Paaiškėjo visi kandidatai į Seimą

Šią sa­vai­tę Vy­riau­sio­joje rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je bai­gė­si po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mo do­ku­men­tų pri­ėmi­mas. Pa­ga­liau ga­lu­ti­nai pa­aiš­kė­jo, už ką ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus spa­lio 14-ąją vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Iki Seimo rinkimų liko lygiai mėnuo.

Pir­mo­ji dar va­sa­rą sa­vo rin­ki­mi­nes kor­tas at­ver­tė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja. Jos kan­di­da­tų są­ra­še 28 nu­me­riu – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Arū­nas Du­dė­nas. Jis kan­di­da­tuos ir vien­man­da­tė­je Uk­mer­gės apy­gar­do­je. 102 so­cial­de­mok­ra­tų są­ra­še – ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Klav­di­ja Ste­pa­no­va.

 

Kan­di­da­tuo­ja me­ras...

 

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­teik­ta­me są­ra­še įra­šy­tos tri­jų uk­mer­giš­kių pa­var­dės. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas są­ra­še – še­šio­lik­tas, ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė – aš­tuo­nias­de­šimt tre­čia.

Tre­čia par­ti­jos at­sto­vė, kan­di­da­tuo­sian­ti ir vien­man­da­tė­je Uk­mer­gės apy­gar­do­je, – Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja-ins­pek­to­rė Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė. Iš 141 kan­di­da­to ji są­ra­še – 128.

 

...ir vi­ce­me­ras

 

Tarp Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos kan­di­da­tų 68 nu­me­riu są­ra­še – ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, o 89 – sa­vi­val­dy­bė­je In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­riu­je vyr. spe­cia­lis­te dir­ban­ti jau­niau­sia iš uk­mer­giš­kių kan­di­da­tų Vai­da Ka­ti­nai­tė.

28 me­tų li­be­ral­cen­tris­tė su kon­ku­ren­tais kau­sis vien­man­da­tė­je Uk­mer­gės apy­gar­do­je.

Tarp Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je – šios par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Su­kac­kie­nė. Ji ben­dra­par­tie­čių są­ra­še – 77. Dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­še 128 – pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Uk­mer­gės li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Dai­va Krikš­ta­po­nie­nė.

 

Sei­mū­nai, me­di­kai, pe­da­go­gai...

 

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai rin­ki­muo­se į Sei­mą Uk­mer­gė­je tu­ri vie­ną kan­di­da­tę – par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kę pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vę Ja­ni­ną Ga­liaus­kie­nę. Ji tarp vien­man­da­ti­nin­kų kau­sis Uk­mer­gės rin­ki­mi­nė­je apy­gar­do­je. Par­ti­jos są­ra­še uk­mer­giš­kė įra­šy­ta 90 nu­me­riu.

Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė mū­sų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je – Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Tarp par­ti­jos kan­di­da­tų jos pa­var­dė pa­žy­mė­ta tre­čiu nu­me­riu.

Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas kan­di­da­tas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je – Sei­mo na­rys Ju­lius Ve­sel­ka.  Vy­riau­sias am­žiu­mi tarp mū­sų ra­jo­no kan­di­da­tų 69-erių J. Ve­sel­ka są­ra­še – de­vin­tas.

Ki­tas uk­mer­giš­kis tvar­kie­čių kan­di­da­tas dau­gia­man­da­ti­nin­kas – bu­vęs Že­mait­kie­mio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Rei­mon­tas De­ve­nis. Są­ra­še jis 94.

 

Po­li­ti­nės nau­jie­nos

 

Į Sei­mą tarp vien­man­da­ti­nin­kų pa­tek­ti ban­dys ir Uk­mer­gė­je ma­žai ži­no­mų, ir vi­siš­kai nau­jų po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai.

Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos sky­riaus Uk­mer­gė­je nė­ra, ta­čiau šios par­ti­jos są­ra­še Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je at­sto­vau­ja Juo­zas Din­ge­lis.

Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas, Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas par­ti­jos są­ra­še – tre­čias.

Na­cio­na­li­nio su­si­vie­ni­ji­mo „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“ są­ra­še – mū­sų  vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je įra­šy­tas Arū­nas Ei­gir­das. Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je dir­ban­čio kan­di­da­to pa­var­dė įra­šy­ta 43 nu­me­riu.

Po­li­ti­nė par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je taip pat tu­ri sa­vo kan­di­da­tę – kau­nie­tę Lo­re­tą Ste­po­nai­ty­tę, są­ra­še ei­nan­čią 22 nu­me­riu.

Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­mos są­jun­gos TAIP kan­di­da­tas Uk­mer­gė­je – 78 są­ra­še Sva­jū­nas Juod­ka, o Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Jan To­ma­še­vič, par­ti­jos są­ra­še įra­šy­tas 77 nu­me­riu.

Mū­sų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į Sei­mo na­rius įra­šy­tas ir vie­nas ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas – uk­mer­giš­kis, Sei­mo par­la­men­ti­nio ty­ri­mo de­par­ta­men­te dir­ban­tis Min­dau­gas Kluo­nis.

Sei­mo rin­ki­muo­se sa­vo kan­di­da­tų są­ra­šus šie­met ke­lia 18 po­li­nių jė­gų. Mak­si­ma­lų – 141 kan­di­da­to – skai­čių turi aš­tuo­nios po­li­ti­nės par­ti­jos.

VRK duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je šie­met iš­kel­ta be­veik 1800 kan­di­da­tų. Pri­dė­jus kan­di­da­tus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, iš vi­so dėl par­la­men­ta­ro man­da­to var­žy­sis apie 2000 kan­di­da­tų. Tai yra 400 dau­giau nei prieš ket­ve­rius me­tus.

 

Bur­tų ke­liu iš­trauk­ti šie kan­di­da­tų są­ra­šų nu­me­riai:

 

Nr. 1. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis;

Nr. 2. Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja;

Nr. 3. Dar­bo par­ti­ja;

Nr. 4. De­mok­ra­ti­nė dar­bo ir vie­ny­bės par­ti­ja;

Nr. 5. Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai;

Nr. 6. „Drą­sos ke­lias“ po­li­ti­nė par­ti­ja;

Nr. 7. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja;

Nr. 8. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja;

Nr. 9. Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas;

Nr. 10. Ko­a­li­ci­ja „Na­cio­na­li­nis su­si­vie­ni­ji­mas „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“ (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­gos, Tau­ti­nin­kų są­jun­gos ir Tau­tos vie­ny­bės są­jun­gos ko­a­li­ci­ja);

Nr. 11. Krikš­čio­nių par­ti­ja;

Nr. 12. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja;

Nr. 13. So­cia­lis­ti­nis liau­dies Fron­tas;

Nr. 14. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga;

Nr. 15. Par­ti­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“;

Nr. 16. Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga;

Nr. 17. Emig­ran­tų par­ti­ja;

Nr. 18. Po­li­ti­nė par­ti­ja „Są­jun­ga Taip“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų