Nuo reklamos pašto dėžutėse galėsim gintis

Nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų re­kla­mi­nių lei­di­nių paš­to dė­žu­tė­se var­to­to­jus tu­rė­tų sau­go­ti Re­kla­mos įsta­ty­mas. Ta­čiau jo pai­so ne vi­si re­kla­mos pla­tin­to­jai. Jų sa­vi­va­lę vi­lia­ma­si ža­bo­ti nau­jo Paš­to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vartotojus nuo nepageidaujamos reklamos saugo įstatymai.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog sau­sio 1-ąją įsi­ga­lio­jęs nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mas iš­leis­tas, at­si­žvel­giant ir į var­to­to­jų skun­dus dėl į dė­žu­tes me­ta­mos ne­ad­re­suo­to­sios re­kla­mos. Paš­to įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad jei­gu ga­vė­jas jos ne­no­ri, ant laiš­kų dė­žu­tės tu­rė­tų nu­ro­dy­ti, jog re­kla­mos gau­ti ne­pa­gei­dau­ja. Tai ga­li bū­ti lip­du­kas su už­ra­šu ar ki­toks lais­vos for­mos pra­ne­ši­mas.

„Įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­ma­to, kad re­kla­mos pla­tin­to­jai ne­ga­li nie­ko mes­ti, jei­gu žmo­gus už­si­kli­ja­vęs to­kį pra­ne­ši­mą. Prie­šin­gu at­ve­ju bus bau­džia­mi“, – pa­si­kei­ti­mus ko­men­ta­vo AB Lie­tu­vos paš­to at­sto­vė spau­dai Au­re­li­ja Jo­nu­šai­tė.

Dė­žu­tė tu­rė­tų bū­ti pa­žy­mė­ta už­ra­šy­tu ar­ba at­spaus­din­tu teks­tu. „Taip žmo­gus iš­reiš­kia sa­vo no­rą, ku­rio pri­va­lu pai­sy­ti“, – sa­ko ji. Pa­ste­bi, jog daž­niau­siai gy­ven­to­jai už­si­kli­juo­ja lip­du­kus.

Anot pa­šne­ko­vės, tai nė­ra nau­jas rei­ka­la­vi­mas įvai­riau­sias skra­ju­tes ir ki­tus lei­di­nius pla­ti­nan­čioms įmo­nėms. Drau­di­mas vi­sa tai teik­ti ši­to ne­pa­gei­dau­jan­tiems as­me­nims taip pat yra api­brėž­tas Re­kla­mos įsta­ty­me.

At­si­sa­ky­ti re­kla­mos ga­li­ma ir ki­tu bū­du. „Tu­rim raš­tiš­kus gy­ven­to­jų, ne­no­rin­čių jos gau­ti, pra­šy­mus. Mū­sų dar­buo­to­jai in­for­muo­ti apie kon­kre­čius ad­re­sus ir re­kla­mos ten ne­de­da“, – tei­gė A. Jo­nu­šai­tė.

Lais­vos for­mos pra­šy­mą, anot jos, ga­li­ma pa­teik­ti paš­to sky­riu­je ar­ba at­siųs­ti elek­tro­ni­niu paš­tu: „Ta­da įtrau­kiam ad­re­są į sa­vo duo­me­nų ba­zę, kad laiš­ki­nin­kai ži­no­tų.“

Pa­šne­ko­vė sa­ko, jog pa­tys gy­ven­to­jų skun­dų nė­ra ga­vę: „Re­kla­mą pla­ti­nam ne tik mes, bet ir daug įmo­nių, ypač – did­mies­čiuo­se. Jei­gu pra­ne­ši­mų ant dė­žu­čių ne­pai­so­ma, rei­kia kreip­tis į var­to­to­jų tei­ses, o pa­žei­dė­jus aiš­kin­tų­si pa­gal re­kla­mą.“

Pa­na­šių gin­čų bei nuo­bau­dų ne­iš­ven­gia­ma. Jų, pa­sak Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vi­to Jo­no Ūso, ten­ka skir­ti už Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus. Ne­re­tai ten­ka aiš­kin­tis ir at­ve­jus, su­si­ju­sius su ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos siun­ti­nė­ji­mu ry­šio prie­mo­nė­mis.

Tuo me­tu pa­žei­dė­jų bei paš­to dė­žu­čių sa­vi­nin­kų gin­čuo­se kar­tais ne­leng­va įro­dy­ti, jog pas­ta­rie­ji bu­vo at­si­sa­kę re­kla­mos.

Ką tu­rė­tų da­ry­ti var­to­to­jai, in­for­ma­vo VVTAT Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veik­los ir re­kla­mos sky­riaus l. e. p. ve­dė­ja Kris­ti­na Gri­gai­tė. At­si­sa­kius, bet ga­vus re­kla­mos, pri­klau­so­mai nuo jos tu­ri­nio rei­kia kreip­tis į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ar­ba į Vals­ty­bi­nę ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­ją. Jų su­ra­šy­tų pro­to­ko­lų pa­grin­du Tar­ny­ba nag­ri­nės pra­šy­mus ir tai­kys sank­ci­jas.

Per 2012 m. VVTAT nag­ri­nė­jo pen­kias by­las dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­žei­di­mo – ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos ry­šio prie­mo­nė­mis siun­ti­mo var­to­to­jui. Re­kla­mi­nės veik­los sub­jek­tams, pa­sak K. Gri­gai­tės, ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da nuo vie­no tūks­tan­čio iki 30 tūkst. li­tų. Jei pa­žei­di­mas ma­ža­reikš­mis, ga­li bū­ti tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da – įspė­ji­mas.

Pas­ta­rai­siais me­tais Tar­ny­ba gau­na vis dau­giau nu­si­skun­di­mų dėl ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos, sklei­džia­mos į paš­to dė­žu­tes elek­tro­ni­niu paš­tu ar SMS ži­nu­tė­mis. „Ta­čiau ne vi­si skun­dai yra pa­grįs­ti. Daž­nai var­to­to­jai pa­mirš­ta, kad pil­dy­da­mi an­ke­tas įvai­rioms lo­ja­lu­mo kor­te­lėms gau­ti ar nar­šy­da­mi tin­kla­la­pius, už­si­re­gist­ruo­ja bei pa­tei­kia sa­vo kon­tak­ti­nius duo­me­nis ir pa­žy­mi, kad pa­gei­dau­ja gau­ti in­for­ma­ci­ją apie nuo­lai­das ir ak­ci­jas“, – tei­gė K. Gri­gai­tė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų