Naujoji tvarka įtiko ne visiems

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai iš­lei­dus įsa­ky­mą, ku­riuo įkai­niai už ne­tei­sė­tai su­me­džio­tus gy­vū­nus pa­di­dė­ja de­šim­te­rio­pai, ši ži­nia su­kė­lė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų. Me­džio­to­jai džiau­gia­si, kad ma­žiau nuos­to­lių pri­da­rys bra­ko­nie­riai. Tuo tar­pu kai ku­rie ūki­nin­kai bai­mi­na­si plėš­rū­nų pa­gau­sė­ji­mo ir jų da­ro­mos ža­los.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Ar de­šim­te­rio­pai pa­di­din­tos bau­dos pri­vers bra­ko­nie­rius su­dė­ti gin­klus?

Pa­gal nau­ją­jį įsa­ky­mą bau­dos už ne­tei­sė­tai su­me­džio­tą brie­dį, tau­rų­jį el­nią ir da­nie­lių nuo 1750 pa­di­din­tos iki 17 500 li­tų. Už šių žin­duo­lių pa­te­lę ar jau­nik­lį – nuo 1050 iki 10 500 li­tų. Už nu­šau­tą šer­ną ir stir­ną vie­toj bu­vu­sių 500 li­tų teks pa­klo­ti 5000 li­tų, o šių žvė­rių jau­nik­lius – 3000 li­tų vie­to­je bu­vu­sių 300 li­tų.

De­šimt kar­tų pa­di­din­ti įkai­niai už ne­tei­sė­tai su­me­džio­tą vil­ką, bar­su­ką – mo­kė­ti teks iki 3000 li­tų. O už beb­rą ir pil­ką­jį kiš­kį – iki 1000 li­tų. Už ki­tus su­nai­kin­tus žin­duo­lius, iš­sky­rus pe­li­nius grau­ži­kus ir tuos, ku­rie įra­šy­ti į In­va­zi­nių rū­šių są­ra­šą, nuo šiol teks mo­kė­ti ne­be 50, o 500 li­tų.

Įkai­niai už ža­lą ap­lin­kai ir bau­dos – dar ne vis­kas.

Mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai kal­ba ir apie tai, kad bra­ko­nie­rių tin­klai, šau­tu­vai, val­tys ir net pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai, ku­riais jie at­vyks­ta, tu­ri bū­ti kon­fis­kuo­ja­mi.

Nau­jo­jo įsa­ky­mo dėl ža­los lau­ki­niams gy­vū­nams at­ly­gi­ni­mo nuo­sta­tos įsi­ga­lio­ja sau­sio 15 die­ną.

 

Ka­rą pa­skel­bė jau se­niai

 

Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džiok­lės ži­no­vas Sta­sys Brak­nys sa­ko, kad nau­jo­ji tvar­ka yra svei­kin­ti­na. Ji tu­rė­tų už­kirs­ti ke­lią bra­ko­nie­ria­vi­mui.

Drau­gi­jai pri­klau­so 10 me­džio­to­jų bū­re­lių, vie­ni­jan­čių apie 450 me­džio­to­jų. Lau­ki­niai žvė­rys me­džio­ja­mi, ve­dant jų ap­skai­tą. „Kaip ūki­nin­kas sa­vo ūky­je ži­no, kiek tu­ri par­še­lių, taip ir me­džio­to­jai tvar­ky­da­mie­si me­džiok­lės ūky­je ve­da gy­vū­nų ap­skai­tą“, – sa­ko ži­no­vas.

Kai ku­riems lau­ki­niams žvė­rims su­me­džio­ti iš­duo­da­mos Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos li­cen­ci­jos. Bū­re­liai gau­na lei­di­mus, ku­riuo­se nu­ro­do­mas su­me­džio­ti­nų stir­nų pa­ti­nų, brie­džių, el­nių skai­čius. Šer­nams, stir­nų pa­te­lėms li­cen­ci­jos ne­rei­kia.

Bet tai, pa­sak S. Brak­nio, ne­reiš­kia, kad be li­cen­ci­jų me­džio­ja­mi gy­vū­nai ne­skai­čiuo­ja­mi. Bū­re­lių tiks­las – ne iš­nai­kin­ti žvė­ris, o juos gau­sin­ti, su­me­džio­jant tik da­lį me­ti­nio prie­aug­lio. Pa­tys bū­re­liai nu­sta­to li­mi­tus pa­gal re­ko­men­da­ci­jas, kiek tam tik­ros rū­šies gy­vū­nų tu­rė­tų bū­ti 1000 hek­ta­rų plo­te.

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad yra ne tik me­džio­ja­ma, bet gy­vū­nais ir rū­pi­na­ma­si. Bū­re­lių plo­tuo­se įren­gia­mos šė­ryk­los, į ku­rias žie­mą ve­ža­mas pa­ša­ras.

To­kie tiks­lai vi­sai ne­rū­pi bra­ko­nie­riams. Me­džio­to­jai tvir­ti­na se­niai lau­kę di­des­nių bau­dų, nes ir pa­tys ima­si prie­mo­nių ap­sau­go­ti sa­vo plo­tus nuo ne­le­ga­liai gy­vū­nus nai­ki­nan­čių as­me­nų.

S. Brak­nys pa­sa­ko­ja, jog tik me­džio­to­jų pa­stan­go­mis ra­jo­ne be­veik ne­be­li­ko kil­po­mis gy­vū­nus gau­dan­čių bra­ko­nie­rių.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, me­džio­to­jai ne­ty­ko­ja žvė­rių prie žie­mą įreng­tų šė­ryk­lų. Tuo tar­pu bra­ko­nie­riai be skru­pu­lų už­klum­pa be­si­mai­ti­nan­čius gy­vū­nus. Drau­gi­jos na­riai ne tik su­ren­ka ras­tas kil­pas, bet ir su­ren­gia spe­cia­lius rei­dus, ku­rių me­tu iš­si­aiš­ki­na bra­ko­nie­rius. Apie juos pra­ne­ša po­li­ci­jai.

 

Nau­jo­ji tvar­ka iš­gąs­di­no

 

Tuo tar­pu nau­ja­sis įsa­ky­mas su­kė­lė abe­jo­nių kai ku­riems gy­ven­to­jams. Žel­vo­je so­dy­bą tu­rin­ti ir drau­ge su su­tuok­ti­niu va­sa­rą čia ūki­nin­kau­jan­ti mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad jų ir kai­my­nų kie­mus nuo­lat ata­kuo­ja plė­ši­kės la­pės.

Mo­te­rį ir jos su­tuok­ti­nį pa­pik­ti­no nau­ja nuo šių me­tų su­griež­tin­ta ko­vos su bra­ko­nie­ria­vi­mu tvar­ka. „Bau­dos pa­ki­lo de­šim­te­rio­pai. Tuo tar­pu ką da­ry­ti ūki­nin­kams, kaip ap­sau­go­ti sa­vo tur­tą, nie­kas ne­pa­aiš­ki­na“, – skun­džia­si pa­šne­ko­vė.

La­pės pas­ta­ruo­ju me­tu ypač su­įžū­lė­jo, ne­bi­jo žmo­nių. At­sliū­ki­nu­sios į so­dy­bą jos čium­pa viš­tas. O pas­ku­ti­niu me­tu jau įni­ko vog­ti ir žą­sis.

Žel­viš­kė pa­sa­ko­jo, kad jų apy­lin­kė­je, jos įsi­ti­ki­ni­mu, pa­siu­tu­sios la­pės šie­met jau iš­pjo­vė be­veik 100 viš­tų. Ūki­nin­kai skai­čiuo­ja nuos­to­lius, ta­čiau kas juos at­ly­gins, ne­aiš­ku.

Kad gy­vū­nai ga­li sirg­ti pa­siut­li­ge, ūki­nin­kai spė­ja iš la­bai keis­to, itin drą­saus jų el­ge­sio – esą la­pės vi­sai nie­ko ne­si­bai­mi­na.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, ne­ma­žai pri­vi­so apy­lin­kė­se ir beb­rų. Dėl jų iš­džiū­vo net ne­to­lie­se bu­vęs tven­ki­nys. „Kur Žel­vos me­džio­to­jai? Ar jie pa­jė­gūs mums pa­dė­ti?“ – tei­ra­vo­si skai­ty­to­ja.

 

Pa­siut­li­gės ga­li­my­bę at­me­ta

 

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis ins­pek­to­rius-ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas  Al­gi­man­tas Ka­les­ny­kas ra­mi­na, kad la­pės Žel­vo­je ne­pa­siu­tu­sios. Pa­pras­čiau­siai pa­di­dė­jo jų po­pu­lia­ci­ja. O kai gy­vū­nams trūks­ta mais­to, jie tam­pa drą­ses­ni, pri­ar­tė­ja prie žmo­nių gy­ve­na­mos te­ri­to­ri­jos.

Jau pen­ke­ri me­tai, kaip ne­už­fik­suo­ja­ma nė vie­no pa­siut­li­gės at­ve­jo ra­jo­ne. Mat vi­so­je ša­ly­je vyk­do­ma la­bai efek­ty­vi prie­mo­nė nuo pa­siut­li­gės – ora­li­nė lau­ki­nių gy­vū­nų vak­ci­na­ci­ja. Du kar­tus per me­tus – spa­lį ir ba­lan­dį – iš lėk­tu­vo yra iš­mė­to­mi jau­kai su vak­ci­na nuo pa­siut­li­gės.

Tie­sa, pa­vie­nių šios li­gos at­ve­jų ret­kar­čiais pa­si­tai­ko pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja, nes to­je ša­ly­je ora­li­nė vak­ci­na­ci­ja ne­vyks­ta.

A. Ka­les­ny­kas pa­ta­ria tar­tis su me­džio­to­jais, kad šie su­ma­žin­tų la­pių po­pu­lia­ci­ją, jei ji iš tie­sų pa­di­dė­ju­si.

 

Pa­si­ren­gę pa­dė­ti

 

S. Brak­nys sa­ko, kad nors la­pės yra ap­skri­tus me­tus me­džio­ja­mi plėš­rū­nai, ta­čiau pa­tiems gy­ven­to­jams sa­va­va­liš­kai tai da­ry­ti drau­džia įsta­ty­mas.

Jis pa­ta­ria gy­ven­to­jams apie kon­kre­čias vie­tas, ku­rio­se pa­ste­bi­mas la­pių ar beb­rų pa­gau­sė­ji­mas, pra­neš­ti į Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ją te­le­fo­nu 64992. Tuo­met pri­klau­so­mai nuo to, ku­rio bū­re­lio te­ri­to­ri­jo­je yra vie­to­vė, apie tai bus in­for­muo­ti ir me­džio­to­jai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų