Priversti saugotis „čiuožyklų“

Į me­di­kus pas­ta­ruo­ju me­tu krei­pia­si dau­giau pa­cien­tų – žie­mos au­kų, su­si­ža­lo­ju­sių par­griu­vus lau­ke. Gy­ven­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad sa­vo pri­ei­go­mis men­kai be­si­rū­pi­nančios kai ku­rios įstai­gos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Žiemą turime būti atsargūs.

Skaitytoja Al­do­na ti­ki­no, jog la­bai sli­dūs kai ku­rių pa­čia­me miesto cen­tre esan­čių par­duo­tu­vių laip­tai. „Ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti iš var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės: ten už­dė­ta gu­ma, me­ta­lu vis­kas ap­kal­ta – lan­ky­to­jams la­bai pa­to­gu“, – sa­kė ji.

Moters tei­gi­mu, ypač ne­sau­gūs Kau­no gat­vė­je esan­čios Kai­šia­do­rių paukš­ty­no par­duo­tu­vės laip­tai. „Toks įspū­dis, kad jie tik ir skir­ti už­si­muš­ti“, – pik­ti­no­si skaitytoja.

„Kiek­vie­na par­duo­tu­vė ir įstai­ga tu­ri sa­vo te­ri­to­ri­ją, to­dėl kiek­vie­na rū­pi­na­si laip­te­liais ar­ba aikš­te­lė­mis“, – „žie­miš­kas“ pa­rei­gas pri­me­na Uk­mer­gės miesto se­niū­ni­jos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Si­gi­tas La­ba­naus­kas.

Pa­ti se­niū­ni­ja šią pro­ble­mą spren­džia, pa­sta­to laip­tus kas­ryt pa­bars­tant drus­ka.

At­sar­ges­ni šiuo me­tų lai­ku tu­ri bū­ti ir pa­tys žmo­nės. „Gy­ven­to­jai taip pat tu­ri rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta. O jei­gu žmo­gus nu­ken­tė­jo, nu­griu­vęs ant ko­kių laip­tų, tu­ri tei­sę by­li­nė­tis“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

 

Sli­du ir au­to­bu­suo­se

 

Laik­raš­čio skai­ty­to­jai taip pat at­ro­do, jog per pras­ta to­kiu me­tu au­to­bu­sų grin­dų būk­lė. Juo­kau­ja, kad ke­lei­viams, vyks­tan­tiems au­to­bu­su, trūks­ta tik pa­čiū­žų.

„Vi­duj la­bai sli­du. Ant tos dan­gos tu­rė­tų kaž­ką pa­klo­ti – juk vi­so­kių gu­mų yra, ki­to­kių prie­mo­nių. Gal tie au­to­bu­sai pri­tai­ky­ti ša­lims, kur ki­to­kios oro są­ly­gos“, – svars­tė uk­mer­giš­kė.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas su­tin­kan­tis su gy­ven­to­jos pa­ste­bė­ji­mais. Dau­gu­mos au­to­bu­sų grin­dys, anot jo, pa­deng­tos li­no­leu­mu, o su snie­guo­tais ba­tais ant jo iš tie­sų sli­du.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog įmo­nės nau­do­ja­mi au­to­bu­sai at­ke­lia­vę iš Šve­di­jos, Nor­ve­gi­jos, ki­tų ša­lių. „To­kius juos ga­mi­na ga­min­to­jai, o li­no­leu­mo juk ne­iš­plė­šim ir ne­įdė­sim ki­tos dan­gos...“ – sa­kė jis.

Ke­lei­vius taip pat ra­gi­na elg­tis ap­dai­riai: „Žmo­gus tu­ri bū­ti ati­dus ir žiū­rė­ti. Vi­si tu­rim sau­go­tis.“

Sa­ko iš vai­ruo­to­jų ži­nan­tis apie pa­na­šius ke­lei­vių skun­dus, ta­čiau apie au­to­bu­suo­se pa­tir­tas trau­mas ne­gir­dė­jęs.

 

Trau­mų pa­dau­gė­ja

 

„Nė­ra to­kios žie­mos, kad ne­pa­dau­gė­tų trau­mų dėl sli­du­mo, – sa­ko Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Bud­ri­kas. – Si­tu­a­ci­ja dėl to­kių pa­cien­tų gau­sos – ne kri­ti­nė, ta­čiau da­bar daž­nes­ni pa­tem­pi­mų, lū­žių at­ve­jai, čiur­nos trau­mos.“

 

Prie­kaiš­tų ne­tu­ri

 

Tuo metu mies­to gat­ves bei ki­tas te­ri­to­ri­jas žie­mą tvar­kan­čios įmo­nės, se­niū­no Sta­sio Jac­kū­no nuo­mo­ne, sa­vo dar­bą at­lie­ka tin­ka­mai. Tuo rū­pi­na­si ben­dro­vės „Uk­mer­gės ver­smė“ ir „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. „Mies­tas pri­žiū­ri­mas ne­pri­ekaiš­tin­gai – ge­riau nei kai kur did­mies­čiuo­se“, – pa­ste­bi jis.

Gat­vės, ku­rių prie­žiū­ra vyk­do­ma žie­mos lai­ko­tar­piu, su­skirs­ty­tos į 3 gru­pes. Ati­tin­ka­mai jos yra va­lo­mos ir bars­to­mos. „Anks­čiau­siai ry­te, iki sep­tin­tos va­lan­dos – pir­mos ka­te­go­ri­jos, kiek vė­liau – ki­tos gat­vės. Bars­to­ma tam skir­tu mi­ši­niu ar­ba lais­to­ma spe­cia­liais skys­čiais“, – pa­sa­ko­jo se­niū­ni­jos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas S. La­ba­naus­kas.

Tai pri­klau­so nuo tem­pe­ra­tū­ros, ki­tų oro są­ly­gų. Nu­ro­dy­tas ir lai­ko­tar­pis, per kiek va­lan­dų, nu­sto­jus snig­ti, rei­kia pa­bars­ty­ti. Su­si­da­rius li­jun­drai, bars­to­ma bet ku­riuo pa­ros me­tu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų