jo Et­mo­no pės­ti­nin­kų re­gi­men­to ka­riū­nų. – Žy­gis bū­tų nuo­sta­bus da­ly­kas, de­ja, gam­tos są­ly­gos ne­lei­do.“

 

07-10-1_straipsnio_4_nuotr

Ka­riš­kių su­si­rė­mi­mas – tik ko­vos ins­ce­ni­za­ci­ja.


Šie­met mū­šy­je su­lauk­ta kiek ma­žiau ka­ro is­to­ri­jos aist­ruo­lių nei įpras­tai. Ne vi­si spė­jo at­si­kvėp­ti po Kau­ne prieš ke­lias sa­vai­tes pra­ūžu­sio tarp­tau­ti­nio gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lio. Ke­le­tą die­nų vy­ku­sia­me di­džiu­lia­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me Na­po­le­o­no ka­riuo­me­nės per­si­kė­li­mo per Ne­mu­ną 200 me­tų ju­bi­lie­jui, „ko­vė­si“ apie 1000 ka­rei­vių iš dau­ge­lio ša­lių.

Karš­tis pra­re­ti­no ir Del­tu­vos mū­šio žiū­ro­vų gre­tas. Il­ga­sis sa­vait­ga­lis, anot or­ga­ni­za­to­rių, dau­ge­lį „iš­vi­jo“ į so­dus, prie eže­rų. Ta­čiau ste­bė­ti mū­šio kai ku­rie spe­cia­liai at­vy­ko net iš Že­mai­ti­jos, o tarp su­si­do­mė­ju­sių­jų bu­vo ga­li­ma su­tik­ti ir sve­čių iš už­sie­nio.

 

07-10-1_straipsnio_5_nuotr

Ko­va ir karš­tis iš­se­ki­no vi­sas jė­gas.


Kuo Vil­kmer­gės mū­šis ypa­tin­gas pa­tiems da­ly­viams, pa­si­šo­vu­siems kuo vaiz­din­giau at­kar­to­ti ano me­to įvy­kius? „Su­grįž­ti du šim­tus me­tų at­gal vi­siš­kai tiks­liai ne­įma­no­ma, ta­čiau mes su­ku­riam tam tik­rą lai­ko ma­ši­ną, – sa­ko J. Za­rec­kas. – At­ku­riam is­to­ri­ją ir pa­tei­kiam vaiz­dą, ku­ris bu­vo prieš tiek lai­ko.“

At­vy­ku­sie­ji tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­vaikš­čio­ti po pul­kų sto­vyk­las, pa­ma­ty­ti ka­riš­kių bui­tį, ap­žiū­rė­ti gin­klus ir net­gi juos iš­ban­dy­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų