Rangovo darbuose pasigedo kokybės

Tau­jė­nuo­se įgy­ven­di­na­mas van­dent­var­kos pro­jek­tas mies­te­lio gy­ven­to­jus ver­čia su ne­ri­mu lauk­ti pa­va­sa­rio. Tau­jė­niš­kius ste­bi­na jų ma­ny­mu ne­pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mi dar­bai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ra Tau­jė­nuo­se re­no­vuo­ja­ma nuo pra­ėju­sio pa­va­sa­rio. Skel­bia­ma, jog dar­bai, ku­riuos at­lie­ka Kau­no įmo­nė UAB „KRS“, be­veik baig­ti. Nu­ties­ta apie 7,29 km van­den­tie­kio tin­klų, 5,66 km sa­vi­ta­ki­nių ir slė­gi­nių nuo­te­kų tin­klų, įreng­tos dvi nuo­te­kų siur­bli­nės.

Tuo me­tu tvar­ko­mų gat­vių gy­ven­to­jams at­ro­do, jog ne vis­kas vyk­do­ma sklan­džiai.

Rū­pes­čių jiems su­kė­lė dar­bų ei­ga. Anot jų, dar­bai tu­rė­jo baig­tis gruo­dį, ta­čiau bu­vo nu­kel­ti.

 

At­skir­ti nuo gy­ve­ni­mo

 

Dar­bi­nin­kų gat­vė­je gy­ve­nan­tis tau­jė­niš­kis pa­sa­ko­jo apie iš­rau­si­nė­tas, pur­vo ko­še vir­tu­sias ir ne­baig­tas tvar­ky­ti šią, Ve­te­ri­na­ri­jos, Miš­kų, ki­tas gat­ves. Gy­ven­to­jams kri­tę į akis ir tai, jog čia dir­ban­tys žmo­nės tin­ka­mai tvar­ky­tis ne­si­sten­gia.

„Toks įspū­dis, kad dar­bas da­ro­mas at­ža­ga­rio­mis ran­ko­mis. Iš­ka­si­nė­tas gat­ves jie už­ly­gin­da­vo tik tam kar­tui. Ne žvy­ru ir smė­liu už­pil­da­vo ir už­trom­buo­da­vo, kaip pri­klau­so, bet tik su­stum­dy­da­vo vis­ką. Tech­ni­ka vis­ką iš­klam­po­jo – iš ke­lio li­ko dir­va“, – pa­sa­ko­jo jis.

Iš­vers­tų gat­vių gy­ven­to­jai, anot vy­ro, jau­tė­si at­skir­ti nuo gy­ve­ni­mo: „Ru­de­nį bu­vo „grei­to­ji“ įklim­pu­si, o ir mums rei­kė­da­vo pa­gal­vot, kaip su ma­ši­nom la­vi­ruot, – per kai­my­nų pie­vas ir dar­žus te­ko va­žiuo­ti. Be gu­mi­nių iš na­mų iš­eit ne­ga­li. Ir toks vaiz­das – mies­te­ly, ne kur nors kai­me...“

 

Iš­ver­tė tvo­rą

 

Žmo­gus ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų dėl žie­mą žvy­ru už­pil­to van­den­tie­kio šu­li­nio, ne­ko­ky­biš­kai tie­sia­mų vamz­džių. „Su tuo pa­čiu šla­piu mo­liu už­ver­čia vamz­dį, pa­ly­gi­na at­bu­lom trak­to­rius va­žiuo­da­mas, ki­tą ry­tą – vėl iš nau­jo, – pik­ti­no­si jis. – Tuos pa­čius šu­li­nius ir­gi po ke­lis kar­tus kas­da­vo.“

Ste­bė­jo­si tuo, kaip bu­vo nau­do­ja­ma įran­ga: „Ką be ge­ros tech­ni­kos ga­li­ma pa­da­ry­ti? Trak­to­rius siau­roj gat­vėj ne­iš­si­te­ko, tai ir tvo­rą žmo­gaus iš­grio­vė. Dar keis­ta žiū­rė­ti, kai trom­ba­vi­mo ma­ši­na pa­tvo­ry sto­vi per­dien ne­už­kur­ta, o dar­bi­nin­kai ran­kom vis­ką da­ro...“

 

Jau­čia nuos­kau­dą

 

Tau­jė­niš­kis tei­gia pa­ste­bin­tis, jog mies­te pa­na­šūs pro­jek­tai vyk­do­mi ki­taip. „Skau­du dėl to­kio po­žiū­rio: jei to­liau nuo ra­jo­no cen­tro, tai tin­ka bet kaip...“ – svars­to jis. Įsi­ti­ki­nęs, jog ši­taip at­sai­niai dir­bant, pro­jek­tui skir­tos di­de­lės ES pa­ra­mos lė­šos nau­do­ja­mos ne­efek­ty­viai.

„Ne­su­tvar­ky­tas gat­ves pa­li­ko pa­va­sa­riui. Da­bar jie šne­ka apie dan­gos su­tvir­ti­ni­mą, bet kad ki­to ru­dens su to­kiu dar­bu ne­su­lauk­tų. Jei­gu nė­ra ge­ros pra­džios – nė­ra ir pa­bai­gos, o žmo­nės bai­mi­na­si, kad pa­va­sa­rį vėl tu­rės klam­po­ti“, – sa­kė vy­ras.

 

Ne­pa­to­gu­mai – lai­ki­ni

 

Pa­sak Tau­jė­nų se­niū­nės El­vy­ros Tu­lu­šie­nės, bu­vo reng­ta­si pro­jek­to pla­nus įgy­ven­din­ti iki gruo­džio, ta­čiau jo pa­bai­ga nu­ma­ty­ta šie­met va­sa­rą. Lau­kia iš­raus­tų gat­vių dan­gos at­sta­ty­mo dar­bai. „As­fal­tą su­spė­jo su­tvar­ky­ti, o žvy­rą pa­li­ko – ru­de­ni­nis oras ne­da­vė pa­baig­ti. Ati­dė­jo dar­bus, kol su­šils“, – ti­ki­no ji.

Pa­sa­ko­jo, jog dir­bant ne­iš­veng­ta kai ku­rių ne­sklan­du­mų: „Tai dang­čiai blo­gi pa­si­tai­ky­da­vo, vamz­džiai ne­pra­ei­da­vo – vi­so­kių niu­an­sų bu­vo. Mū­sų ir gy­ven­vie­tė spe­ci­fi­nė – su kal­niu­kais ir pa­kal­ny­tėm, ne taip leng­va su­kel­ti tuos vamz­džius.“ Tuo me­tu dar­bų, ne­ga­lin­čių vyk­ti be tech­ni­nės prie­žiū­ros, ko­ky­bę, anot se­niū­nės, ver­ti­nu­si ko­mi­si­ja.

„Kad bus pro­ble­mų ir dėl ke­lių tu­rė­sim ne­pa­to­gu­mų, iš­kart sa­kėm. Apie tai kal­bė­ta su­si­rin­ki­muo­se, ku­riuo­se da­ly­vau­ti ir kon­sul­tuo­tis su pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čios UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ at­sto­vais bu­vo kvie­čia­mi gy­ven­to­jai“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Įmo­nės van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų in­ži­nie­rė Ele­na Ur­bo­na­vi­čie­nė in­for­ma­vo, jog pro­jek­tas Tau­jė­nuo­se bus vyk­do­mas iki lie­pos pa­bai­gos. Iki tol vie­ti­nių ir kraš­to ke­lių dan­gas, iš­ar­dy­tas bei ap­ga­din­tas sta­tant tin­klus, ža­da­ma su­tvar­ky­ti. Pa­žeis­ti šlai­tai taip pat bus at­sta­ty­ti ir ap­sė­ti žo­le.

Ji pri­me­na, jog gy­ven­to­jai, pa­tys at­lik­da­mi įva­dų pri­jun­gi­mo dar­bus, iš­ar­dy­tas dan­gas at­sta­to už sa­vo lė­šas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų