Nugriaudėjo miesto šventė

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je vy­ku­si Mies­to šven­tė įti­ko jau­nam ir se­nam, in­te­li­gen­tui ir dar­bi­nin­kui, me­ni­nin­kui ir ver­sli­nin­kui. Tie, kas at­ėjo, ti­ki­no, kad ren­gi­nys bu­vo vy­kęs ir įspū­din­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrks. Šven­tė pra­si­dė­jo tran­kiu pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šu.

 

Mies­to šven­tė – tra­di­ci­nis vi­siems uk­mer­giš­kiams ir sve­čiams skir­tas Uk­mer­gės gim­ta­die­nio ren­gi­nys. Uk­mer­gė šie­met mi­ni 219- ąjį sa­vo gim­ta­die­nį. Tiek me­tų pra­ėjo nuo Mag­de­bur­go tei­sių miestui suteikimo. Uk­mer­gė­je ta pro­ga vi­są sa­vai­tę vy­ko daug ren­gi­nių, o pa­grin­di­niai, su­tel­kę dau­giau­siai žiū­ro­vų, – šeš­ta­die­nį.

 

05-31-1_straipsnio_2_nuotr

Į Uk­mer­gės gim­ta­die­nį at­vy­ko sve­čių net iš de­šim­ties ša­lių.


 

Šven­tė pra­si­dė­jo tran­kiu pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šu, moks­lei­vių pa­ra­du ir mi­nė­ji­mu prie Lais­vės pa­min­ko. Čia su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no mū­sų ra­jo­no va­do­vai ir sve­čiai. Į Uk­mer­gės gim­ta­die­nį at­vy­ko sve­čių net iš de­šim­ties ša­lių, su ku­rio­mis Uk­mer­gė yra už­mez­gu­si drau­gys­tės ry­šius.

Po tau­ti­nio him­no, svei­ki­ni­mo kal­bų ir tra­di­ci­nio pa­tran­kos šū­vio šven­tė bu­vo pa­skelb­ta ati­da­ry­ta.

Po mies­tą pa­skli­dę mies­te­lė­nai ieš­ko­jo sa­vo šir­džiai mie­lų pra­mo­gų. Dau­ge­lis jų – tra­di­ci­nės, ta­čiau bu­vo ir pir­mą kar­tą su­reng­tų.

 

05-31-1_straipsnio_3_nuotr

Gra­žios jau­nos lie­tu­vai­tės...


 

Vie­na to­kių – Kęs­tu­čio aikš­tė­je vy­ku­si skulp­to­rių Ri­mo Zin­ke­vi­čiaus ir Va­len­ti­no But­kaus me­ni­nė ak­ci­ja. Šie­ me­ni­nin­kai vi­są šven­tės die­ną sky­rė sun­kiam, ta­čiau my­li­mam sa­vo dar­bui – dro­žy­bai. Per die­ną iš ąžuo­lo pus­ga­mi­nio vy­rai pa­ga­mi­no links­mą vai­kiš­ką skulp­tū­rą. Ji bus pa­do­va­no­ta mies­tui – pa­puoš lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ kie­mą.

Vi­si, kas­met at­ei­nan­tys į mies­to šven­tę, sa­ve ga­lė­jo ras­ti įam­žin­tą nuo­trau­ko­se – po at­vi­ru dan­gu­mi eks­po­nuo­ja­mo­je pa­ro­do­je „Uk­mer­gės mies­to šven­čių aki­mir­kos“.

 

05-31-1_straipsnio_4_nuotr

Ret­ro mu­zi­kos kon­cer­tas „At­si­liep­ki tu ma­noj dai­noj...“.


 

Dar vie­nas rim­tas ir nau­jas ren­gi­nys – po par­ko me­džiais su­reng­tos grei­tų­jų šach­ma­tų var­žy­bos lau­ko šach­ma­tais.

Įspū­din­gai pri­sis­ta­tė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la, mies­to cen­tre su­ren­gu­si sma­gią pro­gra­mą su dai­no­mis ir šo­kiais.

Mi­nią žiū­ro­vų su­trau­kė ad­re­na­li­no do­zę ga­ran­ta­vu­si ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­gra­ma.

 

05-31-1_straipsnio_5_nuotr

Mies­to cen­tre vil­nie­čiai Min­dau­gas ir Pa­ve­las kal­di­no mo­ne­tas.


 

Ra­jo­no li­te­ra­tai rin­ko­si ki­no te­at­re „Drau­gys­tė“. Čia vy­ko li­te­ra­tų drau­gi­jos po­pie­tė „Knyg­ne­šių su­grį­ži­mas“.

Spek­tak­lius ro­dė ra­jo­no te­at­ra­lai, kon­cer­ta­vo jau­nie­ji ir su­au­gę sa­vi­veik­li­nin­kai, šur­mu­lia­vo mu­gė, vy­ko cho­ri­nės mu­zi­kos kon­cer­tas – mies­tas ūžė lyg bi­čių avi­lys.

 

05-31-1_straipsnio_6_nuotr

Su­ve­ny­rus siū­lė tau­to­dai­li­nin­kai.


 

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko daug spor­to var­žy­bų – fut­bo­lo, krep­ši­nio tur­ny­rai, ne­įga­lių­jų bočios var­žy­bos.

Vie­nuo­ly­no gat­vė pa­vir­to į Me­nų alė­ją. Čia sa­vo dar­bus pri­sta­tė Uk­mer­gės kraš­to me­ni­nin­kai bei Me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai – mu­zi­kan­tai ir dai­li­nin­kai.

Pi­lies par­kas ati­te­ko vai­kams – ma­žuo­sius trau­kė at­rak­cio­nai, o kiek vy­res­nius – nuo­ty­kių par­kas. Sa­vo pro­gra­mą čia pri­sta­tė ir Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bas.

 

05-31-1_straipsnio_7_nuotr

Sie­si­kie­čiai į šven­tę at­ke­lia­vo su žu­vie­nės puo­du.


 

Kul­tū­ros cen­tro skve­re­ly­je skam­bė­jo fol­klo­ro ko­lek­ty­vų mu­zi­ka, trep­sė­jo liau­dies šo­kėjai. Tra­di­ci­nius ama­tus čia de­monst­ra­vo kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai iš ra­jo­no se­niū­ni­jų bei Bal­ta­ru­si­jos.

Už­te­ko vie­tos alaus mė­gė­jams – aikš­tė­je prie „Ge­ro sko­nio“ griau­dė­jo „Vil­kmer­gės“ alaus kie­me­lis. Vyko liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų pa­si­ro­dy­mai, žai­di­mai, var­žy­tu­vės.

 

05-31-1_straipsnio_8_nuotr

Ug­nia­ge­sių pa­si­ro­dy­mas.


 

Lau­ku­sie­ji pro­fe­sio­na­lių sce­nos žvaigž­džių pa­si­ro­dy­mų taip pat ga­vo gra­žią do­va­ną. Va­ka­re vy­ko ret­ro mu­zi­kos kon­cer­tas „At­si­liep­ki tu ma­noj dai­noj...“ su ma­est­ro Vir­gi­li­ju­mi No­rei­ka ir dviem mū­sų kraš­tie­čiais – Uk­mer­gę gar­si­nan­čiais so­lis­tais Na­ta­li­ja Ka­ti­lie­ne, Dai­niu­mi Pui­šiu. Ren­gi­nį ve­dė mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis.

Vė­lai va­ka­re vy­ko kon­cer­tas jau­ni­mui ir dis­ko­te­ka, o šven­tę vai­ni­ka­vo įspū­din­gi fe­jer­ver­kai.

 

05-31-1_straipsnio_9_nuotr

Skulp­to­rių Ri­mo Zin­ke­vi­čiaus ir Va­len­ti­no But­kaus me­ni­nė ak­ci­ja.


 

05-31-1_straipsnio_10_nuotr

Vaikų šokiai gatvėje.


 

05-31-1_straipsnio_11_nuotr

Patrankos šūvis.


 

05-31-1_straipsnio_12_nuotr

Vie­nuo­ly­no aikš­tė ta­po Me­nų alė­ja.


 

05-31-1_straipsnio_13_nuotr

Nau­ja ir la­bai rim­ta – šach­ma­tų var­žy­bos.


 

05-31-1_straipsnio_14_nuotr

Fol­klo­ro kie­me­ly­je at­gi­mė se­nie­ji ama­tai.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų