Nustatė konkurso laimėtoją

Pa­ga­liau pa­aiš­kė­jo sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mas, kas tu­rė­tų rū­pin­tis uk­mer­giš­kių at­lie­ko­mis. Pir­ma­die­nį bu­vo su­da­ry­ta ei­lė, o lai­mė­to­ju iš­rink­ta UAB „Dzūt­ra“. Ši įmo­nė kon­kur­se da­ly­va­vo pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su UAB „Izo­ba­ra“. Kon­ku­ren­tai ren­gia­si šį spren­di­mą ap­skųs­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ope­ra­to­riaus pa­rei­go­mis mū­sų ra­jo­ne su­si­do­mė­jo de­vy­ni pre­ten­den­tai – įmo­nės iš Vil­niaus, Ma­ri­jam­po­lės, Tra­kų, Klai­pė­dos, Aly­taus. Kon­kur­se da­ly­va­vo ir trys uk­mer­giš­kių įmo­nės, su ki­to­mis įmo­nė­mis su­da­riu­sios jung­ti­nės veik­los su­tar­tį.

Vo­kų at­plė­ši­mo pro­ce­dū­ra įvy­ko lie­pos 16 die­ną. Pa­aiš­kė­jo, kad ma­žiau­sia siū­lo­ma kai­na bu­vo 110, di­džiau­sia – 170 li­tų už to­ną bui­ti­nių at­lie­kų. Iki šios sa­vai­tės pra­džios sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja ana­li­za­vo da­ly­vių pa­siū­ly­mus, ta­rė­si su Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba.

Ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­lė UAB „Dzūt­ra“ iš Aly­taus. Jie ko­mi­si­jos spren­di­mu at­si­dū­rė są­ra­šo vir­šu­je. Ant­ro­je są­ra­šo vie­to­je – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Uk­mer­giš­kių pa­siū­ly­ta kai­na – 128,19 li­to už to­ną.

Nu­sta­čius lai­mė­to­ją, kon­kur­so re­zul­ta­tai pra­neš­ti ki­tiems kon­kur­so da­ly­viams. Ko­mi­si­jos spren­di­mo ap­skun­di­mui ski­ria­ma 15 die­nų, ku­rioms pra­ėjus tarp sa­vi­val­dy­bės ir kon­kur­so lai­mė­to­jo bus pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis.

Ant­rie­ji ko­mi­si­jos su­da­ry­to­je pre­ten­den­tų ei­lė­je – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ – kon­kur­se da­ly­vau­ja pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį kar­tu su ben­dro­vė­mis „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“ bei „Uk­mer­gės ver­smės lan­gų cen­tras“.

UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas jau pra­ei­tą sa­vai­tę sa­kė tu­rįs pre­ten­zi­jų dėl kon­kur­so ei­gos. Jo nuo­mo­ne, pre­ten­den­tai kon­kur­se da­ly­va­vo ne vie­no­do­mis są­ly­go­mis – kon­kur­so nu­ga­lė­to­jui jos bu­vu­sios pa­lan­kiau­sios. Jis pa­tvir­ti­no, kad ren­gia­si ap­skųs­ti to­kį Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mą.

Šiuo me­tu uk­mer­giš­kių bui­ti­nes at­lie­kas tvar­kan­čios įmo­nės UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be baig­sis tuo­met, kai ra­jo­ne bus įves­ta vi­suo­ti­nė rin­klia­va. Ją įves­ti pla­nuo­ja­ma spa­lio 1 die­ną.

Kar­tu su „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­čios įmo­nės di­rek­to­rius ser­vi­sui Vla­di­mi­ras No­vo­sio­lo­vas sa­ko, kad jei ap­skun­dus teis­mui Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mą iki to lai­ko rei­ka­lai iš­si­spręs ne jų nau­dai, at­lie­kų iš­ve­ži­mą jie nu­trauks.

„Vi­sus sa­vo kon­tei­ne­rius su­si­rink­si­me, kai tik įves vi­suo­ti­nę rin­klia­vą. Net jei ope­ra­to­rius dar ne­bus iš­rink­tas, mū­sų su­tar­tis įsi­ga­lio­jus rin­klia­vai pa­si­bai­gia“, – pa­aiš­ki­no jis.

Jis taip pat ma­no, kad bu­vo pa­žeis­ta vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so tvar­ka. „Lai­mė­to­jais pa­skelb­ta įmo­nė nu­ro­dė dvi kai­nas – 133 ir 110 li­tų už to­ną, bet žo­džiais įra­šė ma­žes­nę. Pa­gal Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą ga­lu­ti­niu pa­siū­ly­mu lai­ko­ma žo­džiais pa­ra­šy­ta kai­na. Vien už tai juos tu­rė­jo iš kon­kur­so iš­mes­ti“, – jis ma­no, kad ki­tuo­se ra­jo­nuo­se taip ir bū­tų nu­ti­kę.

V. No­vo­sio­lo­vas tei­gia, kad per aš­tuo­ne­rius bu­vi­mo at­lie­kų ver­sle me­tus įmo­nė tu­ri su­kau­pu­si ne tik ne­ma­žai pa­tir­ties, bet ir spe­cia­lios tech­ni­kos. „Jei kon­kur­so baig­tis vis tik bus ne­pa­lan­ki, ran­kų nu­leis­ti ne­si­ruo­šia­me. Lauk­si­me ki­tų kon­kur­sų – juk yra ir ki­tų ra­jo­nų“, – sa­ko jis. „Uk­mer­gės ver­smė“ ke­ti­na jė­gas iš­ban­dy­ti Mo­lė­tų, Jo­na­vos, Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bių skel­bia­muo­se kon­kur­suo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų