Netektis pakirto tikėjimą medikais

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je prieš ke­lias sa­vai­tes ar­ti­mų­jų aky­se už­ge­so 70-me­tis Sta­sys La­buns­kas. Ge­din­ti šei­ma kal­ti­na me­di­kus: ve­lio­nio vai­kai ne­abe­jo­ja, jog tė­čio ne­te­ko dėl jų ap­lai­du­mo.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš medikų tikimės visokeriopos pagalbos, tačiau kartais tenka skaudžiai nusivilti...

Ką pri­va­lo da­ry­ti me­di­kas, iš­vy­dęs mirš­tan­tį žmo­gų? Ko­dėl gy­dy­to­jai to­kie abe­jin­gi ser­gan­tie­siems? At­sa­ky­mų į šiuos klau­si­mus ieš­ko mi­ru­sio­jo duk­ra Dai­va Driu­kie­nė, ku­ri skau­džios pa­tir­ties ne­iš­ven­gia jau ne­be pir­mą kar­tą.

Mo­te­ris pa­sa­ko­ja, jog pa­gal­bos ser­gan­čiam, fi­ziš­kai ne­įga­liam tė­čiui pri­rei­kė ge­gu­žės 19 die­ną. Tą­syk jis bu­vo nu­sil­pęs, su­tri­ko kal­ba, žmo­gus ne­be­re­a­ga­vo į ap­lin­ką. To­kią bū­se­ną sa­ko su­sie­ju­si su in­sul­to po­žy­miais, to­dėl nu­ve­žė tė­tį į li­go­ni­nę.

Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je li­go­nį, tu­rė­ju­sį 37,7 laips­nio tem­pe­ra­tū­ros, ap­žiū­rė­jo gy­dy­to­jai Da­lius Pa­ške­vi­čius ir Vy­tau­tas Šė­mys. Įta­rus plau­čių už­de­gi­mą, bu­vo pa­da­ry­ta plau­čių nuo­trau­ka. Ta­čiau kon­kre­taus at­sa­ky­mo apie diag­no­zę D. Driu­kie­nė tei­gia taip ir ne­su­lau­ku­si.

Žmo­gų bu­vo ke­ti­na­ma iš­leis­ti į na­mus, liep­ta var­to­ti an­ti­bio­ti­kus. Pa­šne­ko­vė sa­ko pra­šiu­si at­si­žvelg­ti į tai, kad tė­čio būk­lė daug rim­tes­nė. Ti­kė­jo­si, kad bū­tent li­go­ni­nė­je jam bus skir­tas tin­ka­mas gy­dy­mas.

Ta­čiau ne­su­vo­kia, ko­dėl iš­kart bu­vo pa­gul­dy­tas į Vi­daus li­gų sky­rių. „Ke­tu­rias die­nas bu­vo gy­do­mas nuo plau­čių už­de­gi­mo, o tik ge­gu­žės 23 die­ną pa­da­rė gal­vos sme­ge­nų kom­piu­te­ri­nę to­mog­ra­fi­ją. Pa­aiš­kė­jo, kad jam vi­sai ne plau­čių už­de­gi­mas“, – mo­te­ris tei­gė, kad jos įta­ri­mai dėl in­sul­to pa­si­tvir­ti­nę.

 

Vais­tų ne­pa­nau­do­jo

 

Dar ki­tą die­ną S. La­buns­kas bu­vo per­kel­tas į Neu­ro­lo­gi­jos sky­rių. Anot duk­ters, čia rei­kia­ma prie­žiū­ra ne­bu­vo su­teik­ta. Pir­miau­sia, ar­ti­mie­ji ne­su­pran­ta, ko­dėl tė­čio tin­ka­mai ne­gy­dė vais­tais, ku­rių pa­tys tu­rė­jo pa­rū­pin­ti.

„Gy­dy­to­ja iš­ra­šė pa­pil­do­mų vais­tų. Kai nu­pir­kom ir at­ne­šėm, se­se­lė sa­ko – vais­tai lei­džia­mi iki šeš­tos va­lan­dos. Ma­tyt, to­kia tvar­ka... – ste­bė­jo­si pa­šne­ko­vė. – Bet ir ki­tą die­ną po pie­tų bro­lis at­va­žia­vo – vi­sos de­šimt am­pu­lių dė­žu­tėj net ne­pra­dė­tos... Tu­rė­jo tą pa­tį penk­ta­die­nį su­leis­ti, per­dien – po du kar­tus, o jau sek­ma­die­nį su­ži­no­jom, kad iš­vis bu­vo tik vie­na su­leis­ta.“

 

Pa­gal­bos ne­su­tei­kė

 

Lem­tin­gą­jį ge­gu­žės 27-osios sek­ma­die­nį apie šeš­tą va­lan­dą va­ka­ro vy­ras mi­rė, o įvy­kių li­go­ni­nė­je liu­di­nin­ku ta­po D. Driu­kie­nės bro­lis.

Tą­dien jis lan­kė tė­tį. Vė­liau vy­ras pa­sa­kos, jog nu­ve­žus tė­vu­ką į du­šą, šiam pa­si­da­rė sil­pna ir jis ve­ži­mė­ly­je su­kniu­bo. Sū­nus puo­lė pra­šy­ti slau­gy­to­jos pa­gal­bos, ta­čiau nie­kas esą ne­su­sku­bo pa­dė­ti. Te­le­vi­zo­rių ki­tai sky­riaus pa­cien­tei jung­da­ma dar­buo­to­ja te­at­sa­kiu­si, jog tai – gy­dy­to­jo pa­rei­ga.

„Bro­lis tė­vu­ką par­ve­žė į pa­la­tą, o kai at­ėjo re­a­ni­ma­to­lo­gė, jis, ga­li­ma sa­ky­ti, jau bu­vo už­ge­sęs...“ – mo­te­ris jau­di­no­si kal­bė­da­ma apie tai, jog vis­kas įvy­ko la­bai grei­tai.

Vi­sa tai ma­tė kar­tu bu­vu­si S. La­buns­ko sū­naus drau­gė – San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se Vil­niu­je dir­ban­ti me­di­kė. „Ji sa­kė, kad se­su­tė tu­rė­jo ką nors da­ry­ti, kol lau­kė gy­dy­to­jos: gai­vin­ti, ma­tuo­ti spau­di­mą, sta­ty­ti sis­te­mą. Gal per tas ke­lio­li­ka mi­nu­čių bū­tų at­si­ga­vęs...“ – svars­to D. Driu­kie­nė.

 

Iš­va­do­mis ne­be­ti­kė­tų

 

Kas iš tik­rų­jų nu­ti­ko tą va­ka­rą, kai dėl, anot gy­dy­to­jų, šir­dies li­gos mi­rė tė­tis, ji no­rė­ju­si iš­girs­ti iš Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jos Ni­jo­lės Onos Ma­ra­pols­kie­nės. Ban­dė aiš­kin­tis, ko­kių veiks­mų pri­va­lė­jo im­tis mi­nė­ta ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja.

„Skau­džiau­sia dėl to, kad lai­ku ne­su­tei­kė pa­gal­bos. Tu­rė­jo vi­sus dar­bus mest į šo­ną ir gel­bė­ti žmo­gų, – ma­no mo­te­ris. – Bent jau bū­tų pa­ro­dę žmo­giš­ku­mą, gai­vi­nę – gal bū­tų ki­taip bai­gę­si...“

Ji su­lau­ku­si pa­siū­ly­mo dėl no­ri­mų su­ži­no­ti iš­va­dų kreip­tis raš­tu. „Ta­čiau bro­lis se­niau jau yra nu­ken­tė­jęs nuo me­di­kų. Tu­rim vie­ną au­di­tą: tai – be­vil­tiš­ka, nes jų iš­va­dos pa­lan­kios tik jiems pa­tiems“, – pa­sa­ko­jo uk­mer­giš­kė.

Šei­ma ža­da šį kar­tą rink­tis ki­tą ke­lią – tei­sy­bės ieš­ko­ti teis­me.

 

Ver­tin­ti sun­ku

 

Sa­vo nuos­kau­das ar­ti­mie­ji iš­sa­kė ir Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai. Įstai­gos va­do­vas pri­si­pa­žįs­ta: jam bū­tų sun­ku pa­ti­kė­ti, kad vie­nas ar ki­tas li­go­ni­nės spe­cia­lis­tas ne­tin­ka­mai at­li­ko sa­vo pa­rei­gas. Sa­ko, jog skun­dų dėl Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus dar­buo­to­jų ap­skri­tai nie­kuo­met ne­su­lau­kian­tis.

Jam taip pat sun­ku ver­tin­ti, ką mi­nė­tu at­ve­ju da­rė ar ko ne­da­rė slau­gy­to­ja, su ku­ria apie tai kal­bė­jęs. Te­le­vi­zo­rius, anot gy­dy­to­jo, – ne prie­žas­tis, truk­dan­ti re­a­ni­muo­ti žmo­gų. „Ta­da li­go­nė pa­pra­šė įjung­ti te­le­vi­zo­rių, bet tai juk – mo­men­ti­nis da­ly­kas. Ne­su­vo­kia­ma, kad to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je bet ku­rio­je įstai­go­je dar­buo­to­jas nei­tų prie pa­cien­to, ku­riam blo­gai“, – sa­ko A. Ve­lič­ka.

Anot jo, kai li­go­nio būk­lė kri­ti­nė, kvie­čia­mas bu­din­tis gy­dy­to­jas. „Ta­čiau gai­vin­ti li­go­nį, su­teik­ti bū­ti­ną­ją pa­gal­bą pri­va­lo vi­si – ne tik me­di­kai. Vi­si, taip pat ir vai­ruo­to­jai, yra ap­mo­ky­ti“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Tuo me­tu tei­gi­nį, jog vais­tai li­go­niams lei­džia­mi tik iki šeš­tos va­lan­dos, jis va­di­na ne­są­mo­ne. Lai­kas, ka­da leis­ti vais­tus, nuo pa­ros me­to ne­pri­klau­so – jį ski­ria gy­dy­to­jas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # arubiduq 2020-01-16 12:52
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Buy Amoxicillin Online gxv.fxpp.ukzinios.lt.hae.wi http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # ihavegiyaeqom 2020-01-16 13:20
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Buy Amoxicillin Online bxj.fbyb.ukzinios.lt.naw.ox http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # isosomar 2020-01-16 13:26
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin wgc.tafh.ukzinios.lt.dun.dx http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų