Naujoji taryba: vienur – stabilumas, kitur – staigmenos

Pa­ga­liau ga­lu­ti­nai pa­aiš­kė­jo, ne tik ko­kio­mis par­ti­jo­mis, bet ir ko­kiais jų at­sto­vais la­biau­siai pa­si­ti­ki uk­mer­giš­kiai. Ant­ra­die­nį su­da­ry­ta ir ta­ry­bos dau­gu­mos ko­a­li­ci­ja – jos su­dė­ty­je – nie­ko nau­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pos­tus iš­lai­kė dau­giau nei pu­sė jų sie­ku­sių šios ta­ry­bos na­rių.

Sep­ty­nis man­da­tus ta­ry­bo­je iš­ko­vo­ju­siems Lie­tu­vos vals­tie­čiams liau­di­nin­kams di­de­lių ne­ti­kė­tu­mų pir­mu­mo bal­sų len­te­lė ne­su­kė­lė. Pir­mo­je po­zi­ci­jo­je – 2028 rin­kė­jų bal­sus pel­nęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Tie­sa, me­ro po­pu­lia­ru­mas šiek tiek smuk­te­lė­jo. Per­nai jo kan­di­da­tū­rai pir­mu­mą su­tei­kė  2711 rin­kė­jų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys su 1276 rin­kė­jų pa­lai­ky­mo bal­sais iš ket­vir­tos po­zi­ci­jos pa­ki­lo į an­trą. Penk­tas bu­vęs Rim­vy­das Ci­vil­ka su­rin­ko 1048 bal­sus. To­liau pa­gal po­pu­lia­ru­mą ri­kiuo­ja­si Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė, Vla­dis­lo­vas Spruo­gis, iš ke­tu­rio­lik­tos po­zi­ci­jos į šeš­tą šok­te­lė­jęs Arū­nas Ci­vil­ka ir Zo­fi­ja Be­lic­kie­nė.

Jai ant kul­nų li­pa ūki­nin­kas Va­len­ti­nas Ge­nys. Jis pa­teks į ta­ry­bą, jei vie­nas iš „vals­tie­čių“ at­si­sa­kys man­da­to.

 

Vie­nu dau­giau

 

Pen­kis man­da­tus vie­toj bu­vu­sių ke­tu­rių ga­vu­sio­je Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je – šio­kios to­kios ro­ki­ruo­tės. Pir­mą ka­den­ci­ją ta­ry­bo­je šiuo me­tu dir­ban­tis Arū­nas Du­dė­nas nu­šluos­tė no­sį po­li­ti­kos ve­te­ra­nams ir su­si­šla­vė 1186 pa­lai­ky­mo ba­lus. Sa­vo po­pu­lia­ru­mą per ket­ve­rius me­tus jis pa­dvi­gu­bi­no. Ant­ras pa­gal po­pu­lia­ru­mą soc­de­mų są­ra­še – par­ti­jos ved­lys Ka­zys Gry­baus­kas. To­liau ei­na Sta­sys Jac­kū­nas, Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas, Arū­nas Ja­sai­tis.

 

Iš­ly­dės ve­te­ra­ną

 

Tė­vy­nės są­jun­gą – Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mok­ra­tus pa­lai­kę uk­mer­giš­kiai dau­giau­siai sa­vo sim­pa­ti­jų ati­da­vė par­ti­jos pir­mi­nin­kei Ja­ni­nai Ga­liaus­kie­nei. Ant­ras – An­drius Ka­les­ni­kas, tre­čias – iš de­vin­tos vie­tos pa­ky­lė­tas Juo­zas Ga­liaus­kas, ket­vir­tas – Val­das Mi­ka­la­jū­nas.

Kon­ser­va­to­rių są­ra­še šį kar­tą ne­bu­vo ta­ry­bos ve­te­ra­no An­ta­no Damb­raus­ko. Ke­lio­li­ka me­tų dar­bui ta­ry­bo­je ati­da­vęs po­li­ti­kas šį mė­ne­sį da­ly­vaus pas­ku­ti­nia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. Da­bar­ti­nis ta­ry­bos na­rys Eval­das Čir­ba są­ra­še bu­vo „nu­grūs­tas“ net į 22 vie­tą. Rin­kė­jai jį pa­ky­lė­jo per vie­nuo­li­ka po­zi­ci­jų, ta­čiau tai du­rų į ta­ry­bą ne­at­vė­rė.

 

Ne­ti­kė­ti šuo­liai ir kri­ti­mai

 

Dar­bo par­ti­ja iš­ko­vo­jo tris man­da­tus. Rin­kė­jai pir­mu­mo ba­lus ati­da­vė par­ti­ją į rin­ki­mus ve­du­siam Ro­lan­dui Ja­nic­kui. To­liau są­ra­še – An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė ir Ka­zys Ce­ce­vi­čius.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga taip pat ten­ki­na­si tri­mis man­da­tais. Šios par­ti­jos  są­ra­še – ro­ki­ruo­tės. Į ket­vir­tą vie­tą nu­stum­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius at­si­dū­rė pir­mo­je po­zi­ci­jo­je. Jo krep­šy­je – 707 pir­mu­mo bal­sai. Ant­ras – dar to­li­mes­nė­je – šeš­to­je vie­to­je są­ra­še bu­vęs Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, tre­čias – par­ti­jos ly­de­ris Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Ant­ro­je vie­to­je są­ra­še bu­vęs Ro­mas Pi­vo­ras į ta­ry­bą ne­pa­te­ko, o tre­čias są­ra­še bu­vęs Juo­zas Dau­nys rin­kė­jų va­lia nu­kri­to net į vie­nuo­lik­tą po­zi­ci­ją.

 

Pa­te­ko ne ly­de­riai

 

Dar dvi par­ti­jos ta­ry­bo­je už­si­tik­ri­no po vie­ną vie­tą. Ta­čiau abi jos ati­te­ko ne par­ti­jų ly­de­riams. Par­ti­jo­je Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas į pir­mą vie­tą iš ket­vir­tos pra­si­mu­šė Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas, vos dvy­li­ka bal­sų ap­len­kęs Ri­man­tą Le­nar­ta­vi­čių.

Nau­jo­sios są­jun­gos (so­cial­li­be­ra­lų) par­ti­jo­je – taip pat staig­me­na – dau­giau­siai sim­pa­ti­jų pel­nė po­li­ti­kos nau­jo­kė Vai­da Mi­ke­ly­tė, nu­run­gu­si ir da­bar­ti­nį ta­ry­bos na­rį Gin­ta­rą Ple­vo­ką, ir par­ti­jos pir­mi­nin­ką Sta­sį Ba­raus­ką.

Ta­ry­bos na­riu ta­po ir ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas Vy­das Pa­knys.

 

Kai ku­rie man­da­to at­si­sa­kys

 

Nors tau­ta ir iš­rin­ko, tik­rai ne vi­si po­pu­lia­riau­si par­ti­jų na­riai taps ta­ry­bos na­riais. Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu, ar­ba ta­ry­bos na­rio pos­tą, ar­ba už­ima­mas pa­rei­gas tu­rės rink­tis so­cial­de­mok­ra­tas mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas, kon­ser­va­to­rė PSPC va­do­vė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Abu šie po­pu­lia­rūs kan­di­da­tai man­da­to at­si­sa­ko jau ne per vie­nus rin­ki­mus. Jei J. Ga­liaus­kie­nė taip pa­si­elgs ir šį kar­tą, į ta­ry­bą pa­teks jos ben­dra­par­tie­tė Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė.

Jei man­da­to at­si­sa­kys mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas, jo vie­tą užims že­miau ei­nan­ti Klav­di­ja Ste­pa­no­va. O jei ji vėl bus iš­rink­ta dirb­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja – An­drius Lyš­ka.

So­cial­de­mok­ra­tų ei­lu­tė ga­li ir dar la­biau pa­si­slink­ti, jei vi­ce­me­ro pa­rei­gas ir to­liau eis į ta­ry­bą iš­rink­tas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių, mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­be­ga­lės dirb­ti du lig­šio­li­niai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai. Ta­čiau  ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jų tas pats įsta­ty­mas ne­li­mi­tuo­ja. Tai­gi, šio­kių tokių ro­ki­ruo­čių per­sta­tant kė­des bus, ta­čiau tik­rai var­gu ar es­mi­nės – dėl pos­tų Uk­mer­gė­je peš­ty­nės var­gu ar kils.

 

Ap­si­spręs­ti tu­rės iki ba­lan­džio

 

Be­je, at­si­sa­ky­ti man­da­to ga­li ir bet ku­ris ki­tas įsta­ty­miš­kai ga­lin­tis šias pa­rei­gas ei­ti iš­rink­tas į ta­ry­bą na­rys. Pa­vyz­džiui, per pra­ėju­sius rin­ki­mus taip pa­si­el­gė rin­kė­jų po­pu­lia­ru­mą pel­nęs li­be­ral­cen­tris­tas Kęs­tu­tis Jaz­bu­tis.

Ap­si­spręs­ti, ar at­si­sa­kys sa­vo man­da­tų, iš­rink­tie­ji ta­ry­bos na­riai tu­rės iki pir­mo ta­ry­bos po­sė­džio – ba­lan­džio pra­džios.

Pa­gal spe­cia­ly­bes ra­jo­no ta­ry­bo­je, kaip ir pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, dau­giau­sia dirbs me­di­kų bei įmo­nių va­do­vų.

 

Su­da­rė ko­a­li­ci­ją

 

Bū­si­mo­sios ta­ry­bos dau­gu­ma jau su­da­rė dau­gu­mos ko­a­li­ci­ją. Iš es­mės ji iš­liks to­kia pa­ti, kaip ir šiuo me­tu.

Lie­tu­vos vals­tie­čių-liau­di­nin­kų są­jun­ga, at­sto­vau­ja­ma sky­riaus pir­mi­nin­ko Al­gir­do Ko­pūs­to, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, at­sto­vau­ja­ma sky­riaus pir­mi­nin­ko Ka­zio Gry­baus­ko, Dar­bo par­ti­ja, at­sto­vau­ja­ma par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ro­lan­do Ja­nic­ko, Nau­jo­ji są­jun­ga (so­cial­li­be­ra­lai), at­sto­vau­ja­ma sky­riaus pir­mi­nin­ko Sta­sio Ba­raus­ko, par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, at­sto­vau­ja­ma par­ti­jos pir­mi­nin­ko Rei­mon­to De­ve­nio, ir ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas Vy­das Pa­knys ant­ra­die­nį pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su­da­ry­ti val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją, ku­ri veiks vi­są ka­den­ci­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų