Pertvarka – ir savivaldybėje, ir mokyklose

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros po­ky­čiams. Ža­lia švie­sa už­deg­ta ir Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo pro­gra­mai bei spren­di­mui už­da­ry­ti ke­lis mo­kyk­lų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius kai­muo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pi­lie­čių tri­bū­na šį kar­tą pa­si­nau­do­jo so­dų ben­dri­jos „Pu­še­lė“ pir­mi­nin­kė Ti­va­na Ba­ra­no­vie­nė. Ji pra­šė ta­ry­bos na­rių at­kreip­ti dė­me­sį į so­duo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių pro­ble­mas ir įtrauk­ti į stra­te­gi­nius sa­vi­val­dy­bės pla­nus van­den­tie­kio, nuo­te­kų tra­sų tie­si­mo, ap­švie­ti­mo ge­ri­ni­mo bei ke­lių prie­žiū­ros punk­tus. Ypač at­krei­pė dė­me­sį į as­fal­tuo­tą ke­lią, ve­dan­tį į so­dus nuo Ąžuo­lų gat­vės. Anot pir­mi­nin­kės, jį rei­kė­tų as­fal­tuo­ti vi­są, o ne lo­py­ti da­li­mis.

T. Ba­ra­no­vie­nė tei­gė, kad „Pu­še­lę“ ga­li­ma ly­gin­ti su gy­ve­na­mai­siais ra­jo­nais – 38 šei­mos čia gy­ve­na nuo­lat, dar 14 sta­to­si na­mus.

Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras iš­kė­lė klau­si­mą apie švie­ti­mo sis­te­mos re­or­ga­ni­za­ci­jos skau­du­lį – mo­kyk­lų už­da­ry­mą kai­muo­se. At­krei­pė dė­me­sį, kad per še­še­rius me­tus ra­jo­no mo­kyk­lo­se su­ma­žė­jo dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiais moks­lei­vių.

Jis pa­siū­lė ta­ry­bai baig­ti nuo­la­ti­nius gin­čus bei bur­tis „dėl žmo­nių iš­li­ki­mo ra­jo­ne“. Kvie­tė su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri tu­rė­tų iš­ana­li­zuo­ti pa­dė­tį ra­jo­ne, teik­ti pa­siū­ly­mus, įtrau­kiant į šią veik­lą Sei­mo na­rius, „kad idė­jos virs­tų įsta­ty­mi­nėm nuo­sta­tom“.

 

Į skun­dus re­a­ga­vo

 

Pra­ei­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je uk­mer­giš­kė Vio­le­ta Umb­ra­sie­nė iš pi­lie­čių tri­bū­nos krei­pė­si dėl Gė­lių gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ir lais­vos že­mės pa­nau­do­ji­mo.

Sa­vi­val­dy­bės ūkio ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta siū­ly­ti ta­ry­bai  2012 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų Gė­lių gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tui pa­reng­ti, įpa­rei­go­ti mies­to se­niū­ną or­ga­ni­zuo­ti gat­vės grei­de­ria­vi­mo ir žvy­ra­vi­mo dar­bus. Eis­mo or­ga­ni­za­vi­mą svars­tys Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja.

Ap­tar­tas ir Hen­ri­ko Še­rei­kos pra­ei­tą po­sė­dį pa­teik­tas krei­pi­ma­sis dėl Anykš­čių gat­vės 5 na­mo kie­mo ap­švie­ti­mo, dėl gat­vės ir ša­li­gat­vių re­mon­to. Siū­lo­ma biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų Anykš­čių gat­vės kvar­ta­lo ap­švie­ti­mo sis­te­mos re­mon­tui, gy­ven­to­jams pri­si­dė­jus lė­šo­mis, svars­ty­ti pri­va­žia­vi­mo prie dau­gia­bu­čio ir ša­li­gat­vio su­tvar­ky­mo klau­si­mą.

 

Tvir­ti­no pro­gra­mą

 

Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas pa­tei­kė svars­ty­mui jo pro­gra­mą dėl pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo.

Pa­sak pro­gra­mos su­da­ry­to­jo, jos tiks­las – su­kur­ti pa­gal­bos sis­te­mą as­me­nims, ne­sai­kin­gai var­to­jan­tiems al­ko­ho­lį ar­ba pri­klau­so­miems nuo jo, sie­kiant ma­žin­ti jų so­cia­li­nę at­skir­tį, ug­dy­ti so­cia­li­nius įgū­džius bei pa­dė­ti jiems in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę ir dar­bo rin­ką, ma­žin­ti ap­svai­gu­sių vai­ruo­to­jų skai­čių. Pa­gal­ba bū­tų su­teik­ta ir nuo pri­klau­so­my­bių ken­čian­čių as­me­nų šei­moms.

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius su­abe­jo­jo, ar ta­ry­bos na­rio, o ne ad­mi­nist­ra­ci­jos, pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas ne­su­griaus esa­mos sis­te­mos. „Ry­toj gal ir aš at­ne­šiu pro­gra­mą“, – taip ar­gu­men­ta­vo nu­kry­pi­mą nuo įpras­tos tvar­kos ta­ry­bos na­rys.

„Jei po­nas Juo­zas pa­siū­lys iš tri­bū­nos ge­rą pro­gra­mą, aš ją pa­lai­ky­siu. Ta­ry­bos na­riai re­tai tei­kia pro­jek­tus, bet gal tai bus pa­ska­ta, kad ne tik ad­mi­nist­ra­ci­ja tuo tu­ri už­si­im­ti“, – at­rė­mė A. Ka­les­ni­kas.

Ta­ry­ba pri­ta­rė pro­gra­mos rei­ka­lin­gu­mui, bet jos au­to­riaus ir ko­le­gų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė pra­dė­jus svars­ty­ti jos įgy­ven­di­ni­mo bū­dus.

Pro­to­ko­li­nia­me spren­di­me siū­lo­ma „pri­tar­ti A. Ka­les­ni­ko ini­cia­ty­vai, kad Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas bū­tų ak­tu­a­lus Uk­mer­gės ra­jo­ne“. Pa­ves­ta Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­tui, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jui kar­tu su ini­cia­ty­vos au­to­riu­mi pa­reng­ti Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo pro­gra­mos pro­jek­tą ir teik­ti fi­nan­sa­vi­mui iš Sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų.

Ta­ry­bos na­riai pro­to­ko­li­niam spren­di­mui pri­ta­rė.

 

Struk­tū­ra kei­sis

 

Vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas per­skai­tė pra­ne­ši­mą apie pa­reng­tą nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą.

Pa­gal ją vie­to­je bu­vu­sių 15 sky­rių, 2 tar­ny­bų ir 4 pa­vie­nių spe­cia­lis­tų siū­lo­ma steig­ti 16 sky­rių. Šiuos pa­siū­ly­mus tei­kė ke­le­tą mė­ne­sių si­tu­a­ci­ją ana­li­za­vu­si dar­bo gru­pė.

R. Ba­ra­vy­kas aiš­ki­no, kad taip ti­ki­ma­si op­ti­mi­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą. Pa­ste­bė­ta, kad iki šiol ne vi­si sky­riai ir spe­cia­lis­tai yra vie­no­dai už­im­ti, kai ku­rių dar­bai dub­liuo­ja­si. Nu­sta­ty­ta, kad kai ku­rios funk­ci­jos iš vi­so ne­vyk­do­mos.

Ne­ma­žai ta­ry­bos na­rių ra­gi­no ne­svars­ty­ti pa­teik­to klau­si­mo, nes jis iki ga­lo ne­pa­reng­tas. Jie pik­ti­no­si, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kia ne vi­są in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą ap­svars­ty­ti šį pro­jek­tą.

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas pa­si­ge­do kon­kre­čių spe­cia­lis­tams pri­ski­ria­mų funk­ci­jų. Jis pri­sta­to­mą pro­jek­tą pa­ly­gi­no su daug myg­tu­kų tu­rin­čiu apa­ra­tu, nau­do­ja­mu ak­lai – ne­ži­nant myg­tu­kų pa­skir­ties.

So­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va tei­ra­vo­si, ko­dėl iš So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, ku­ris ir taip ne­spė­ja ap­tar­nau­ti klien­tų, vie­na spe­cia­lis­tė bu­vo per­kel­ta į Mo­kes­čių sky­rių. Vė­liau, bū­da­ma vie­nin­te­lė kon­kur­so da­ly­vė, lai­mė­jo jį šio sky­riaus ve­dė­jo vie­tai už­im­ti. Jai at­sa­ky­ta, kad ir Mo­kes­čių sky­riu­je trū­ko spe­cia­lis­tų.

Nors spren­di­mo pro­jek­tas apie struk­tū­ros re­or­ga­ni­za­ci­ją su­lau­kė griež­tos kri­ti­kos, bal­suo­jant „pra­ėjo“.

 

Ten­ka jung­ti ir už­da­ry­ti

 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pri­sta­tė ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2012–2015 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Ji in­for­ma­vo, kad, su­ma­žė­jus mo­ki­nių, mo­ky­to­jų krū­vis su­ma­žė­jo 2300 va­lan­dų. Jei mo­ky­to­jams ne­bū­tų ap­kar­py­tas pa­mo­kų skai­čius, bū­tų te­kę at­si­sa­ky­ti 120 eta­tų. Jei anks­čiau sa­vi­val­dy­bė iš­duo­da­vo lei­di­mus mo­ky­to­jams dirb­ti 40 va­lan­dų per sa­vai­tę, da­bar dau­giau 36 va­lan­dų ne­be­lei­džia­ma.

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos mo­kyk­lų vėl lau­kia per­tvar­ka. Uk­mer­gės „Ši­lo“ ir Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los taps pa­grin­di­nė­mis. Bus jun­gia­mos Uk­mer­gės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la ir spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“.

Že­mait­kie­mio pa­grin­di­nė mo­kyk­la va­din­sis Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Že­mait­kie­mio pro­gim­na­zi­jos sky­riu­mi. Še­šuo­lių pa­grin­di­nė mo­kyk­la – „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Še­šuo­lių pro­gim­na­zi­jos sky­riu­mi.

Už­da­ro­mi Tul­pia­kie­mio ir Kul­niš­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riai. Dėl Sli­žių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus dar svars­to­ma.

Nu­ma­ty­tos gai­rės 2014-ie­siems. Gim­na­zi­jos sta­tu­so ne­tu­rin­čios Tau­jė­nų, Žel­vos ir Vep­rių vi­du­ri­nės mo­kyk­los taps pa­grin­di­nė­mis. Sie­si­kų vi­du­ri­nė mo­kyk­la sie­kia gim­na­zi­jos sta­tu­so.

Ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė pa­teik­tam mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nui.

 

Ter­mi­nai trum­pė­ja

 

Nau­ja­sis švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mas pa­ko­re­ga­vo iki šiol bu­vu­sią moks­lei­vių kla­sių kom­plek­tų su­da­ry­mo tvar­ką.

Ki­tais moks­lo me­tais kla­sių kom­plek­tų tvir­ti­ni­mo ir duo­me­nų ba­zės su­kū­ri­mo ter­mi­nai su­trum­pės. Tė­ve­liai iki šiol ga­lė­jo pra­šy­mus teik­ti iki rug­sė­jo 1 die­nos. Da­bar rug­pjū­čio mė­ne­sį jau tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­ti kla­sių kom­plek­tai.

Duo­me­nų ba­zę sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai su­da­ry­da­vo taip pat rug­sė­jį, kuo­met bu­vo aiš­kus kla­sių kom­plek­tas. Šie­met duo­me­nų ba­zė tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­ta rug­pjū­tį.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad tė­ve­liams su­si­vė­li­nus ir ne­pa­tei­kus do­ku­men­tų lai­ku, mo­ki­nys į mo­kyk­lą bus pri­im­tas, ta­čiau ne­be­gaus mo­ki­nio krep­še­lio. Apie tai tu­rė­tų pa­gal­vo­ti ir tė­ve­liai, ir mo­kyk­los va­do­vai bei steng­tis, kad moks­lei­vis ne­lik­tų už są­ra­šo ri­bų.

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no mo­ki­nių pri­ėmi­mo į ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šą.

 

Pri­sta­tė biu­dže­tą

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pri­sta­tė šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Ta­ry­bai bus tei­kia­ma tvir­tin­ti 87 mln. 338,2 tūkst. li­tų pa­ja­mų ir 94 mln. 238,2 tūkst. li­tų  iš­lai­dų. Iš­lai­dos vir­ši­ja pa­ja­mas 6 mln. 900 tūkst. li­tų.

Per­nai bu­vo pa­tvir­tin­tos 93,7 mln. li­tų biu­dže­to pa­ja­mos. Me­tų ei­go­je biu­dže­tas bu­vo ma­ži­na­mas, va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės spren­di­mais – su­ma­žin­tos tiks­li­nės do­ta­ci­jos so­cia­li­nei pa­ra­mai ir mo­ki­nio krep­še­liui fi­nan­suo­ti.

Į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą per­nai gau­ta 92 mln. 412 tūkst. li­tų ar­ba 100,1 pro­cen­to pla­nuo­tų pa­ja­mų. Nors ap­skai­tos duo­me­nys ro­do, kad biu­dže­tas įvyk­dy­tas, re­a­liai 1,2 mln. li­tų pa­ja­mų gau­ta jau šiais me­tais.

 

Trūks­ta lė­šų re­mon­tui

 

Žel­vos se­niū­nas Kęs­tu­tis Mi­ka­la­jū­nas pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie at­lie­ka­mą Žel­vos kul­tū­ros na­mų re­mon­tą ir pra­šė skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų jo už­bai­gi­mui. Gau­tų 530 tūks­tan­čių pa­gal LEADER pro­gra­mą ne­už­ten­ka, kad kul­tū­ros na­muo­se bū­tų at­lik­tas vi­so pa­sta­to re­mon­tas.

Kol kas vi­sos pa­jė­gos su­telk­tos ties ant­ruo­ju aukš­tu – per­deng­tas sto­gas, pa­keis­ti lan­gai, su­mū­ry­tos per­dan­gos. Ta­čiau ne­su­re­mon­ta­vus pir­mo­jo aukš­to bei įė­ji­mo į pa­sta­tą, ne­bus ne tik es­te­ti­nio vaiz­do, bet ir nu­ken­tės pa­sta­to šil­dy­mo efek­ty­vu­mas.

Ta­ry­ba iš­klau­sė pa­gei­da­vi­mą nu­ma­ty­ti 184 tūks. li­tų trūks­ta­mų lė­šų. Ta­čiau li­ko ne­ap­tar­ti bū­dai, kaip ras­ti to­kių ga­li­my­bių.

 

Li­go­ni­nės rei­ka­lai pa­ju­dė­jo

 

J. Varž­ga­lys pa­tei­kė dar­bo gru­pės ata­skai­tą apie per­nai gruo­dį pa­tvir­tin­to VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės or­ga­ni­za­ci­nių ir tech­ni­nių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo pla­no vyk­dy­mą.

Įre­gist­ruo­ta nau­ja li­go­ni­nės įsta­tų re­dak­ci­ja, pa­tvir­tin­tas dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ap­ra­šas, Gy­dy­mo ta­ry­bos ir Slau­gos ta­ry­bos su­dė­tis, vyk­do­mos me­di­ci­nos prie­tai­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros. Iš­plės­ta la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų ap­im­tis – bū­ti­nais at­ve­jais la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi po­il­sio ir šven­čių die­no­mis bei nak­tį.

A. Ka­les­ni­kas tei­ra­vo­si, ka­da bus pa­skir­tas Uk­mer­gės ver­slo ir tu­riz­mo cen­tro di­rek­to­rius. Bu­vu­si di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė iš šių pa­rei­gų sa­vo no­ru pa­si­trau­kė pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je. Vi­ce­me­ras R. Ba­ra­vy­kas in­for­ma­vo, kad ko­vo mė­ne­sį bus skel­bia­mas kon­kur­sas šioms pa­rei­goms už­im­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų