Po siau­bin­gos bi­čių ata­kos – ko­va dėl gy­vy­bės

 

Į li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių pir­ma­die­nį bu­vo at­ga­ben­ta bi­čių su­gel­ta mer­gai­tė. Dar ke­li kar­tu bu­vę nuo vabz­džių nu­ken­tė­ję žmo­nės taip pat atsi­dū­rė li­go­ni­nė­je. Uo­gau­ti į miš­ką iš­ėję ir bi­čių au­ko­mis ta­pę žmo­nės dėl pa­tir­to siau­bo kal­ti­na ap­lai­dų bi­ti­nin­ką.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Lo­re­ta pa­sa­ko­jo, kad ne­to­li Žel­vos esan­čia­me Ma­tei­kiš­kių miš­ke jų šei­ma uo­gau­ja daž­nai. Au­to­mo­bi­lį pa­lie­ka pas gi­mi­nes, o pa­tys trau­kia mė­ly­niau­ti. Ir šį­syk gru­pė gi­mi­nai­čių pa­miš­ke pa­trau­kė lig uo­gy­nų. Ma­tė, kaip nuo miš­ko pu­sės link jų pra­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis. Prie jo vai­ro sė­dė­jo bi­ti­nin­kas su tin­kle­liu ant gal­vos. Pra­si­len­kė ir pra­va­žia­vo. Uo­gau­to­jai ke­lia­vo to­liau. Ži­no­jo – grei­tai pra­eis pa­miš­kė­je sto­vin­čius avi­lius. Vi­sa­da ra­miau­siai juos pra­ei­na. Ta­čiau da­bar bu­vo ki­taip. Iš avi­lių vabz­džiai puo­lė žmo­nes.

 

 

Bi­tės šie­met la­bai pik­tos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Lyg siau­bo fil­me

Pa­ni­kos ap­im­ti uo­gau­to­jai kly­kė iš skaus­mo ir ran­ko­mis traiš­kė į plau­kus įsi­vė­lu­sias, vei­dą ir vi­są kū­ną ap­tū­pu­sias bi­tes.

Su­gel­ti uo­gau­to­jai grį­žo link au­to­mo­bi­lio ir iš­va­žia­vo. Iš pra­džių gal­vo­jo grįž­ti na­mo, bet pa­ke­liui su­pra­to, kad da­bar vie­nin­te­lis ke­lias - į li­go­ni­nę.

La­biau­siai nu­ken­tė­jo 12-me­tė pa­ne­vė­žie­tė Vi­ka. Vabz­džiai bu­vo lip­te ap­li­pę jos vei­dą ir tu­mu­lais įsi­vė­lę į pa­lai­dus plau­kus.

Mer­gai­tei pa­ke­liui pa­si­da­rė blo­ga, py­ki­no, krė­tė dre­bu­lys. Ne­pa­dė­jo sku­biai su­teik­ta me­di­kų pa­gal­ba. Pa­cien­tė bu­vo pa­gul­dy­ta į Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Vien iš jos gal­vos bu­vo iš­trau­ka 17 ge­luo­nių, dar ke­lis kar­tus tiek bu­vo ant vai­ko vei­do ir kū­no. Vi­są pa­rą jos or­ga­niz­mas bu­vo va­lo­mas la­še­li­nė­mis ir me­di­ka­men­tais. Ant­ra­die­nį Vi­kos svei­ka­ta pa­ge­rė­jo ir ji bu­vo per­kel­ta į li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių, o iš ten Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­tys jos tė­vai vai­ką par­si­ga­be­no na­mo.

Ga­lė­jo per­spė­ti

Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė ir dar trims kar­tu bu­vu­siems bi­čių su­gel­tiems žmo­nėms. Vi­kos ma­mai As­tai taip pat bu­vo daroma la­še­li­nė. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad bal­tas už­klo­tas, ant ku­rio ji gu­lė­jo, li­ko juo­das nuo ge­luo­nių.

Ma­žiau­siai nu­ken­tė­jo striu­ke vil­kė­jęs, la­bai trum­pai plau­kus nu­si­kir­pęs vai­ki­nas bei plau­kus smar­kiai su­si­ri­šu­si mer­gi­na.

Nu­ken­tė­ju­sie­ji pyks­ta ne ant juos už­puo­lu­sių vabz­džių, bet ant bi­ti­nin­ko, ku­ris ma­tė link avi­lių ei­nan­čius žmo­nes. Ga­lė­jo su­sto­ti ir juos per­spė­ti, ta­čiau to ne­pa­da­rė.

Iki ket­vir­ta­die­nio apie vos tra­ge­di­ja ne­si­bai­gu­sį įvy­kį ne­bu­vo pra­neš­ta jo­kioms tar­ny­boms. Žmo­nės nie­kam ne­ra­šė jo­kių skun­dų, pre­ten­zi­jų ir dė­ko­jo Die­vui, kad žiau­riai nu­ken­tė­jęs vai­kas li­ko gy­vas.

Nu­si­žen­gė tai­syk­lėms

2006 me­tais mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­se Gy­vū­nų glo­bos, lai­ky­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lė­se skel­bia­ma, jog bi­čių sa­vi­nin­kas pri­va­lo ga­ran­tuo­ti, kad bi­čių lai­ky­mas ne­kels grės­mės žmo­nių bei jų lai­ko­mų gy­vū­nų ra­my­bei, svei­ka­tai ir gy­vy­bei. At­lie­kant bi­čių avi­lių prie­žiū­rą, med­ko­pį, kai ati­da­ro­mas avi­lys ir su­er­zi­na­mos bi­tės, bū­ti­na įspė­ti be­si­ri­bo­jan­čių te­ri­to­ri­jų kai­my­nus.

Šiuos rei­ka­la­vi­mus pa­žei­dę bi­čių lai­ky­to­jai pri­va­lo nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims at­ly­gin­ti bi­čių pa­da­ry­tą tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą.

Tai­syk­lių kon­tro­lę vyk­do Uk­mer­gės ra­jo­no vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės fi­lia­las, ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja (se­niū­nai), Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ra.

Nors šią is­to­ri­ją re­dak­ci­jai pa­pa­sa­ko­ju­si po­nia Lo­re­ta sa­kė ne­ke­ti­nan­ti su bi­ti­nin­ku by­li­nė­tis, o tik no­rin­ti jį su­gė­din­ti. Ma­tyt, nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms reik­tų ap­sispręs­ti kreip­tis į pa­rei­gū­nus, nu­sta­ty­ti bi­čių lai­ky­to­ją ir rei­ka­lau­ti iš jo at­ly­gin­ti ža­lą.

Šie­met bi­tės la­bai pik­tos

Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ka­zys Ašem­ber­gas pats bi­tes au­gi­na jau 40 me­tų. Ta­čiau ne­at­me­na to­kio at­ve­jo, kad jo lai­ko­mos bi­tės taip bai­siai su­gel­tų gru­pę žmo­nių. Tie­sa, per daug me­tų pa­si­tai­kė vi­so­kių at­ve­jų. Kar­tą už ki­lo­met­ro nuo jo bi­ty­no mo­te­riai bi­tė įgė­lė. Ir ši pa­reiš­kė pre­ten­zi­jas, kad tai – bū­tent Ašem­ber­go bi­tė... Šim­tus įgė­li­mų pa­ty­rė ir pats drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, ta­čiau bi­ti­nin­kui to­kie da­ly­kai – ne nau­jie­na, o kas­die­ny­bė. Tuo tar­pu pa­ša­li­niam žmo­gui bū­ti už­pul­tam spie­čiaus – di­džiu­lis siau­bas, ku­ris ga­li baig­tis net mir­ti­mi. Bi­ti­nin­kas pa­ste­bi, kad šią ypač lie­tin­gą va­sa­rą bi­tės yra la­bai pik­tos. Ta­čiau avi­lius lai­kan­čio­jo pa­rei­ga – ko­pi­nė­ti bi­tes tuo me­tu, kai jos nė­ra su­ir­zu­sios. „Sa­vo so­de lig šiol per vi­są va­sa­rą ne­ga­liu pri­tai­ky­ti to­kio lai­ko“, - pa­sa­ko­jo K. Ašem­ber­gas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, bi­ti­nin­kas, ne­per­spė­jęs žmo­nių, kad ko­pi­nė­ja me­dų, su­er­zi­nęs vabz­džius, o pats ra­miau­siai iš­va­žia­vęs au­to­mo­bi­liu, nu­si­žen­gė ne tik žmo­giš­ku­mo, bet ir bi­čių lai­ky­mo tai­syk­lėms.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų