Penktokams ketinama dalinti kompiuterius

Tau­jė­nų vi­du­ri­nės ir „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los penk­to­kai greitai nemokamai naudosis plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais. Jie mo­ki­niams tu­rė­tų pa­keis­ti va­do­vė­lius.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar įprastus mokymosi būdus išstums naujoviški?

Plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris – ne­di­de­lis įpras­tas mo­ky­mo­si prie­mo­nes at­sto­jan­tis ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris. To­kiais įren­gi­niais ap­rū­pin­ti penk­to­kus nu­spren­dė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Mo­der­niais ug­dy­mo me­to­dais sie­kia­ma ska­tin­ti vai­kus mo­ky­tis nau­jo­viš­kai.

Ga­li­my­be da­ly­vau­ti šia­me pro­jek­te pa­si­nau­do­ta, pa­ra­mos lė­šų sky­rus Eu­ro­pos Są­jun­gai. Kom­piu­te­riai ski­ria­mi ir pe­da­go­gams, ku­rie ap­mo­ko­mi jais nau­do­tis.

Į mo­kyk­lų, ku­rioms bus per­ka­mi plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai, są­ra­šą pa­te­ko dvi Uk­mer­gės ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gos. Jų tu­rė­tų su­lauk­ti 15 Tau­jė­nų vi­du­ri­nė­je bei per 70 „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­čių penk­tak­la­sių.

Ku­rias ša­lies įstai­gas ga­lė­tų pa­siek­ti kom­piu­te­riai, bu­vo svars­to­ma, at­si­žvel­giant į mo­ty­va­ci­jos, pa­si­ren­gi­mo jais dirb­ti kri­te­ri­jus. Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Arū­no Au­gus­ti­no, mo­kyk­los at­rink­tos, įver­ti­nus jų pa­teik­tas pa­raiš­kas. Kon­kur­sas vyk­dy­tas, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Ug­dy­mo kar­je­rai in­fra­struk­tū­ros ben­dra­ja­me ug­dy­me ir pro­fe­si­nia­me mo­ky­me su­kū­ri­mas ir plėt­ra“.

Ma­no­ma, jog kom­piu­te­rius mo­kyk­los gaus iki Nau­jų­jų me­tų. „Ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tru, ir ta­da pra­dė­sim pir­ki­mus“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.

Anot šio cen­tro Ug­dy­mo kar­je­rai sky­riaus ve­dė­jos Da­nu­tės Ta­lač­kai­tės, in­teg­ruo­jant kom­piu­te­rius į mo­ky­mo pro­ce­są, plė­to­ja­mos mo­ki­nių ga­li­my­bės, sie­kia­ma su­kur­ti lanks­čias bei ko­ky­biš­kas mo­ky­mo­si są­ly­gas. Nau­jo­mis pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo už­duo­ti­mis ti­ki­ma­si už­tik­rin­ti penk­to­kų mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ją.

Įren­gi­nio at­min­ty­je tilps ke­le­tas va­do­vė­lių, ku­rių vai­kams ne­be­rei­kės ne­šio­tis.

Ta­čiau ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je – ir to­kių nau­jo­vių mi­nu­sai. Svars­to­ma, ar kom­piu­te­rių nau­do­ji­mas pa­mo­ko­se ne­at­si­lieps vai­kų ra­šy­mo ran­ka įgū­džiams.

Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­sys Kap­lū­nas įsi­ti­ki­nęs: ma­žiau ra­šy­da­mi, mo­ki­niai nuo to at­pran­ta. Ta­čiau, anot jo, ir nau­do­ja­mos pra­ty­bos da­bar to­kios, kad be­rei­kia tik įra­šy­ti rai­des. „Nuo to ra­šy­ba ir­gi pa­blo­gė­jo“, – svars­to jis. Ti­ki­si, kad ra­šy­mo spra­gas pa­vyks kom­pen­suo­ti.

Mo­kyk­los va­do­vas pa­sa­ko­jo, jog nau­jo­vė­mis džiau­gia­si ir mo­ki­niai, ir tė­vai, ku­rių nuo­mo­nės tei­rau­ta­si ap­klau­so­je. Dėl nau­jo­vių ap­si­spręs­ta, ga­vus tė­vų su­ti­ki­mą.

Įren­gi­niais penk­to­kai nau­do­sis, ne vien at­lik­da­mi už­duo­tis kla­sė­je. Ga­lės ruoš­ti ir na­mų dar­bus, mat kom­piu­te­rius bus lei­džia­ma ne­šio­tis na­mo. At­sa­ky­ti už jų prie­žiū­rą ir sau­gu­mą, anot S. Kap­lū­no, įpa­rei­go­ti tė­vai – su jais pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys.

Mo­kė­ti už prie­mo­nes ne­rei­kės, o sa­vo plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais moks­lei­viai nau­do­sis ir vy­res­nė­se kla­sė­se.

Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro Ug­dy­mo kar­je­rai sky­riaus ve­dė­ja D. Ta­lač­kai­tė in­for­ma­vo, jog pa­slau­gos tei­kė­jų siū­lo­mų įren­gi­nių ver­tė ski­ria­si. Re­mian­tis ap­klau­sų duo­me­ni­mis, vie­nas toks kom­piu­te­ris kai­nuo­ja apie 700 li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų