Saugaus elgesio mokosi piešdami

Kaip elg­tis, kad iš­veng­tų gais­rų bei ki­tų ne­lai­mių, tu­ri ži­no­ti ir pats ma­žiau­sias pi­lie­tis. Uk­mer­gės ug­nia­ge­siai ši­to sie­kia, kas­met or­ga­ni­zuo­da­mi vai­kų ir moks­lei­vių pie­ši­nių kon­kur­są prieš­gais­ri­ne ir ci­vi­li­ne sau­gos te­ma.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Kon­kur­so lau­re­a­tus svei­ki­no ir jų tė­ve­liai, auk­lė­to­jai, mo­ky­to­jai.

Da­ly­vau­ti tra­di­ci­nia­me kon­kur­se bai­gian­tis me­tams bu­vo pa­kvies­ti ra­jo­no dar­že­li­nu­kai ir moks­lei­viai. Įver­ti­nus jų dar­bus ir ap­žvel­gus re­zul­ta­tus, Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je ne­se­niai ap­do­va­no­ti lau­re­a­tai.

Tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Rim­vy­das Lu­ko­šius pa­sa­ko­jo, jog šis kon­kur­sas vyks­ta dau­giau kaip 20 me­tų ir po­pu­lia­ru­mo ne­pra­ran­da. Jau­nų­jų pie­šė­jų su­si­do­mė­ji­mas juo au­ga, o dar­bų kas­met su­lau­kia­ma vis dau­giau.

Vie­nas kon­kur­so tiks­lų – švies­ti jau­ną­ją kar­tą. „Sie­kia­ma, kad su­si­mąs­ty­tų apie gais­ri­nę sau­gą, kad bū­tų for­muo­ja­ma ge­ra šios sau­gos kul­tū­ra. Tai da­ry­ti svar­bu nuo ma­žens“, – sa­ko tar­ny­bos va­do­vas.

 

03-19-6_straipsnio_2_nuotr

Vai­kus ap­do­va­no­jo Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Rim­vy­das Lu­ko­šius.


Pie­ši­niuo­se bū­na vaiz­duo­ja­mi ug­nia­ge­siai, jų dar­bas, tech­ni­ka. „Fik­suo­ja ir pa­žei­di­mus, ku­rių ne­tu­rė­tu­me da­ry­ti: ne­nau­do­ti ne­tin­ka­mai deg­tu­kų ir ki­to­kius“, – pa­sa­ko­jo jis.

Pa­ste­bi, jog es­mi­nius da­ly­kus kon­kur­so da­ly­viai taip pat ži­ną pui­kiai: „Vai­kai ir laik­me­ty orien­tuo­ja­si. Pa­vyz­džiui, ne­be­sa­ko, kad, ki­lus gais­rui, rei­kia skam­bin­ti 01. Ži­no, kad kvies­ti pa­gal­bą rei­kia ben­druo­ju te­le­fo­nu 112.“

Kon­kur­sui pa­teik­tus 270 dar­bų ver­ti­no iš prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, pe­da­go­gų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Steng­ta­si at­rink­ti la­biau­siai iš­si­ski­rian­čius pie­ši­nius ir ne­skelb­ti pri­zi­nių vie­tų. „Me­no kū­ri­nį sun­ku pri­skir­ti – juk vi­si vai­kai ge­rai pie­šia“, – svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­sius lau­re­a­tus kal­bė­jo R. Lu­ko­šius. Tad ap­do­va­no­ta po ke­le­tą ke­tu­rių skir­tin­gų am­žiaus gru­pių au­to­rių už ge­riau­sius, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, pie­ši­nius.

Di­plo­mų ir do­va­nė­lių pa­si­im­ti at­vy­ko lop­še­lių-dar­že­lių „Žio­ge­lis“, „Nykš­tu­kas“, „Sau­lu­tė“, „Ši­le­lis“, mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“, Sie­si­kų ir Žel­vos vi­du­ri­nių, Duks­ty­nos, Se­na­mies­čio, „Ši­lo“ ir Vi­diš­kių pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, „Ry­to“ spe­cia­lio­sios mo­kyk­los, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos at­sto­vai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė kon­kur­są va­di­na uni­ka­liu. Iš ki­tų ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mų pa­na­šių kon­kur­sų šis iš­si­ski­ria dar­bų gau­sa. Kas­met, anot ko­mi­si­jos na­rės, čia jų su­lau­kia­ma iki 300. „Ypač daug šia te­ma pri­pieš­ta tų dar­že­lių ir mo­kyk­lų, ku­riuo­se ge­ra to­kių ne­lai­mių pre­ven­ci­ja“, – sa­kė pa­va­duo­to­ja, kaip la­biau­siai pa­si­žy­mė­ju­sią iš­skir­da­ma Duks­ty­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.

 

03-19-6_straipsnio_3_nuotr

Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas Aud­rius Kup­rio­nis pa­aiš­ki­no, kam rei­ka­lin­gi to­kie da­vik­liai.


Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi rė­mė­jams – ben­dro­vei „Auk­mer­gės bal­dai“. Da­ly­viai ap­do­va­no­ti ne tik kny­ge­lė­mis, ska­nu­my­nais, bet ir na­muo­se rei­ka­lin­gais prie­tai­sais – prieš­gais­ri­niais da­vik­liais.

Taip pat dė­ko­ta vai­kus pru­si­nan­tiems tė­vams, pe­da­go­gams. „Tin­ka­mos ži­nios apie pre­ven­ci­ją – tai ir jų, for­muo­jan­čių vai­kų įgū­džius, nuo­pel­nas, – sa­kė R. Lu­ko­šius. – Tė­ve­liai tu­ri iš­aiš­kin­ti, jog gais­ras yra di­džiu­lė ne­lai­mė, ga­lin­ti su­griau­ti vis­ką, ką pas­kui sun­ku at­sta­tyt. Vai­kams bū­ti­na ži­no­ti, kur tu­ri bū­ti deg­tu­kai, rei­kia aiš­kin­ti apie du­ji­nių, elek­tri­nių prie­tai­sų nau­do­ji­mo tvar­ką.“

Anot vir­ši­nin­ko, la­bai svar­bu mo­ky­ti vai­kus sau­gios elg­se­nos. „Jei­gu jau taip nu­ti­ko, kad įvy­ko bė­da, kiek­vie­nas vai­ke­lis tu­ri ži­no­ti nu­me­rį 112. Gais­ro at­ve­ju rei­kia skam­bin­ti juo ir pa­si­ša­lin­ti iš pa­tal­pos. Šiuo nu­me­riu rei­kia skam­bin­ti ir įvy­kus eis­mo ava­ri­jai, ki­tai ne­lai­mei“, – pri­me­na pa­šne­ko­vas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų