Patvirtinta asbesto šalinimo programa

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį ne­ei­li­nį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį ini­cija­vo opo­zi­ci­ja. Ja­me svars­ty­tas klau­si­mas dėl as­bes­to tu­rin­čių ga­mi­nių ša­li­ni­mo iš gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo. Šį mė­ne­sį pra­si­de­da gy­ven­to­jų pa­raiš­kų tei­ki­mas, o ne­sant pro­gra­mos, jos ne­pri­ima­mos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Po­sė­dį ve­dė vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, nes ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas atos­to­gau­ja nuo sau­sio 11 iki 26 die­nos.

Dar­bą ta­ry­bos na­riai pra­dė­jo įpras­tai – pi­lie­čių tri­bū­na. Jo­je uk­mer­giš­kiai ga­li pa­si­sa­ky­ti sa­vo as­me­ni­niais ar­ba ir ki­tiems ra­jo­no gy­ven­to­jams ak­tu­a­liais klau­si­mais.

 

Ken­čia kai­my­nų sa­vi­va­lę

 

Uk­mer­giš­kė Vio­le­ta Umb­ra­sie­nė kal­bė­jo gru­pės Gė­lių ir Kau­no gat­vių gy­ven­to­jų var­du. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad ke­li jų kai­my­nai sa­vi­va­liau­ja val­diš­ko­je že­mė­je – sta­to įvai­rius sta­ti­nius, krau­na sta­ty­bi­nes me­džia­gas ben­dro nau­do­ji­mo že­mė­je.

Anot V. Umb­ra­sie­nės, ki­tiems kai­my­nams val­diš­ka že­me nau­do­tis jie ne­lei­džia – net dvi­ra­čiu pra­va­žiuo­ti ar au­to­mo­bi­liu ap­si­suk­ti jo­je ne­va­lia. Ne­ven­gia­ma pa­nau­do­ti net fi­zi­nę jė­gą. Sa­vi­va­liau­to­jai pa­si­sta­tė ga­ra­žą, pas­kui jį iš­plė­tė net iki gy­ve­na­mo­jo na­mo. Pa­ga­liau nau­do­da­mie­si įvai­rio­mis pa­žin­ti­mis ar ki­tais bū­dais pa­sta­tą įtei­si­no.

Pra­ne­šė­ja tei­gė, kad val­diš­ką tur­tą pri­va­ti­zuo­jan­tys kai­my­nai sa­vo tiks­lų sie­kia „tei­sė­tais ir ne­tei­sė­tais bū­dais, pa­si­skel­biant me­ro gi­mi­nai­čiais, vi­ce­me­ro bu­vu­siais ben­dra­dar­biais ir ki­tais jiems vie­niems su­pran­ta­mais ar­gu­men­tais“.

Gė­lių ir Kau­no gat­vių gy­ven­to­jai jau daug kar­tų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau ne­ga­vo jo­kio at­sa­ky­mo. Jie įsi­ti­ki­nę, kad jų pro­ble­mos ne­spren­džia­mos. Ga­lą kai­my­nų ne­san­tai­kai pa­da­ry­ti ban­dė mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas, ta­čiau ir jo pa­stan­gos li­ko be­vai­sės. Sa­vi­va­liau­jan­tys as­me­nys net ra­jo­no ta­ry­bos pra­šė skir­ti dau­giau val­diš­kos že­mės.

 

Ty­ri­mą at­li­ko ir „Hu­ma­no­je“

 

Anykš­čių gat­vės gy­ven­to­jas Hen­ri­kas Še­rei­ka at­krei­pė ta­ry­bos na­rių dė­me­sį į la­bai blo­gą Anykš­čių gat­vės, ša­li­gat­vio bei 5 nu­me­riu pa­žy­mė­to dau­gia­bu­čio kie­mo ap­švie­ti­mo būk­lę ir pra­šė ieš­ko­ti bū­dų ją ge­rin­ti.

Dar vie­nas kal­bė­to­jas Al­fon­sas Strel­čiū­nas į Uk­mer­gės kas­die­ny­bę pa­žvel­gė fi­lo­so­fiš­kai. Sau­sio 13-osios iš­va­ka­rė­se jis pri­mi­nė apie pi­lie­tiš­ku­mą, ben­drus tiks­lus ir ra­gi­no ra­jo­no ta­ry­bą dirb­ti vie­nin­gai, „ne­be­si­da­lin­ti“ į po­zi­ci­ją ir opo­zi­ci­ją.

A. Strel­čiū­nas pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja apie sa­vo at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tus. Ra­jo­no gy­ven­to­jus vy­ras kal­bi­no dvie­jo­se vie­to­se – tur­gu­je ir dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vėje „Hu­ma­na“. Pa­aiš­kė­jo, kad 90 pro­cen­tų res­pon­den­tų pa­lai­ko ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą. Ne­gai­lė­jo ra­jo­no val­džiai ge­rų žo­džių ir pats pra­ne­šė­jas.

 

Su­pa­žin­di­no su pro­gra­ma

 

Iš­klau­sę pa­si­sa­ky­mus, ta­ry­bos na­riai ki­bo į die­not­var­kė­je nu­ma­ty­tą vie­nin­te­lį klau­si­mą „Dėl pa­ra­mos ša­lin­ti as­bes­to tu­rin­čius ga­mi­nius iš gy­ve­na­mų­jų na­mų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“. Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė – ne vie­nin­te­lė ša­ly­je, pra­ei­tą sa­vai­tę dar nepa­si­tvir­ti­nu­si šios pro­gra­mos, ta­čiau to­kių li­ko jau vi­sai ne­daug.

Pa­ra­mos ša­lin­ti as­bes­to tu­rin­čius ga­mi­nius iš gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų pro­gra­mą pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius.

Jis pa­aiš­ki­no, kad as­bes­to ga­mi­niai, re­mian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nist­ro 2011 me­tų gruo­džio 27 die­nos įsa­ky­mu, bus ša­li­na­mi tik iš gy­ve­na­mų­jų na­mų ir tik kai­mo vie­to­vė­se.

 

Pa­raiš­kas teiks in­di­vi­du­a­liai

 

Gy­ven­to­jai pa­raiš­kas Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ga­li pra­dė­ti teik­ti nuo sau­sio 16 die­nos. Pa­raiš­kų tei­ki­mas ne­bus kaip nors or­ga­ni­zuo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės mas­tu – kiek­vie­nas pa­ra­ma pa­si­nau­do­ti ke­ti­nan­tis gy­ven­to­jas jas tu­ri teik­ti in­di­vi­du­a­liai.

Sa­vi­val­dy­bė bu­vo įpa­rei­go­ta su­skai­čiuo­ti ob­jek­tų, tu­rin­čių as­bes­to, skai­čių bei šios me­džia­gos kie­kį. Su­da­ry­ta dar­bo gru­pė in­ven­to­ri­za­vo 5432 to­kius ob­jek­tus, ku­riuo­se su­si­da­ro per 8358 to­nas as­bes­to.

K. Jur­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­zuo­ja cik­lą se­mi­na­rų, ku­riuo­se as­bes­to ša­li­ni­mo tvar­ką iš­dės­tys gy­ven­to­jams. Su­si­ti­ki­mas su mū­sų ra­jo­no žmo­nė­mis bus ren­gia­mas sau­sio 31 die­ną 14 va­lan­dą Vla­do Šlai­to bib­lio­te­ko­je.

 

Skirta 60 milijonų litų

 

Ka­dan­gi pro­gra­mo­je nu­ro­dy­tas punk­tas, jog vie­nas iš sa­vi­val­dy­bės pro­gra­mos už­da­vi­nių – su­kur­ti pa­ra­mos me­cha­niz­mą gy­ve­na­mų­jų na­mų sa­vi­nin­kams, ta­ry­bos na­riai pra­šė su­kon­kre­tin­ti šį tei­gi­nį.

Anot K. Jur­ke­vi­čiaus, pa­grin­di­nis sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – su­da­ry­ti ir pa­tvir­tin­ti as­bes­to ša­li­ni­mo pro­gra­mą, ku­ri yra pa­grin­di­nė są­ly­ga, kad ra­jo­ne Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tus tiks­lus.

As­bes­to ga­mi­niams ša­lin­ti vi­soms ša­lies sa­vi­val­dy­bėms skir­ta 60 mi­li­jo­nų li­tų. Ko­kia me­to­di­ka bus pa­nau­do­ta da­li­nant pi­ni­gus, K. Jur­ke­vi­čius tei­gia ne­ži­nąs. Mak­si­ma­li su­ma, ku­rios ga­li ti­kė­tis pa­raiš­kos tei­kė­jas, – 10 tūks­tan­čių li­tų.

 

Pri­klau­sys nuo biu­dže­to

 

Ta­ry­bos na­riai klau­sė, ar sa­vi­val­dy­bė ma­te­ria­liai pri­si­dės prie pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas ma­no, kad tiks­lin­ga bū­tų ska­tin­ti gy­ven­to­jus at­si­kra­ty­ti svei­ka­tai pa­vo­jin­gu as­bes­tu – jį iš­vež­ti į šią me­džia­gą pri­iman­čias įmo­nes sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis.

Pa­sak K. Jur­ke­vi­čiaus, pi­ni­gų tam nė­ra nu­ma­ty­ta. Ta­čiau tvir­ti­nant biu­dže­tą, ti­kė­ti­na, bus įtrauk­ta at­ski­ra ei­lu­tė su pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui skir­to­mis lė­šo­mis.

Dar­bie­tis Ro­lan­das Ja­nic­kas ma­no, kad as­bes­tą ša­li­nan­tiems gy­ven­to­jams da­lį lė­šų pa­deng­ti bū­tų tiks­lin­ga, kad kenks­min­gas ši­fe­ris ne­nu­ke­liau­tų į bui­ti­nėms at­lie­koms skir­tus kon­tei­ne­rius.

Ta­ry­bos na­riai svars­tė, kad jei gy­ven­to­jams ne­bus pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ga­li kil­ti cha­o­sas. Apie tai kal­bė­jo ir so­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va. Anot jos, pa­raiš­kų tei­ki­mo me­cha­niz­mas per­ne­lyg su­dė­tin­gas pa­pras­tiems kai­mo žmo­nėms.

 

Negali teikti kon­sul­ta­ci­jų

 

Po­sė­dy­je su­abe­jo­ta, ar sa­vi­val­dy­bė ga­lės pa­ves­ti sa­vo spe­cia­lis­tams teik­ti gy­ven­to­jams kon­sul­ta­ci­jas – or­ga­ni­zuo­ti to­kį dar­bą reiš­kia ati­trauk­ti dar­buo­to­jus nuo ki­tų pa­rei­gų.

Be to, sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li teik­ti kon­sul­ta­ci­jų, nes tai – Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mas pro­jek­tas. „Kas at­sa­kys, jei sa­vi­val­dy­bė kon­sul­tuos žmo­gų, o šis ne­gaus pa­ra­mos?“ – klau­sė vals­tie­tis liau­di­nin­kas Va­len­ti­nas Ge­nys.

„Mes ko­men­tuo­ja­me ir pro­gra­mą, ir tai­syk­les, bet kon­sul­tuo­ti ne­tu­ri­me tei­sės“, – ju­ri­di­nius niu­an­sus aiš­ki­no K. Jur­ke­vi­čius.

 

In­for­muos svei­ka­tos biu­ras

 

Pa­sak vals­tie­tės liau­di­nin­kės Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės, įsi­trauk­ti į šios pro­gra­mos vyk­dy­mą tu­rė­tų ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Jo mi­si­ja – skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie as­bes­to ža­lą svei­ka­tai. Šią už­duo­tį vyk­dy­ti jie tu­rė­tų sa­vo lė­šo­mis, nes rū­pi­ni­ma­sis gy­ven­to­jų svei­ka­ta tie­sio­giai su­si­jęs su biu­ro veik­la.

 

Opo­zi­ci­jos va­rian­tą at­me­tė

 

Sa­vo su­da­ry­tą pro­gra­mos va­rian­tą ta­ry­bai pa­tei­kė ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja. Jo­je nu­ro­do­ma, kad sa­vi­val­dy­bė tu­ri sa­vo lė­šo­mis pri­si­dė­ti prie as­bes­to ša­li­ni­mo pro­gra­mos, už jos įgy­ven­di­ni­mą at­sa­ko sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, o apie nu­veik­tus dar­bus kas­met in­for­muo­ja­ma ta­ry­ba. Ne­pri­ta­rus ta­ry­bos na­riams, šie punk­tai ne­bu­vo įtrauk­ti į pro­gra­mą.

Ta­ry­ba pri­ta­rė K. Ste­pa­no­vos siū­ly­mui įra­šy­ti į pro­gra­mą punk­tą, kad vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą ir pa­gal­bą tei­kiant pa­raiš­kas or­ga­ni­zuo­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

„Pa­ra­mos ša­lin­ti as­bes­to tu­rin­čius ga­mi­nius iš gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų pro­gra­ma“ bu­vo pa­tvir­tin­ta. Mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­raiš­kas ga­li teik­ti nuo sau­sio 16 iki ko­vo 30 die­nos Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kai­mo plėt­ros ir žu­vi­nin­kys­tės pro­gra­mų de­par­ta­men­to Te­ri­to­ri­nio pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riams.

Gy­ven­to­jai, pla­nuo­jan­tys pa­si­nau­do­da­mi pa­ra­ma keis­ti sto­gus, pri­va­lo sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riu­je gau­ti lei­di­mą sta­ty­bai. Taip pat – pa­teik­ti raš­tą, pa­tvir­ti­nan­tį, kad yra de­kla­ra­vę as­bes­to tu­rin­čias me­džia­gas.

 

Val­džiai pri­mi­nė jos pa­ža­dus

 

Dar­bie­tė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė pa­si­sa­kė dėl Va­lų ke­lio. Ji tei­gia, kad sub­ju­rus orams, ke­lias į Va­lus sun­kiai įvei­kia­mas, nes nie­kas jo ne­bars­to. Ra­jo­no val­džia šio ke­lio prie­žiū­rą su­stip­rin­ti pa­ža­dė­jo, kai bu­vo pra­dė­tas til­to per Šven­tą­ją re­mon­tas ke­ly­je Ly­duo­kiai–Že­mait­kie­mis.

Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas pri­mi­nė, kad rei­kė­tų at­gai­vin­ti dar­bo gru­pę, ana­li­zuo­jan­čią ra­jo­no bib­lio­te­kų ir kul­tū­ros cen­tro įstai­gų dar­bo op­ti­mi­za­vi­mo ga­li­my­bes. Ši dar­bo gru­pė bu­vo su­da­ry­ta prieš dve­jus me­tus ir jos su­dė­ty­je yra bu­vu­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos na­rių.

Šis klau­si­mas bus svars­to­mas ki­tuo­se po­sė­džiuo­se.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų