Nuo­te­kų dum­blą pla­nuo­ja­ma vež­ti į Ko­pūs­tė­lius

 

Va­ly­mo įren­gi­niuo­se be­si­kau­pian­tis dum­blas – glo­ba­li pro­ble­ma. Ne­tin­ka­mai tvar­ko­mas jis ter­šia ap­lin­ką, van­de­nį, orą. Uk­mer­gė­je siū­lo­ma tai­ky­ti nau­jas dum­blo tvar­ky­mo tech­no­lo­gi­jas. Nu­ma­to­ma kom­pos­tuo­ti dum­blą su ža­lio­sio­mis bio­lo­giš­kai skai­džio­mis me­džia­go­mis.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Po su­dė­tin­gų van­dens va­ly­mo pro­ce­sų su­si­kau­pęs dum­blas iš bio­lo­gi­nių van­dens va­ly­mo įren­gi­nių nuo­lat pa­ša­li­na­mas. UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ iki šiol ati­duo­da­vo jį ūki­nin­kams, o šie nau­do­da­vo kaip trą­šą, iš­bars­ty­da­mi lau­kuo­se.

 

 

Nuo­te­kų dum­blas va­ly­mo įren­gi­niuo­se ne­už­si­gu­lės – jis bus iš­ve­ža­mas kom­pos­tuo­ti.
Au­to­rės nuotr.

Ta­čiau ne­tin­ka­mai tvar­ko­mas dum­blas ke­lia pa­vo­jų ap­lin­kai, yra tar­šos šal­ti­nis. Ja­me ga­li bū­ti su­si­kau­pu­sių sun­kių­jų me­ta­lų, ki­tų žmo­gaus svei­ka­tai kenks­min­gų me­džia­gų. Tai­gi, prieš iš­ve­žant švie­žią dum­blą į ūki­nin­kų lau­kus, rei­kia jį kruopš­čiai iš­tir­ti.

Šiuo me­tu nuo­te­kų dum­blo tvar­ky­mas ir uti­li­za­vi­mas yra glo­ba­li pro­ble­ma. Siū­lo­ma ne­ma­žai dum­blo tvar­ky­mo bū­dų – de­gi­ni­mas, kom­pos­ta­vi­mas, che­mi­nė sta­bi­li­za­ci­ja, džio­vi­ni­mas, su­kie­ti­ni­mas ir dau­ge­lis ki­tų. „Mū­sų są­ly­go­mis ra­cio­na­liau­sia, ma­tyt, bū­tų dum­blą kom­pos­tuo­ti. De­gi­ni­mas – la­bai bran­gu. Mums to­kius bran­gius įren­gi­nius sta­ty­ti ne­ap­si­mo­ka. Pa­pras­tai to­kio dy­džio, kaip mū­sų, mies­tuo­se tin­ka­miau­sio­mis lai­ko­mos kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės“, – sa­ko UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas. Kom­pos­ta­vi­mas – vie­nas per­spek­ty­viau­sių dum­blo tvar­ky­mo bū­dų. Di­rek­to­rius sa­ko, kad įren­gus spe­cia­lias dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­les, ke­lios pro­ble­mos iš­spren­džia­mos vie­no­je vie­to­je ir vie­nu bū­du. Su­kom­pos­ta­vus jį su ža­lio­sio­mis bio­lo­giš­kai skai­džio­mis at­lie­ko­mis, ga­li­ma gau­ti ne tik ko­ky­biš­kes­nes trą­šas, bet ir taip nau­din­gai at­si­kra­ty­ti nuo­lat be­si­kau­pian­čiu dum­blu. Be to, taip bus su­nau­do­ja­mos ir ža­lio­sios at­lie­kos – nu­ge­nė­tos me­džių ša­kos, la­pai, nu­pjau­ta žo­lė. No­rint Uk­mer­gės nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niuo­se su­si­kau­pu­sį dum­blą tvar­ky­ti pa­gal nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, tu­ri bū­ti su­kur­ta dum­blo tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ra. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas sa­ko, kad jau pa­si­rink­ta ir spe­cia­lių įren­gi­nių, skir­tų dum­blo kom­pos­ta­vi­mui, vie­ta. To­kią aikš­te­lę nu­ma­to­ma sta­ty­ti ne­to­li Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­no. Dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niai bū­tų skir­ti Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų ra­jo­nams.

Nuo­te­kų dum­blą iš Uk­mer­gės va­ly­mo įren­gi­nių nu­ma­to­ma ga­ben­ti į šią aikš­te­lę. Dėl stip­raus ir ne­ma­lo­naus kva­po, sklin­dan­čio nuo va­ly­mo įren­gi­nių, nuo­lat skun­džia­si ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai. Ar ve­ža­mas į Ko­pūs­tė­lius jis ne­pa­skleis šio spe­ci­fi­nio kva­po šlei­fo po vi­są Uk­mer­gę?

„Uk­mer­gės van­de­nų“ di­rek­to­rius R. Ar­lins­kas sa­ko, jog ren­gia­ma­si pirk­ti ir spe­cia­lią tech­ni­ką dum­blo ga­be­ni­mui – trak­to­rių bei ten­tuo­tą prie­ka­bą. „Švie­žias dum­blas to­kio bjau­raus kva­po ne­sklei­džia. Bet ma­nau, kad bū­tų tiks­lin­ga at­nau­jin­ti žvyr­ke­lį, ei­nan­tį pa­lei upę nuo Vil­niaus gat­vės iki pat va­ly­mo įren­gi­nių. Tai nuo­ša­les­nis ke­lias, ne­rei­kė­tų vež­ti per mies­tą“, – svars­to jis. „Už­tat ir rei­ka­lin­gas ap­link­ke­lis bei dar vie­nas til­tas per Šven­tą­ją“, – ga­be­ni­mo ne­pa­to­gu­mus įžvel­gia ir A. Šu­mins­kas. „Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­mų re­no­va­vi­mas ir plėt­ra“ veik­los „Dum­blo tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mas“ pro­jek­to part­ne­riais bū­tų Uk­mer­gės, Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, UAB „Šir­vin­tų van­de­nys“, UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ bei įmo­nės, tiek­sian­čios ža­li­ą­sias at­lie­kas.

Šį klau­si­mą ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me po­sė­dy­je svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba. Jei jam bus pri­tar­ta, va­sa­rio mė­ne­sį tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta pa­raiš­ka dėl nuo­te­kų kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės fi­nan­sa­vi­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų, iš da­lies pri­si­de­dant ir sa­vi­val­dy­bei.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų