Šalies vadovė į Užulėnį atnešė viltį

Užu­lė­ny­je esan­čia­me Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­re šią sa­vai­tę – di­de­lis su­ju­di­mas. Tre­čia­die­nio ry­tą čia su­tik­ta ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji su­tei­kė vil­tį, kad šio dva­ro re­no­va­vi­mo pro­jek­tas ga­li bū­ti fi­nan­suo­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prezidentė Dalia Grybauskaitė sutikta su duona ir lauko gėlėmis.

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė į An­ta­no Sme­to­nos dva­rą už­su­ko sa­vo vi­zi­to po Aukš­tai­ti­ją me­tu. Vi­zi­tas skir­tas kul­tū­ri­nio tu­riz­mo plėt­ros ga­li­my­bėms ap­tar­ti.

Užu­lė­ny­je ša­lies va­do­vę šil­tai su­ti­ko vie­tos ben­druo­me­nė, ra­jo­no va­do­vai. Su­si­rin­ku­sius lie­tu­je per­mir­ku­sius vai­kus D. Gry­baus­kai­tė vai­ši­no sal­dai­niais, o pra­šan­tiesiems da­li­jo au­to­gra­fus.

Pre­zi­den­tę su duo­na su­ti­kęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas kal­bė­jo, kad dva­ras lai­ko­si tik vie­ti­nių žmo­nių ini­cia­ty­va. Nuo 1992 me­tų, kuo­met iš čia iš­si­kraus­tė li­go­ni­nė, pa­sta­tas sto­vi tuš­čias.

Dva­ro is­to­ri­ją ša­lies va­do­vei pa­pa­sa­ko­jo mo­ky­to­ja Ve­ro­ni­ka Mei­lū­nie­nė. Aukš­čiau­sio ly­gio de­le­ga­ci­ja ap­žiū­rė­jo ne tik pa­sta­tą, bet ir  dva­ro te­ri­to­ri­ją, alė­ją, nu­ė­jo prie eže­ro, vaikš­čio­jo liep­tu.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, uni­ka­lus mū­sų ša­lies kul­tū­ros  ir is­to­ri­jos pa­vel­das bei kraš­to­vaiz­dis  ga­li ir tu­ri bū­ti  pri­tai­ky­tas ir pa­nau­do­tas at­vyks­ta­mo­jo ir vie­tos tu­riz­mo plėt­rai.

06-25-1_straipsnio_2_nuotr

Ša­lies va­do­vė pa­si­ra­šė dva­ro sve­čių kny­go­je.


„Uni­ka­lus is­to­ri­nis ir kul­tū­ros pa­vel­das ga­li ne tik  gar­sin­ti Lie­tu­vą, bet  ir  su­kur­ti  nau­jų dar­bo vie­tų bei duo­ti eko­no­mi­nę nau­dą. Dva­rai ir pi­lys – vie­nos gra­žiau­sių mū­sų kul­tū­ri­nio pa­vel­do da­lių. Pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui jie vėl ga­li tap­ti kul­tū­ros ži­di­niais, tu­riz­mo trau­kos cen­trais, pa­dė­ti iš­ra­din­giems ir veik­liems kraš­to žmo­nėms plė­to­ti tu­riz­mo ir lais­va­lai­kio pra­mo­gų ver­slą“, – tei­gia Pre­zi­den­tė. 

Tą pa­čią die­ną D. Gry­baus­kai­tė lan­kė­si Bir­žų bei Pa­ne­vė­žio ra­jo­nuose. Bir­žuo­se do­mė­jo­si pa­vel­do pri­tai­ky­mo tu­riz­mui ga­li­my­bė­mis. Ša­lies va­do­vė bu­vo pa­kvies­ta da­ly­vau­ti Jo­ni­nių šven­tė­je Pa­ne­vėžio ra­jo­ne, ke­lia­vo siau­ruo­ju Aukš­tai­ti­jos ge­le­žin­ke­liu šven­ti­niu „Jo­nų trau­ki­niu“.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Za­rec­kas sa­kė, kad to­kio aukš­to ran­go as­mens su­ti­ki­mui bu­vo ruo­šia­ma­si ke­le­tą die­nų. „Pa­sta­tas juk ne­gy­ve­na­mas – rei­kė­jo ir dul­kes nu­šluos­ty­ti jo vi­du­je, ir žo­lę ap­link dva­rą nu­šie­nau­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

An­ta­no Sme­to­nos dva­ras jau spė­jo pa­gar­sė­ti liūd­nai be­si­klos­tan­čiu li­ki­mu. Prieš dve­jus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė ir Ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė 23 mln. li­tų ver­tės pro­jek­tą „Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“. Jam bu­vo pri­tar­ta ir pro­jek­tas įtrauk­tas į ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ti­nų pro­jek­tų są­ra­šą.

Per­nai pro­jek­tui skir­ta su­ma su­ma­žin­ta iki 6 mln. li­tų. Šie­met sa­vi­val­dy­bės pa­stan­gos pri­kel­ti dva­rą ant­ram gy­ve­ni­mui pa­si­ro­dė be­vai­sės – VšĮ Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra in­for­ma­vo, kad pa­raiš­ka at­me­ta­ma. Ob­jek­te ne­įžvelg­ta vals­ty­bi­nės svar­bos, jis api­bū­din­tas kaip vie­ti­nės reikš­mės tu­ris­ti­nis ob­jek­tas.

Svar­biau­sia ži­nia, ku­rios lau­kė uk­mer­giš­kiai iš ša­lies va­do­vės, – pa­ža­das pa­lai­ky­ti mū­sų pro­jek­tą ir siek­ti, kad jis bū­tų fi­nan­suo­ja­mas. „Pa­ža­dų ne­da­li­nu, bet sten­giuo­si juos įvyk­dy­ti“, – sa­kė prezidentė.

06-25-1_straipsnio_3_nuotr

06-25-1_straipsnio_4_nuotr

06-25-1_straipsnio_5_nuotr

06-25-1_straipsnio_6_nuotr

06-25-1_straipsnio_7_nuotr

06-25-1_straipsnio_11_nuotr

06-25-1_straipsnio_8_nuotr

06-25-1_straipsnio_9_nuotr

06-25-1_straipsnio_10_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų