Nuobauda patikliai buhalterei dar nenumatyta

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos šią sa­vai­tę pa­ra­gin­tos at­kreip­ti dė­me­sį į di­des­nę elek­tro­ni­nių duo­me­nų ap­sau­gą. To im­ta­si, kai iš Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro, pa­si­nau­do­jus in­ter­ne­ti­ne ban­ki­nin­kys­te, bu­vo pa­si­sa­vin­ta dau­giau kaip 40 tūks­tan­čių li­tų.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Painiava Švietimo centre baigėsi kriminalu.

 

Į įstai­gos pi­ni­gus pa­si­kė­si­no te­le­fo­ni­niai suk­čiai, ku­rie kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją ap­gau­lės bū­du su­ži­no­jo iš jo­je dir­ban­čios bu­hal­te­rės.

Ne­ti­kė­to te­le­fo­no skam­bu­čio mo­te­ris su­lau­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Skam­bi­nęs vy­riš­kis pri­sis­ta­tė aukš­tu Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nu. Pa­sa­kė ne­va sa­vo var­dą bei pa­var­dę ir pa­ra­gi­no pa­tik­rin­ti šią in­for­ma­ci­ją in­ter­ne­te.

Vy­ras kal­bė­jo apie tai, jog, nau­do­jan­tis jos są­skai­ta, ban­ke plau­na­mi pi­ni­gai. Su­ge­bė­jo įti­kin­ti, kad jam rei­ka­lin­gi in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nys. Vė­liau mo­te­ris su­ži­nos, kad iš jos as­me­ni­nės są­skai­tos pa­si­sa­vin­ta 603 li­tai.

Ma­ža to, nu­si­kal­tė­liui ji pra­si­ta­rė dir­ban­ti Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tre bei at­sklei­dė ati­tin­ka­mus dar­bo­vie­tės duo­me­nis. Ki­tą die­ną iš AB Ūkio ban­ko su­ži­no­jo, jog iš ke­tu­rių čia esan­čių įstai­gos są­skai­tų din­go 40 900 li­tų.

Dėl šio įvy­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te penk­ta­die­nį bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si suk­čia­vi­mu įta­ria­mus as­me­nis.

 

Įspė­jo dėl sau­gu­mo

 

Švie­ti­mo cen­trui pra­ra­dus pi­ni­gus, griež­čiau sau­go­ti in­for­ma­ci­ją raš­tu įspė­tos vi­sos ra­jo­no biu­dže­ti­nės įstai­gos. Apie šią bū­ti­ny­bę ir Cen­tro si­tu­a­ci­ją pir­ma­die­nį kal­bė­jo­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, jos sky­rių va­do­vai.

„Ap­ta­rėm tą pro­ble­mą ir bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis vi­sas įstai­gas dar kar­tą per­spė­ti, kad at­kreip­tų dė­me­sį į sau­gu­mą, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė. – Nu­ro­dy­ta at­sar­giau elg­tis ir ne­vie­šin­ti duo­me­nų, kad at­ei­ty iš­veng­tu­me pa­na­šių at­ve­jų.“

Anot ve­dė­jos, suk­čių pa­si­sa­vin­tos lė­šos – ne sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gai, o įstai­gos už­dirb­tos pa­ja­mos. Cen­tras vyk­do pro­jek­ti­nę veik­lą, or­ga­ni­zuo­ja pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nius. „Jie taip pat at­sa­kin­gi už Vep­rių sto­vyk­lą, ve­da se­mi­na­rus švie­ti­mo įstai­gų pe­da­go­gams ir už tai gau­na pi­ni­gus“, – sa­kė V. But­ke­vi­čie­nė.

 

Si­tu­a­ci­ja – ne­pa­vy­dė­ti­na

 

Ji pa­ti­ki­no, jog nuo­bau­dos už to­kius skau­džius pa­tik­lu­mo pa­da­ri­nius klau­si­mas spren­džia­mas pir­mą kar­tą: „Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas, ir rei­kia pa­lauk­ti, kaip vis­kas dė­lio­sis.“

Si­tu­a­ci­ją sky­riaus ve­dė­ja va­di­na ne­pa­vy­dė­ti­na. „Daž­nai gir­dim, kad suk­čiai įti­ki­na ir jau­nus žmo­nes. O čia – ir pa­var­de pri­sis­ta­tė, ir pa­tik­rin­ti lie­pė, apie pi­ni­gų plo­vi­mą kal­bė­jo. Su­ži­no­jęs elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis, tuo ir pa­si­nau­do­jo, ga­lė­da­mas pri­ei­ti prie są­skai­tų. Kai da­bar vis­kas kom­piu­te­ri­zuo­ta, ban­ke ir­gi pra­ėjo, nes bū­tų žmo­gus – at­kreip­tų dė­me­sį į to­kias ope­ra­ci­jas“, – svars­tė pa­šne­ko­vė.

Bu­hal­te­rės po­el­gį sie­ja su afe­ris­tų su­ge­bė­ji­mu smar­kiai pa­veik­ti psi­cho­lo­giš­kai: „Ji to ne­pa­da­rė ty­čia. Dar bū­tų sa­vi pi­ni­gai... Bet pra­ras­ti įstai­gos pi­ni­gus – tai jau ir yra di­džiau­sia baus­mė žmo­gui.“

 

Spręs dėl ža­los ir nuo­bau­dos

 

Kam šio­je is­to­ri­jo­je ir kaip teks at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus, kol kas ne­no­rin­tis spė­lio­ti ir Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis. „Ma­te­ria­li­nė ža­la pa­da­ry­ta, o apie tai kal­ba Dar­bo ko­dek­sas. Ar šiuo at­ve­ju bu­hal­te­rė tu­rės ją at­ly­gin­ti vi­siš­kai ar ne – per anks­ti ver­tin­ti, rei­kės iš­nag­ri­nė­ti ne vie­ną nor­mi­nį ak­tą“, – sa­kė jis.

Ža­lą tek­tų pa­deng­ti ar­ba vi­są, ar­ba su­mo­kė­ti tri­jų vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio su­mą. Ža­los iš­ieš­ko­ji­mo ap­lin­ky­bės, pa­sak ve­dė­jo, pri­klau­sy­tų ir nuo to, ko­kia ti­ki­my­bė su­ras­ti nu­si­kal­ti­mą įvyk­džiu­sius as­me­nis.

R. Jur­gi­lai­čio tei­gi­mu, draus­mi­nės nuo­bau­dos dar­buo­to­jai klau­si­mas – ne sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kom­pe­ten­ci­ja. Raš­tiš­ką jos pa­si­aiš­ki­ni­mą nag­ri­nės Švie­ti­mo cen­tro va­do­vė. Spren­di­mas, anot pa­šne­ko­vo, tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas, at­si­žvel­giant į pa­žei­di­mo sun­ku­mą, bu­hal­te­rės dar­bą ir pan.

Pa­na­šių at­ve­jų bū­tų iš­veng­ta, jei įstai­gos at­sa­kin­giau tvar­ky­tų sa­vo duo­me­nis. „Ne­tu­rė­tų bū­ti pai­nia­vos, ka­da pai­nio­ja­mos pri­va­čios ir val­diš­kos są­skai­tos“, – sa­kė jis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų